Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

Pestrá rubrika venovaná napríklad vzdelávaniu v logistike, cestovnom ruchu, či gastronómii.

O tom, čo je nové vo vzdelávaní rôznych profesií sa dočítate v článkoch renomovaných slovenských a českých vzdelávacích spoločností.

Viac...

Prediktívna údržba (Predictive Maintenance)

Zlyhanie výrobného zariadenia je nepríjemnou záležitosťou. Či už sa jedná o dodatočné navýšenie nákladov na opravu, kompletnú výmenu či zastavenie prevádzky a celkové predraženie výrobného procesu. Navyše u niektorých typov zariadení nie sú náklady iba finančné, ale môže dochádzať k zraneniu alebo priamo ohrozeniu na živote.

 ACREA SR, spol. s r.o., 03.02.2017, 10:08

Štúdium MBA vám prinesie viac, než možno čakáte

Dávate si vysoké ciele a usilujete sa o dobre platené manažérske miesto? Chcete prehĺbiť svoje doterajšie znalosti a zaradiť sa medzi elitu, o ktorú sa personalisti pobijú? V tom prípade sa začnite aktívne zaujímať o možnosti, ktoré vám prinesie štúdium programu Master of Business Administration alebo MBA. Manažérske vzdelanie je prestížne a záujem oň stúpa i u nás. Vďaka titulu MBA upevníte svoju pozíciu na trhu práce!

 European School of Business & Management SE, 02.02.2017, 16:48

eDovoz školenie - automatizácia dovozu tovaru 15.2. v BA

C&D Services s.r.o. v rámci osvety pre odbornú verejnosť prináša ucelené informácie k problematike eDovozu už od novembra 2015 v spolupráci s našimi partnermi. Tradične v tejto aktivite pokračujeme a nadväzujeme na sériu odborných seminárov z prelomov rokov 2015/2016. Začíname 15.2.2017 v Bratislave. Tesne pred už povinným zavedením eDovozu v súlade so zmenou colných predpisov platných od 1.5.2016 a v súlade s prijatým časovým plánom. Vyžaduje si to prispôsobenie colných, logistických, účtovných postupov a systémov zo strany dodávateľov autorizovaného software, obchodníkov, dovozcov, logistických operátorov, colných deklarácii, výrobcov v priebehu krátkeho prechodného obdobia. Plné nasadenie v SR 1.2. - 1.9.2017.

 C&D Services s.r.o., 29.01.2017, 13:49

Túžite po kariérnom postupe, či vyššom plate? Študujte MBA

Už dávno neplatí, že by na vedúcich pozíciách vo firmách pôsobili iba muži. V mnohých svetových ako aj domácich korporáciách zastávajú pozície stredného a vrcholového managementu ženy a mnoho žien úspešne založilo a riadi vlastné podnikateľské projekty. Pokiaľ máte podobné ambície, uvažujte o štúdiu MBA. Získate prestížny titul, prehĺbite si svoje praktické zručnosti a zvýšite tak svoje šance na kariérny postup, či vyšší plat.

 Cambridge Business School s.r.o., 26.01.2017, 11:20

ZÍSKANIE ODPOVEDÍ NA OTÁZKY Z DÁT

Položme si jednoduchú otázku: V ktorej oblasti na Slovensku bola v 1. kvartáli roku 2013 najväčšia kriminalita? Bez relevantných dát by sme mohli len hádať prípadne sa domnievať na základe nám známych skutočností z predchádzajúcich rokov. Ak však chceme byť korektný, pozrieme sa na zverejnené zistené počty trestných činov na Slovensku v 1. kvartáli roku 2013 (http://ekonomika.sme.sk/c/6791432/pozrite-si-aka-bola-kriminalita-vo-vasom-okoli.html). Zistili by sme, že najväčší počet zistených trestných činov bol v územnom celku Košice (celé mesto) (v mape KE) tvorený okresmi Košice I až Košice IV.

 ACREA SR, spol. s r.o., 17.01.2017, 15:53

Bez kvalitnej analýzy dát sa v medicíne a zdravotníctve už nezaobídete

Vzhľadom k súčasnému trendu medicíny založenej na dôkazoch, sa štatistická analýza dát v oblasti medicíny a zdravotníctva stáva nielen nutnosťou ale aj samozrejmosťou. Veľký dôraz je kladený na korektné štatistické spracovanie výskumných štúdii od ich prípravy a plánovania až po vlastnú realizáciu a vyhodnotenie. Bez kvalitnej analýzy dát sa často neobídu nielen odborné články, príspevky na vedeckých konferenciách alebo dizertačné práce, ale ani diplomové alebo bakalárske práce.

 ACREA SR, spol. s r.o., 09.12.2016, 11:03

Viacrozmerné analýzy – základ správnych rozhodnutí

Ekonómovia a manažéri denne robia rozhodnutia, ktorých kvalita závisí od poznania zložitých kauzálnych vzťahov mnohých premenných, ktoré charakterizujú sledované objekty v ekonomickej a sociálnej oblasti. Tieto rozhodnutia majú pozitívne a negatívne dôsledky. Tie pozitívne sú zrejme pravdepodobnejšie v situácii, keď sa robia na základe správne zvolených kvantitatívnych analýz.

 ACREA SR, spol. s r.o., 04.11.2016, 13:13

Celoživotné vzdelávanie je trendy

Ľudia si najčastejšie dopĺňajú vzdelanie, keď chcú získať zamestnanie či zmeniť profesiu. Ďalším najčastejším dôvodom je získanie osvedčenia a zvýšenie poznatkov či zručností v danom obore. Kde však hľadať ten správny kurz ?

 Education, s.r.o., 18.10.2016, 13:10

Sympózium a AOP revíznych technikov, osôb na opravu a obsluhu vyhradených zariadení plynových a tlakových

Program : o Nové právne predpisy a zmeny právnych predpisov v oblasti VPZ a VTZ od 1.1.2016 a ich uplatňovanie v revíznej a servisnej činnosti a pri obsluhe o Technické normy a zmeny technických noriem v oblasti vyhradených plynových zariadení od 1.1.2016 a ich uplatňovanie v revíznej a servisnej činnosti a pri obsluhe o Technické normy a zmeny technických noriem v oblasti vyhradených tlakových zariadení od 1.1.2016 a ich uplatňovanie v revíznej a servisnej činnosti a pri obsluhe o Diskusia Lektormi budú pracovníci Technickej inšpekcie a.s. Nitra. Miesto konania : Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Aula A1 Čas : 08,00 – 16,00 hod. Termín konania : 27.02.2017 a 29.09.2017 Uzávierka prihlášok : 5 dní pred konaním Účastnícky poplatok (bez DPH) : 60,00 eur nezávisle od počtu osvedčení a preukazov účastníka (organizátor nie je platiteľ DPH) Účastníkom, ktorí získali osvedčenie na činnosť resp. preukaz na obsluhu, alebo absolvovali aktualizačnú odbornú prípravu pred 5-timi rokmi , bude na osvedčenie resp. preukaz potvrdená aktualizačná odborná príprava v zmysle Zák.124/2006Z.z., len po predložení prihlášky potvrdenej lekárom Názov a adresa prijímateľa platieb : Mgr. Gabriela Švecová, Na Priehon 64, 949 05 Nitra Peňažný ústav : ČSOB a.s., č. účtu : 4017441580/7500 IBAN SK16 7500 000000 4017441580 konštantný symbol : 0308 Do správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť názov platiteľa alebo IČO ! Po zaplatení Vám bude zaslaný daňový doklad. Prihlášky e-mailom zasielajte na adresu : ohsas@mail.telekom.sk Písomné prihlášky zasielajte na adresu : Ing. Vladimír ŠVEC - OHSAS, Na Priehon 64, 949 05 Nitra Prosíme o dôsledné a čitateľné vyplnenie prihlášky. Tešíme sa na stretnutie s Vami. PRIHLÁŠKA na aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16 ods. 8 ) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov na činnosť podľa § 16, §17 a § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.v znení neskorších predpisov 1) Organizácia** ................................................................................................................................... (názov, adresa) IČO: ................................DIČ: ................................. 2) Prihlasovaný (meno, priezvisko, titul) Dátum narodenia: ........................................ Trvalý pobyt:.................................................................................................. Tel.:........................ E-mail:.................................... 3) Druh vzdelávania AOP* 4)Druh a rozsah: §16 revízny technik/ §17 obsluha/ §18 oprava plynové zariadenia / tlakové zariadenia Čísla pôvodného preukazu/osvedčenia: V ............................................. dňa .................................. –––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––– Podpis prihlasovaného odtlačok pečiatky a podpis zástupcu prihlasujúcej organizácie** Prihlásený je zdravotne spôsobilý vykonávať obsluhu, kontrolu, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy vyhradených technických zariadení.* V .......................................... dňa.......................... …………………………………….. odtlačok pečiatky a podpis lekára * nehodiace sa prečiarknite ** ak prihlásený nie je zamestnaný, nevyplňuje sa

 Ing. Vladimír Švec – OHSAS, 10.08.2016, 7:44