Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

Rubrika venovaná vzdelávaniu, ktoré zo zákona musia zabezpečovať všetci zamestnávatelia.

V tejto kategórii nájdete dôležité novinky a upozornenia vzdelávacích spoločností, ktoré poskytujú školenia a certifikácie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Vzdelávanie v oblasti BOZP a Požiarnej ochrany (PO) sa dotýka zamestnancov, zamestnancov, bezpečnostných technikov a požiarnych technikov. A hlavne, zamestnávateľov, ktorí musia rešpektovať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zákon vymedzuje práva a povinnosti:

  • zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých odvetviach podnikania,
  • fyzických osôb, ktoré sú podnikateľmi, ale nie sú zamestnávateľom,
  • fyzických osôb, ktoré sa nachádzajú na pracovisku alebo v priestore zamestnávateľa

Zamestnávateľ musí oboznamovať zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vzdelávanie BOZP je preto potrebné vo všetkých organizáciách.

Problematika BOZP sa dotýka:

  • školení zamestnancov,
  • odborného vzdelávania BOZP pre bezp. technikov,
  • školenie pre prácu s chemickými látkami,
  • interný audit BOZP a PO
Viac...

služby BOZP a OPP

Neustála zmena všetkých základných predpisov, medzi ktoré patria aj predpisy o BOZP, OPP a pracovnom prostredí, Vás určite v nemalej miere zaťažuje. Máte záujem zbaviť sa tohoto bremena ? Ponúkame Vám zodpovedné vedenie kompletnej agendy BOZP, Ochrany pred požiarom a Pracovnej zdravotnej služby a jej flexibilnú aktualizáciu. Cena za uvedenú činnosť je 2eur/osobu. Nad 50 zamestnancov podľa dohody. Ďalej vykonávame : Špeciálne činnosti - školenia kuričov - 50 eur/osobu - školenia obsluhy motorových vozíkov - základné 80 eur/osobu, opakované 10 eur/osobu - školenie mobilných zamestnancov (referentských vodičov) - 20 eur/osobu - školenia pracovníkov obsluhujúcich a opravujúcich vyhradené plynové zariadenia - 60 eur/osobu - školenia pracovníkov obsluhujúcich a opravujúcich vyhradené tlakové zariadenia - 60eur/osobu - školenie pilčíkov 70 eur/osobu - školenia zástupcov zamestnancov - 30 eur/osobu + manažment zdarma - školenie vo výškach a nad voľnou hĺbkou aj s použitím OOPP - školenia manažérov a vedúcich zamestnancov - v rámci paušálu - pravidelné školenia zamestnancov - v rámci paušálu - školenia pracovníkov v laboratóriách  a  pracovníkov  pracujúcich s jedmi, žieravinami a látkami zdraviu škodlivými - v rámci paušálu, inak 20 eur/osobu - vykonávanie auditov BOZP  a certifikácia podľa OHSAS 18001 - vypracovanie  posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov pre prácu s chemickými faktormi, mutagénnymi faktormi, biologickými faktormi, fyzikálnymi faktormi (hluk, prach, vibrácie, atď) - vypracovanie prevádzkových poriadkov kotolní a  prevádzkových poriadkov vyhradených technických zariadení - vypracovanie evidencie a harmonogramu revízií vyhradených technických zariadení - vykonávanie koordinátora bezpečnosti na stavbách - školenie lešenárov  školenia obsluhy poľnohospodárskych a cestných strojov  odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení       ( elektrické, plynové, tlakové, zdvíhacie)  služby elektrotechnika špecialistu  predaj, revízie a opravy  hasiacich prístrojov, hydrantov  certifikáciu a audit podľa ISO 9001, ISO 14 000  všetky služby protipožiarnej ochrany Vstupný balík BOZP spracovanie dokumentácie  jednorázový poplatok vstupný balík BOZP  200 EUR - vypracovanie politiky BOZP - program realizácie politiky BOZP - menovací dekrét zástupcov zamestnancov/komisie + školenie - vypracovanie analýzy rizík a hodnotenia nebezpečenstiev - plán obmedzenia neodstrániteľných ohrození - vypracovanie zoznamu používaných ochranných osobných pracovných prostriedkov (smernica OOPP) - pokyny na zákaz požívania alkoholu a fajčenia na pracovisku - vypracovanie osnovy vstupného  a pravidelného školenia zamestnancov - zoznam zakázaných prác ženám a mladistvým - vypracovanie prílohy BOZP ku zmluve pre dodávateľské organizácie - vypracovanie harmonogramu zdravotných prehliadok - vypracovanie harmonogramu kontrol, revízií a skúšok pracovných prostriedkov - vypracovanie programu vzdelávania BOZP - pokyny  pre prvú pomoc (traumatologický plán) - vypracovanie vnútorného predpisu o oznamovaní udalostí a zavedenie evidencie a registrácie úrazov + kniha udalostí - havarijný plán Vstupný balík OPP  150 EUR - vypracovanie požiarneho štatútu - vypracovanie požiarneho evakuačného plánu - požiarne poplachové smernice - menovacie dekréty členov protipožiarnej hliadky ( PPH) - určenie členov PPH a ich aktuálny zoznam - smernice pre činnosť PPH - tematický a časový plán odbornej prípravy PPH - tematický a časový plán školenia zamestnancov - prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (ZNVP) - prevádzkové protipožiarne poriadky a operatívne karty pre miesta ZNVP - prevádzkové pokyny pre kontrolu požiarnych uzáverov - zavedenie požiarnej knihy - záznam z cvičného požiarneho poplachu - pomoc pri označení bezpečnostnými tabuľkami (príkazy, zákazy, pokyny) Ceny  sú orientačné a upravujú sa podľa miestnych podmienok prevádzok, ich počtu  a rizikovosti. Ing. Vladimír Švec - OHSAS, Nitra, IČO: 43170382 DIČ: 1028548411 autorizovaný technik BOZP, technik PO, auditor OHSAS 18001, revízny technik TZ a PZ, odborník na jedovaté chemické látky a pesticídy mobil : 0915 894 486 , e - mail : ohsas@mail.telekom.sk www.ohsas.eu.sk člen Slovenskej asociácie pre BOZP a pre OPP

 Ing. Vladimír Švec – OHSAS, 10.08.2016, 7:46