Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 IPA Slovakia, s.r.o. , 17.07.2017, 14:48

V každom výrobnom procese je možné nájsť zlepšenia a je len na každom z nás, ako ich vie pretaviť do správneho fungovania procesov. Master štúdium priemyselného inžinierstva je jedna z metód ako vedieť odhaliť potenciály výrobných procesov a vedieť ich efektívne využiť.

Isto, štúdium nie je ľahké. Už len preto, že človek v dnešnej dobe, ak má robiť niečo naviac, vyžaduje si to častokrát aj čas nad rámec bežných pracovných povinností. Preto kľúčové pri Master štúdiu je na začiatku správny výber témy a pridelenie relevantného projektového manažéra z IPA Slovakia, s ktorým študent rieši a konzultuje zadanie. Štúdium je spojené s praktickými tréningami priamo vo výrobných spoločnostiach.

K výsledkom Master štúdia sa vyjadrujú samotní manažéri podnikov, ktorých študenti ukončili ročné štúdium:

„Toto dielo nie je „master práca pre master prácu". Je to použiteľný návod, ktorý bol aj reálne využitý v rámci postupných zmien v spoločnosti." J. Berith / VRM, a.s.

„Výše dosažených úspor má zasadní vliv na ekonomiku provozu." D.Molin / KOVONA SYSTEMS, a.s.


Vychutnajte si malú ukážku Master projektov

Zvýšenie produktivity vybraného procesu na produkte UM

Cieľom Master práce bolo pomocou vhodných lean nástrojov optimalizovať prácu riadiacich pracovníkov na linke UM montáž D. Hlavné ukazovatele pre zhodnotenie prínosov realizovaných v rámci Master práce riešiteľ stanovil: 1. úsporu počtu riadiacich pracovníkov – zoraďovačov, 2. úspora mzdových nákladov a 3. zvýšenie parciálnej produktivity na danej linke. Optimalizáciu riešiteľ dosiahol analýzou procesov prostredníctvom časových snímok zoraďovačov a cez BasicMosty.

Po analýze časových snímkov vypracoval riešiteľ návrh na rozdelenie činnosti pre jednotlivých pracovníkov. Z porovnaní zistil, že celkové zlepšenie je možné vo všetkých sledovaných ukazovateľoch, ktoré vplývajú na samotnú produktivitu: 1. zníženie počtu pracovníkov – 1 pracovník/zmena, 2. zvýšenie využitia pracovníkov o 23,79% a 3. zvýšenie parciálnej produktivity na jedného pracovníka/zmena o 85 ks. Master prácou poukázal na 58 % potenciálne úspory nákladov prerozdelením činností pracovníkov na jednotlivých pracovných miestach a v efektívnejšom využití potenciálu pracovníkov na jednotlivých výrobných linkách. Riešiteľ dospel k záveru, že pre úspešné fungovania procesov v budúcnosti jej podrobné detailné zmapovanie jednotlivých procesov s prerozdelením činností, tak aby sa vyhli činnostiam, ktoré neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu. Zároveň skonštatoval, že všetky zmeny je možné realizovať s kontinuálnym vzdelávaním riadiacich pracovníkov.

Riešiteľ: Jozef Boško, BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce, dcérska spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH, zameraná na vývoj a výrobu elektromotorov a ovládacej a riadiacej elektroniky pre bielu techniku.Zvýšenie prevádzkyschopnosti rotačných pecí

Hlavným dôvodom Master projektu bolo: 1. nájsť kritické strojné zariadenia, ktoré spôsobujú najväčšie prestoje rotačných pecí, 2. znížiť náklady na prestojoch a 3. znížiť poruchovosť týchto zariadení. Vhodným riešením bola metóda DMAIC, brainstorming, brainwritingu 6 – 3 – 5 , FTA a Paretov diagram.

Navrhované riešenia sa týkali nielen strojných zariadení, ale aj personálu, ktorí sa o tieto zariadenia stará. Základom pre výpočet boli vypočítané straty v pôvodnom a novom stave evidované v informačnom podnikovom systéme. Z nazbieraných údajov sa určili strojné zariadenia, ktoré výpadky spôsobujú. Na prevádzke rotačných pecí sa nápravnými opatreniami ušetrili straty znížením prestojov v hodnote 26 897 €.

Riešiteľ: Ján Chlebuš, SMZ, a. s., Jelšava, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“.


Optimalizácia výroby Veka X-tend

Master práca bola zameraná na zvýšenie produktivity pracovísk predmontáže veka Xtend za 1 rok, zavedenie štandardu 5S na pracoviskách predmontáže a montáže, zavedenie štandardu TPM a zavedenie systému ZF Automotion+. Pri navrhovanom riešení presunu montáže veka XTend na automatizovanú linku V6 sa vyprodukuje o 24 % viac viek ako pri rovnakom obsadení linky V1. Pri dvojzmennej prevádzke je to o 240 ks viek viac denne t.j. o 1200 ks viac týždenne, čo znamená navýšenie tržieb o 26.664 € týždenne.

Riešiteľ: Ján Bakaj, ZF Slovakia, a.s. - dcérska spoločnosť ZF Holding Austria GmbH v mestách Trnava a Levice. Vyrába komponenty hnacieho ústrojenstva a podvozku pre osobné automobily.„Stojí to za to! Byť členom rodiny Mastrákov priemyselného inžinierstva.“ - je odkaz Master riešiteľov 2016 pre ďalších, ktorí hľadajú optimálne riešenia pre zoštíhľovanie výrobných procesov.

Pozrite si aj ďalšie zaujímavé informácie, v čom vidia účastníci vzdelávania prínosy na http://www.ipaslovakia.sk/sk/vzdelavanie/kalendar/master-studium-priemyselne-inzinierstvosr


Firma IPA Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Ako budovať inovačnú firmu (Žilina, Martin)
23.1 - 24.1.2018
384 €
2. Ergonómia a projektovanie pracovísk (Žilina)
23.1 - 24.1.2018
384 €
3. Logistik Expert (Žilina)
25.1 - 26.1.2018
2 268 €
4. Štíhle logistické systémy (Žilina)
25.1 - 26.1.2018
384 €
5. Štíhle zariadenie - zvýšenie dostupnosti a flexibility (Žilina)
1.2 - 2.2.2018
384 €
6. Lean a Toyota Kata - dosahovanie strategických cieľov a každodenné… (Žilina)
6.2 - 7.2.2018
384 €
7. Robotika pre stredné a malé firmy (Žilina)
7.2.2018
192 €
8. Ako sa zbaviť operatívy a mať čas na dôležité veci? (Žilina)
7.2.2018
174 €
9. Systematický postup znižovania prácnosti (Žilina)
13.2 - 14.2.2018
384 €
10. Zákazníci a príležitosti na trhu (Žilina)
13.2 - 14.2.2018
384 €
11. Škola majstrov vo výrobe (Žilina)
13.2.2018 - 14.2.2019
3 480 €
12. Informačné systémy v logistike (Žilina)
15.2 - 16.2.2018
384 €
13. Ťahové systémy riadenia výroby - Kanban (Žilina)
21.2.2018
174 €
14. Rozvoj ľudí (Žilina)
22.2 - 23.2.2018
384 €
15. Zavádzanie plynulého toku (Žilina)
27.2 - 28.2.2018
384 €
16. Trendy projektovania a zlepšovania montáže (Žilina)
1.3.2018
174 €
17. Efektívne riadenie projektov (Žilina)
2.3.2018
174 €
18. Celková efektivita zariadení - OEE (Žilina)
5.3.2018
174 €
19. Audity procesov a LPA audity (Žilina)
7.3.2018
174 €
20. Emocionálna inteligencia (Žilina)
8.3 - 9.3.2018
384 €
21. MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva (Přibyslav)
12.3.2018 - 30.3.2019
7 200 €
22. FMEA a Global 8D (Žilina)
12.3.2018
174 €
23. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
13.3 - 14.3.2018
384 €
24. Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi (Žilina)
27.3 - 28.3.2018
384 €
25. Deň majstrov (Gbeľany)
11.4.2018
216 €
26. Tvorba systému údržby (Žilina)
16.4.2018
192 €
27. Projektovanie logistických systémov (Žilina)
17.4 - 18.4.2018
384 €
28. Lean Expert (Žilina)
26.4.2018
2 376 €
29. Porozumenie princípom štíhlej výroby (Žilina)
26.4.2018
192 €
30. Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku - 5S (Žilina)
2.5.2018
174 €
31. Lean Six Sigma – Black Belt (Žilina)
3.5 - 27.11.2018
2 160 €
32. Mapovanie toku hodnôt – identifikácia príležitostí k zlepšovaniu (Žilina)
9.5.2018
192 €
33. Časové štúdie (Žilina)
10.5.2018
384 €
34. TPM Expert (Žilina)
14.5 - 22.6.2018
1 296 €
35. Optimalizácia logistických systémov (Žilina)
15.5 - 16.5.2018
384 €
36. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
4.6.2018
174 €
37. Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED (Žilina)
11.6.2018
174 €
38. APQP (Advanced Product Quality Planning) (Žilina)
18.6.2018
174 €
39. Metódy vopred určených časov (MTM, BasicMOST) (Žilina)
18.6 - 19.6.2018
384 €
40. PPAP (Production Part Approval Process) (Žilina)
19.6.2018
174 €
41. Porozumenie princípom štíhlej výroby (Žilina)
5.11.2018
192 €
42. Time manažment a self manažment (Žilina)
12.11.2018
384 €
43. Štíhle pracovisko – zvýšenie spôsobilosti a produktivity (Žilina)
otvára sa polročne
384 €
44. Benchmarkový audit (Slovensko)
otvára sa podľa záujmu
1 320 €
45. Líder expert pre majstrov (Žilina)
otvára sa polročne
960 €
46. Líder Expert - pre stredný manažment (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
960 €
47. MASTER ŠTÚDIUM štíhlej administratívy (Žilina)
otvára sa ročne
4 080 €
48. European Study Tour (Česká republika, Nemecko)
otvára sa podľa záujmu
1 800 €
49. Podniková kultúra (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
384 €

Kurzy na mieru

1. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Audity procesov a LPA audity (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
3. Celková efektivita zariadení - OEE (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Emocionálna inteligencia (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
5. European Study Tour (Česká republika, Nemecko)
odporúčaný rozsah 5 dní
6. FMEA a Global 8D (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
7. Komunikácia pri budovaní partnerstva s dodávateľmi (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
8. Lean a Toyota Kata - dosahovanie strategických cieľov a každodenné… (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
9. Lean Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 13 dní
10. Líder Expert - pre stredný manažment (Žilina)
odporúčaný rozsah 5 dní
11. Líder expert pre majstrov (Žilina)
odporúčaný rozsah 5 dní
12. Logistik Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 12 dní
13. Mapovanie toku hodnôt – identifikácia príležitostí k zlepšovaniu (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Optimalizácia logistických systémov (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Robotika pre stredné a malé firmy (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
16. Štandardizácia a vizualizácia na pracovisku - 5S (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
17. Trendy projektovania a zlepšovania montáže (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
18. Tvorba systému údržby (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
19. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Štúdiá na VŠ

1. PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA
externé, kvalifikačne  (Žilina)