Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 IPA Slovakia, s.r.o. , 17.07.2017, 14:48

V každom výrobnom procese je možné nájsť zlepšenia a je len na každom z nás, ako ich vie pretaviť do správneho fungovania procesov. Master štúdium priemyselného inžinierstva je jedna z metód ako vedieť odhaliť potenciály výrobných procesov a vedieť ich efektívne využiť.

Isto, štúdium nie je ľahké. Už len preto, že človek v dnešnej dobe, ak má robiť niečo naviac, vyžaduje si to častokrát aj čas nad rámec bežných pracovných povinností. Preto kľúčové pri Master štúdiu je na začiatku správny výber témy a pridelenie relevantného projektového manažéra z IPA Slovakia, s ktorým študent rieši a konzultuje zadanie. Štúdium je spojené s praktickými tréningami priamo vo výrobných spoločnostiach.

K výsledkom Master štúdia sa vyjadrujú samotní manažéri podnikov, ktorých študenti ukončili ročné štúdium:

„Toto dielo nie je „master práca pre master prácu". Je to použiteľný návod, ktorý bol aj reálne využitý v rámci postupných zmien v spoločnosti." J. Berith / VRM, a.s.

„Výše dosažených úspor má zasadní vliv na ekonomiku provozu." D.Molin / KOVONA SYSTEMS, a.s.


Vychutnajte si malú ukážku Master projektov

Zvýšenie produktivity vybraného procesu na produkte UM

Cieľom Master práce bolo pomocou vhodných lean nástrojov optimalizovať prácu riadiacich pracovníkov na linke UM montáž D. Hlavné ukazovatele pre zhodnotenie prínosov realizovaných v rámci Master práce riešiteľ stanovil: 1. úsporu počtu riadiacich pracovníkov – zoraďovačov, 2. úspora mzdových nákladov a 3. zvýšenie parciálnej produktivity na danej linke. Optimalizáciu riešiteľ dosiahol analýzou procesov prostredníctvom časových snímok zoraďovačov a cez BasicMosty.

Po analýze časových snímkov vypracoval riešiteľ návrh na rozdelenie činnosti pre jednotlivých pracovníkov. Z porovnaní zistil, že celkové zlepšenie je možné vo všetkých sledovaných ukazovateľoch, ktoré vplývajú na samotnú produktivitu: 1. zníženie počtu pracovníkov – 1 pracovník/zmena, 2. zvýšenie využitia pracovníkov o 23,79% a 3. zvýšenie parciálnej produktivity na jedného pracovníka/zmena o 85 ks. Master prácou poukázal na 58 % potenciálne úspory nákladov prerozdelením činností pracovníkov na jednotlivých pracovných miestach a v efektívnejšom využití potenciálu pracovníkov na jednotlivých výrobných linkách. Riešiteľ dospel k záveru, že pre úspešné fungovania procesov v budúcnosti jej podrobné detailné zmapovanie jednotlivých procesov s prerozdelením činností, tak aby sa vyhli činnostiam, ktoré neprinášajú žiadnu pridanú hodnotu. Zároveň skonštatoval, že všetky zmeny je možné realizovať s kontinuálnym vzdelávaním riadiacich pracovníkov.

Riešiteľ: Jozef Boško, BSH Drives and Pumps s.r.o. Michalovce, dcérska spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH, zameraná na vývoj a výrobu elektromotorov a ovládacej a riadiacej elektroniky pre bielu techniku.Zvýšenie prevádzkyschopnosti rotačných pecí

Hlavným dôvodom Master projektu bolo: 1. nájsť kritické strojné zariadenia, ktoré spôsobujú najväčšie prestoje rotačných pecí, 2. znížiť náklady na prestojoch a 3. znížiť poruchovosť týchto zariadení. Vhodným riešením bola metóda DMAIC, brainstorming, brainwritingu 6 – 3 – 5 , FTA a Paretov diagram.

Navrhované riešenia sa týkali nielen strojných zariadení, ale aj personálu, ktorí sa o tieto zariadenia stará. Základom pre výpočet boli vypočítané straty v pôvodnom a novom stave evidované v informačnom podnikovom systéme. Z nazbieraných údajov sa určili strojné zariadenia, ktoré výpadky spôsobujú. Na prevádzke rotačných pecí sa nápravnými opatreniami ušetrili straty znížením prestojov v hodnote 26 897 €.

Riešiteľ: Ján Chlebuš, SMZ, a. s., Jelšava, najväčší ťažobný a spracovateľský magnezitový závod na Slovensku a súčasne jeden z najväčších svetových producentov mŕtvo-pálenej magnézie „DBM“.


Optimalizácia výroby Veka X-tend

Master práca bola zameraná na zvýšenie produktivity pracovísk predmontáže veka Xtend za 1 rok, zavedenie štandardu 5S na pracoviskách predmontáže a montáže, zavedenie štandardu TPM a zavedenie systému ZF Automotion+. Pri navrhovanom riešení presunu montáže veka XTend na automatizovanú linku V6 sa vyprodukuje o 24 % viac viek ako pri rovnakom obsadení linky V1. Pri dvojzmennej prevádzke je to o 240 ks viek viac denne t.j. o 1200 ks viac týždenne, čo znamená navýšenie tržieb o 26.664 € týždenne.

Riešiteľ: Ján Bakaj, ZF Slovakia, a.s. - dcérska spoločnosť ZF Holding Austria GmbH v mestách Trnava a Levice. Vyrába komponenty hnacieho ústrojenstva a podvozku pre osobné automobily.„Stojí to za to! Byť členom rodiny Mastrákov priemyselného inžinierstva.“ - je odkaz Master riešiteľov 2016 pre ďalších, ktorí hľadajú optimálne riešenia pre zoštíhľovanie výrobných procesov.

Pozrite si aj ďalšie zaujímavé informácie, v čom vidia účastníci vzdelávania prínosy na http://www.ipaslovakia.sk/sk/vzdelavanie/kalendar/master-studium-priemyselne-inzinierstvosr


Firma IPA Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. A3 Report (Žilina)
21.8.2017
174 €
2. Kata zlepšovanie (Zlín)
22.8 - 23.8.2017
348 €
3. Zdieľanie znalostí pre vývojárov a inovátorov (Slovensko)
24.8.2017
1 944 €
4. Ako doťahovať veci do konca a skracovať vývojové časy, agilné vedenie… (Prešov)
24.8.2017
216 €
5. Nové trendy v obrábaní (Mýto)
5.9.2017
216 €
6. Shop Floor manažment - znižovanie problémov na dielni (Žilina)
6.9.2017
174 €
7. MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva (Žilina)
7.9.2017 - 30.9.2018
7 200 €
8. Obchod a marketing (Žilina)
11.9 - 12.9.2017
384 €
9. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
13.9 - 14.9.2017
384 €
10. Akadémia inovácií (Slovensko)
19.9 - 20.9.2017
1 536 €
11. Ergonómia a projektovanie pracovísk (Žilina)
19.9 - 20.9.2017
384 €
12. Ako dosiahnuť konkurenčnú výhodu cez inovácie (Trenčín)
19.9 - 20.9.2017
384 €
13. Lean Six Sigma – Black Belt (Žilina)
19.9 - 21.9.2017
1 920 €
14. Riadenie dodávateľských reťazcov (Supply Chain Management) (Žilina)
21.9.2017
174 €
15. Master štúdium priemyselného inžinierstva (Česko)
21.9.2017 - 30.9.2018
7 200 €
16. Motivácia a hodnotenie zamestnacov (Žilina)
21.9 - 22.9.2017
384 €
17. Trendy projektovania a zlepšovania montáže (Žilina)
21.9.2017
174 €
18. European Study Tour (Česká republika, Nemecko)
25.9 - 29.9.2017
1 800 €
19. Lean Six Sigma – Green Belt (Žilina)
26.9 - 27.9.2017
2 112 €
20. Líder expert pre majstrov (Žilina)
28.9.2017
960 €
21. Audity procesov a LPA audity (Žilina)
28.9.2017
174 €
22. Štatistické riadenie procesov a spôsobilosť meracích systémov - SPC a… (Žilina)
4.10.2017
174 €
23. Normovanie práce v údržbe a logistike metodikou MAXIMOST (Žilina)
5.10 - 6.10.2017
384 €
24. Logistik Expert (Žilina)
5.10 - 6.10.2017
2 268 €
25. Úvod do logistiky (Žilina)
5.10 - 6.10.2017
384 €
26. Základy štíhlej logistiky (Žilina)
9.10.2017
192 €
27. Ako inovovať podnikateľský model a procesy (Dubnica nad Váhom)
10.10 - 11.10.2017
384 €
28. Metodika tvorby pracovného systému a normovania (Žilina)
10.10 - 11.10.2017
384 €
29. Expert normovač (Žilina)
10.10 - 11.10.2017
1 920 €
30. Implementácia štíhlej výroby v podniku (Žilina)
10.10.2017
192 €
31. Základné techniky riešenia problémov v podnikoch (Žilina)
11.10.2017
174 €
32. Odmeňovanie zamestnancov (Žilina)
12.10 - 13.10.2017
384 €
33. MASTER ŠTÚDIUM štíhlej administratívy (Žilina)
12.10 - 30.10.2017
4 080 €
34. Digitálny podnik (Bratislava)
17.10.2017
216 €
35. Systematický postup znižovania prácnosti (Žilina)
17.10 - 18.10.2017
384 €
36. Vedenie tímu obchodných zástupcov (Žilina)
17.10 - 18.10.2017
384 €
37. Vedenie tímu obchodných zástupcov (Žilina)
17.10 - 18.10.2017
384 €
38. Škola majstrov vo výrobe (Žilina)
18.10.2017 - 19.10.2018
3 480 €
39. Inovácie (Žilina)
19.10 - 20.10.2017
384 €
40. Líder Expert - pre stredný manažment (Žilina)
23.10.2017
960 €
41. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
7.11.2017
174 €
42. Rýchle zoraďovanie strojov a zariadení - SMED (Žilina)
8.11.2017
174 €
43. Časové štúdie (Žilina)
9.11 - 10.11.2017
384 €
44. Time manažment a self manažment (Žilina)
13.11 - 14.11.2017
384 €
45. Ako si vybudovať digitálny ekosystém (Bratislava)
15.11.2017
216 €
46. Nové trendy v materiáloch - kompozity (Brno)
5.12.2017
216 €
47. Prezentačný deň - Malacky (Malacky)
otvára sa ročne
0 €
48. Benchmarkový audit (Slovensko)
otvára sa podľa záujmu
1 320 €

Kurzy na mieru

1. A3 Report (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
2. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Audity procesov a LPA audity (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Ergonómia a projektovanie pracovísk (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. European Study Tour (Česká republika, Nemecko)
odporúčaný rozsah 5 dní
6. Expert normovač (Žilina)
odporúčaný rozsah 10 dní
7. Kata zlepšovanie (Zlín)
odporúčaný rozsah 2 dni
8. Lean Six Sigma – Green Belt (Žilina)
odporúčaný rozsah 11 dní
9. Líder Expert - pre stredný manažment (Žilina)
odporúčaný rozsah 5 dní
10. Líder expert pre majstrov (Žilina)
odporúčaný rozsah 5 dní
11. Logistik Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 12 dní
12. Ľudia okolo nás (Oravská Lesná)
odporúčaný rozsah 4 dni
13. Metodika tvorby pracovného systému a normovania (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Shop Floor manažment - znižovanie problémov na dielni (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
15. Time manažment a self manažment (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. Trendy projektovania a zlepšovania montáže (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
17. Vedenie tímu obchodných zástupcov (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
18. Základné techniky riešenia problémov v podnikoch (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
19. Zlepšovanie procesov vo výrobe – Kaizen (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Štúdiá na VŠ

1. PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA
externé, kvalifikačne  (Žilina)