Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 ASTRAIA® Certification, s.r.o., 25.11.2016, 13:14

Ide o nariadenie Európskej Komisie, ktoré stanovuje kritéria pre drvené sklo a nadobudlo účinnosť k 10.12.2012.

Nariadenie stanovuje kritériá pre drvené sklo:

 • kvalitu drveného skla pochádzajúceho z činností zhodnocovania
 • odpad používaný ako vstupný materiál pre činnosti zhodnocovania spĺňa nasledovné kritériá:
 1. Ako vstupný materiál sa môže používať len odpad zo zberu zhodnotiteľného obalového skla, plochého skla alebo bezolovnatého kuchynského riadu
 2. Odpad obsahujúci sklo zo zmiešaného mestského pevného odpadu alebo zo zdravotníckeho odpadu sa nepoužíva ako vstupný materiál
 3. Nebezpečný odpad sa nepoužíva ako vstupný materiál
 • procesy a techniky spracovania ako:
 1. Zber, triedenie a spracovanie drveného skla
 2. Mechanické úpravy potrebné na prípravu drveného skla na priame použitie

Kľúčové požiadavky na spracovateľa odpadu:

 • Zaviesť systém riadenia kvality vo Vašej organizácii
 • Monitorovať kvalitu drveného skla na vstupe
 • Monitorovať procesy a techniky spracovania
 • Zabezpečiť kvalitu a čistotu výstupného materiálu
 • Monitorovať rádioaktivitu
 • Vydávať na šrot „vyhlásenie o zhode“
 • Postupy je nutné zdokumentovať
 • Dať si systém kvality certifikovať akreditovaným certifikačným orgánom

Subjekt, ktorý plní tieto požiadavky a má overený/certifikovaný systém riadenia kvality, môže následne odpad z drveného skla preklasifikovať na druhotnú surovinu a na trhu ho ponúkať ako výrobok/tovar.

Výhody, ktoré plynú z certifikácie:

 • Zvýšenie konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch – možnosť obchodovať s drveným sklom v režime suroviny a nie odpadu
 • Budete pripravení, ak príde požiadavka výhradne po drvenom skle ako surovine a nebudú chcieť do výrobného procesu odpad, aby sa na nich nevzťahovali povolenia a povinnosti zákona o odpadoch

ASTRAIA Certification overuje a potvrdzuje zhodu systému riadenia kvality s predmetným nariadením. Zároveň sme schopní poskytnúť školenia na výklad jednotlivých kritérií a požiadaviek, ktoré musí certifikovaný subjekt plniť v praxi.

Viac informácií nájdete na astraia.sk http://www.astraia.sk/index.php?page=333-2011-715-...


Firma ASTRAIA® Certification, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy na mieru

1. Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 (Nitra)
odporúčaný rozsah 2 dni

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.