Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 ASTRAIA® Certification, s.r.o., 28.10.2016, 9:10

Ide o nariadenie Európskej Komisie, ktoré stanovuje kritéria pre medený šrot a nadobudlo účinnosť k 1.1.2014.

Nariadenie stanovuje kritériá medeného šrotu:

 • kvalitu medeného šrotu pochádzajúceho z činností zhodnocovania
 • odpad používaný ako vstupný materiál pre činnosti zhodnocovania spĺňa nasledovné kritériá:
 1. ako vstupný materiál sa môže používať len odpad obsahujúci zhodnotiteľnú meď alebo zliatiny medi
 2. nebezpečný odpad sa nesmie používať ako vstupný materiál okrem špecifických prípadov
 3. ako vstupný materiál sa nepoužívajú piliny a triesky, ktoré obsahujú kvapaliny, napríklad olej alebo olejové emulzie a sudy a kontajnery, ktoré obsahujú alebo obsahovali olej alebo farby, s výnimkou zariadení pochádzajúcich z vozidiel po dobe životnosti
 • procesy a techniky spracovania ako:
 1. triedenie medeného šrotu pri zdroji
 2. mechanické úpravy potrebné na prípravu kovového šrotu na priame použitie
 • v prípade odpadu, ktorý obsahuje nebezpečné zložky, sa uplatňujú špecifické požiadavky
  Kľúčové požiadavky na spracovateľa odpadu:
  • Zaviesť systém riadenia kvality vo Vašej organizácii
  • Monitorovať kvalitu šrotu na vstupe
  • Monitorovať procesy a techniky spracovania
  • Zabezpečiť kvalitu a čistotu výstupného šrotu
  • Monitorovať rádioaktivitu
  • Vydávať na šrot „vyhlásenie o zhode“
  • Postupy je nutné zdokumentovať
  • Dať si systém kvality certifikovať akreditovaným certifikačným orgánom

  Subjekt, ktorý plní tieto požiadavky a má overený/certifikovaný systém riadenia kvality,môže následne odpad z medeného šrotu preklasifikovať na druhotnú surovinu a na trhu ho ponúkať ako výrobok/tovar.

Výhody, ktoré plynú z certifikácie:

 • Zvýšenie konkurencieschopnosti na medzinárodných trhoch – možnosť obchodovať s medeným šrotom v režime suroviny a nie odpadu
 • Budete pripravení, ak príde požiadavka zlievarni a oceliarní výhradne po surovine a nebudú chcieť do výrobného procesu odpad, aby sa na nich nevzťahovali povolenia a povinnosti zákona o odpadoch

ASTRAIA Certification overuje a potvrdzuje zhodu systému riadenia kvality s predmetným nariadením. Zároveň sme schopní poskytnúť školenia na výklad jednotlivých kritérií a požiadaviek, ktoré musí certifikovaný subjekt plniť v praxi.

Viac informácií nájdete na astraia.sk http://www.astraia.sk/index.php?page=nariadenie-71...


Firma ASTRAIA® Certification, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy na mieru

1. Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 (Nitra)
odporúčaný rozsah 2 dni

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.