Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 IPA Slovakia, s.r.o. , 29.09.2016, 8:11

HR špecialisti, nákupcovia, predajcovia, marketéri, finanční pracovníci, kvalitári, či IT manažéri denne bojujú s nejasne definovanými procesmi, nepresne určenými zodpovednosťami, nesystematickou prácou s informáciami, nepresne formulovanými štandardmi. Postrádajú nerozhodnosť či bojujú s byrokraciou. Je preto načase hľadať optimálnejšie spôsoby a transparentnejšie cesty k úspechu. Výzvy existujú v každej oblasti podnikového systému. Pre ľudí – zamestnancov, ktorí sa neboja zmeny. Výrobné procesy ovplyvňuje vo výraznej miere poriadok v nevýrobných administratívnych procesoch. V niektorých slovenských i českých podnikoch potrebu zmeny pochopili. Prehodnotili plytvanie času, financií, informácií, ľudských kapacít a v konečnom dôsledku i plytvanie sebou samým. Kladiete si otázku „Ako na to?“

V októbri 2016 otvára IPA Slovakia už 2. ročník Master štúdia štíhlej administratívy.

TRÉNINGY + EXKURZIE + MASTER PROJEKT. Dlhoročné poznatky a medzinárodné skúsenosti z priemyselného inžinierstva tímu IPA Slovakia viedli k tomu, že administratívne procesy zaostávajú za výrobnými procesmi a vyžadujú „viac štíhlosti“ a koordinácie ľudských, finančných a komunikačných zdrojov. Preto IPA Slovakia, v septembri 2015, otvorila 1. ročník Master štúdia štíhlej administratívy.

Ide o ročné praktické štúdium zamerané predovšetkým na získanie 70% zručností a 30% vedomostí v Lean administratíve. Štúdium vychádza z už 15 rokov fungujúceho tréningového programu Master štúdium priemyselného inžinierstva, zameraného na realizáciu zmien vo výrobných procesoch. Študenti absolvovali 10 tréningových modulov vo forme seminárov a workshopov, z toho 5 modulov v priestoroch IPA Slovakia a 5 modulov priamo vo firmách zákazníkov a zúčastnili sa poznávacích exkurzií GO & SEE. V novembri ich čaká finálne odprezentovanie Master projektu. „Participanti vždy radi diskutovali o tom, kto, čo má zavedené, na čom pracuje, s čím sa „pasuje“ v administratíve: A veď my to máme takto zavedené, nám toto funguje”, hovorí odborná garantka štúdia Janka Musilová. V 1. ročníku absolventi riešili nasledovné Master témy:

  • elektronické spracovanie faktúr,
  • zrýchlenie riešenia a uzavretia 8D,
  • zefektívnenie procesu vyúčtovania služobných ciest,
  • automatizácia zberu dát a vystavovania vstupných dokumentov na prevádzke,
  • optimalizácia procesu objednávania služieb a následné prijímanie služieb v systéme SAP,
  • stabilizácia zamestnancov vo výrobe,
  • optimalizácia zberu a vyhodnocovania dát pre katalóg pracovných štandardov & HR audity.

Takto, vďaka kontinuálnym tréningom, GO & SEE exkurziám a prácou na vlastnom Master projekte sa dajú nastaviť dlhodobo fungujúce administratívne procesy napr. i vo Vašom podniku. Prakticky si vyskúšate lean nástroje na analýzu, optimalizáciu a meranie práce. Naučíte sa hodnotiť pracovné postupy a procesy nielen ekonomickými ukazovateľmi. K osvedčeným lean metódam optimalizácie administratívnych procesov vo výrobných spoločnostiach patrí napríklad: štandardizácia procesov, vizualizácia, 5S, VSM, KANBAN, technika identifikácie 7 druhov plytvania. O prínosoch jednotlivých metód si môžete prečítať viac aj tu.

ZMENA VYŽADUJE PROCESNÉ KOMPETENCIE. Ľudské zdroje sa podstatným spôsobom menia. HR špecialisti sa zapájajú do aktivizácie zamestnancov, tvoria a podporujú vysokovýkonné tímy (pozri aj Toyota Kata). Navrhujú organizačné úpravy, procesné zásahy a systémy hodnotenia výkonnosti. Ich práca smeruje k podpore dosahovania pridanej hodnoty pre zákazníka.

Nezanedbateľným faktorom úspešného podniku je efektívne fungovanie procesov na nákupe. Nákup je zložitý proces, najmä vo veľkých podnikoch, ktoré spracováva požiadavky zákazníkov, vyhľadáva potenciálnych dodávateľov, robí výberové konania, dohaduje dodacie podmienky, odsúhlasuje zmluvy, kontroluje dodávky, odsúhlasuje platby, vybavuje reklamácie. Tlak na nákup je veľký, jednak od zákazníkov, a jednak od ostatných oddelení. Plynulé procesy musia preto fungovať tak, aby vynaložené náklady boli optimálne pre oddelenie predaja, pre ktoré poskytuje informácie o dostupnosti tovaru na skladoch, možnosti zakúpenia produktov od dodávateľov a ceny vstupných materiálov slúžiace na vytvorenie konečnej ceny pre zákazníka.

Úspech predaja produktov stojí na aktívnom systéme spoznávania trhu marketingovým oddelením, vyhľadávaní a identifikácie zákazníkov, kontinuálnom spracovávaní informácii o zákazníkoch a konkurencii, na schopnostiach obchodníkov realizovať marketingové príležitosti, ale tiež na aktívnom zapojený obchodu a marketingu do projektov vývoja nových výrobkov a výrobných procesov.

Vytvorením systémovej spolupráce medzi oddeleniami dokáže podnik ponúknuť vyššiu pridanú hodnotu pre zákazníkov (interných, externých) v podobe optimálnejšieho prepojenia ľudských, finančných a komunikačných tokov. Pretože v budúcnosti, budú mať výhody tie podniky, ktoré umožnia svojim zamestnancom získať a rozvíjať procesné kompetencie na meranie, analýzu a riadenie výkonnosti procesov. , budú schopní nastaviť poriadok v informáciách naprieč administratívou pre zvýšenie výkonnosti výrobných procesov.

Druhý ročník Master štúdia štíhlej administratívy sa otvára 20. októbra 2016, v Žiline. O svoje príbehy a praktické skúsenosti sa opäť podelia Ján Košturiak a Jozef Krišťak, spoločne s tímom konzultantov a projektových manažérov IPA Slovakia. Garantmi štúdia sú Jana Musilová a Lukáš Richter.

Pridajte sa k úspešným! www.ipaslovakia.sk


Autor: Jana Žifčáková, MarCom Consultant


Firma IPA Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. A3 Report (Žilina)
21.8.2017
174 €
2. Kata zlepšovanie (Bratislava)
22.8 - 23.8.2017
348 €
3. Zdieľanie znalostí pre vývojárov a inovátorov (Slovensko)
24.8.2017
1 944 €
4. Nové trendy v obrábaní (Mýto)
5.9.2017
216 €
5. Shop Floor manažment - znižovanie problémov na dielni (Žilina)
6.9.2017
174 €
6. MASTER ŠTÚDIUM priemyselného inžinierstva (Žilina)
7.9.2017 - 30.9.2018
7 200 €
7. Obchod a marketing (Žilina)
11.9 - 12.9.2017
384 €
8. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
13.9 - 14.9.2017
384 €
9. Vedenie seba a druhých (Hustopeče)
14.9.2017
180 €
10. Ako dosiahnuť konkurenčnú výhodu cez inovácie (Trenčín)
19.9 - 20.9.2017
384 €
11. Ergonómia a projektovanie pracovísk (Žilina)
19.9 - 20.9.2017
384 €
12. Akadémia inovácií (Slovensko)
19.9 - 20.9.2017
1 536 €
13. Lean Six Sigma – Black Belt (Žilina)
19.9 - 21.9.2017
1 920 €
14. Trendy projektovania a zlepšovania montáže (Žilina)
21.9.2017
174 €
15. Keď menej je viac (Hustopeče)
21.9.2017
180 €
16. Riadenie dodávateľských reťazcov (Supply Chain Management) (Žilina)
21.9.2017
174 €
17. Motivácia a hodnotenie zamestnacov (Žilina)
21.9 - 22.9.2017
384 €
18. European Study Tour (Česká republika, Nemecko)
25.9 - 29.9.2017
1 800 €
19. Lean Six Sigma – Green Belt (Žilina)
26.9 - 27.9.2017
2 112 €
20. Audity procesov a LPA audity (Žilina)
28.9.2017
174 €
21. Líder expert pre majstrov (Žilina)
28.9.2017
960 €
22. Ako doťahovať veci do konca a skracovať vývojové časy, agilné vedenie… (Prešov)
28.9.2017
216 €
23. Shopfloor manažment - znižovanie problémov na dielni - s exkurziou (Frenštát pod Radhoštěm)
4.10.2017
180 €
24. Logistik Expert (Žilina)
5.10 - 6.10.2017
2 268 €
25. Lean a štandardizácia na vstrekolisoch (Žilina)
5.10.2017
192 €
26. Úvod do logistiky (Žilina)
5.10 - 6.10.2017
384 €
27. Normovanie práce v údržbe a logistike metodikou MAXIMOST (Žilina)
5.10 - 6.10.2017
384 €
28. Základy štíhlej logistiky (Žilina)
9.10.2017
192 €
29. Ako inovovať podnikateľský model a procesy (Dubnica nad Váhom)
10.10 - 11.10.2017
384 €
30. Štatistické riadenie procesov a spôsobilosť meracích systémov - SPC a… (Žilina)
10.10.2017
174 €
31. Implementácia štíhlej výroby v podniku (Žilina)
10.10.2017
192 €
32. Metodika tvorby pracovného systému a normovania (Žilina)
10.10 - 11.10.2017
384 €
33. Expert normovač (Žilina)
10.10 - 11.10.2017
1 920 €
34. Základné techniky riešenia problémov v podnikoch (Žilina)
11.10.2017
174 €
35. MASTER ŠTÚDIUM štíhlej administratívy (Žilina)
12.10 - 30.10.2017
4 080 €
36. Odmeňovanie zamestnancov (Žilina)
12.10 - 13.10.2017
384 €
37. Vedenie tímu obchodných zástupcov (Žilina)
17.10 - 18.10.2017
384 €
38. Škola majstrov vo výrobe (Žilina)
17.10.2017 - 19.10.2018
3 480 €
39. Vedenie tímu obchodných zástupcov (Žilina)
17.10 - 18.10.2017
384 €
40. Digitálny podnik (Bratislava)
17.10.2017
216 €
41. Systematický postup znižovania prácnosti (Žilina)
17.10 - 18.10.2017
384 €
42. Inovácie (Žilina)
19.10 - 20.10.2017
384 €
43. Líder Expert - pre stredný manažment (Žilina)
23.10.2017
960 €
44. Ako si vybudovať digitálny ekosystém (Bratislava)
15.11.2017
216 €
45. Nové trendy v materiáloch - kompozity (Brno)
5.12.2017
216 €
46. Benchmarkový audit (Slovensko)
otvára sa podľa záujmu
1 320 €
47. Prezentačný deň - Malacky (Malacky)
otvára sa ročne
0 €

Kurzy na mieru

1. A3 Report (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
2. Aplikácia ťahových princípov riadenia (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Audity procesov a LPA audity (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Ergonómia a projektovanie pracovísk (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. European Study Tour (Česká republika, Nemecko)
odporúčaný rozsah 5 dní
6. Expert normovač (Žilina)
odporúčaný rozsah 10 dní
7. Kata zlepšovanie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
8. Keď menej je viac (Hustopeče)
odporúčaný rozsah 1 deň
9. Lean a štandardizácia na vstrekolisoch (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
10. Lean Six Sigma – Green Belt (Žilina)
odporúčaný rozsah 11 dní
11. Líder Expert - pre stredný manažment (Žilina)
odporúčaný rozsah 5 dní
12. Líder expert pre majstrov (Žilina)
odporúčaný rozsah 5 dní
13. Logistik Expert (Žilina)
odporúčaný rozsah 12 dní
14. Ľudia okolo nás (Oravská Lesná)
odporúčaný rozsah 4 dni
15. Metodika tvorby pracovného systému a normovania (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. Shop Floor manažment - znižovanie problémov na dielni (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
17. Shopfloor manažment - znižovanie problémov na dielni - s exkurziou (Frenštát pod Radhoštěm)
odporúčaný rozsah 1 deň
18. Trendy projektovania a zlepšovania montáže (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň
19. Vedenie seba a druhých (Hustopeče)
odporúčaný rozsah 1 deň
20. Vedenie tímu obchodných zástupcov (Žilina)
odporúčaný rozsah 2 dni
21. Základné techniky riešenia problémov v podnikoch (Žilina)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Štúdiá na VŠ

1. PODNIKATEĽSKÁ UNIVERZITA
externé, kvalifikačne  (Žilina)