Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Ing. Vladimír Švec – OHSAS, 10.08.2016, 7:44

Program : o Nové právne predpisy a zmeny právnych predpisov v oblasti VPZ a VTZ od 1.1.2016 a ich uplatňovanie v revíznej a servisnej činnosti a pri obsluhe o Technické normy a zmeny technických noriem v oblasti vyhradených plynových zariadení od 1.1.2016 a ich uplatňovanie v revíznej a servisnej činnosti a pri obsluhe o Technické normy a zmeny technických noriem v oblasti vyhradených tlakových zariadení od 1.1.2016 a ich uplatňovanie v revíznej a servisnej činnosti a pri obsluhe o Diskusia Lektormi budú pracovníci Technickej inšpekcie a.s. Nitra. Miesto konania : Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Aula A1 Čas : 08,00 – 16,00 hod. Termín konania : 27.02.2017 a 29.09.2017 Uzávierka prihlášok : 5 dní pred konaním Účastnícky poplatok (bez DPH) : 60,00 eur nezávisle od počtu osvedčení a preukazov účastníka (organizátor nie je platiteľ DPH) Účastníkom, ktorí získali osvedčenie na činnosť resp. preukaz na obsluhu, alebo absolvovali aktualizačnú odbornú prípravu pred 5-timi rokmi , bude na osvedčenie resp. preukaz potvrdená aktualizačná odborná príprava v zmysle Zák.124/2006Z.z., len po predložení prihlášky potvrdenej lekárom Názov a adresa prijímateľa platieb : Mgr. Gabriela Švecová, Na Priehon 64, 949 05 Nitra Peňažný ústav : ČSOB a.s., č. účtu : 4017441580/7500 IBAN SK16 7500 000000 4017441580 konštantný symbol : 0308 Do správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť názov platiteľa alebo IČO ! Po zaplatení Vám bude zaslaný daňový doklad. Prihlášky e-mailom zasielajte na adresu : ohsas@mail.telekom.sk Písomné prihlášky zasielajte na adresu : Ing. Vladimír ŠVEC - OHSAS, Na Priehon 64, 949 05 Nitra Prosíme o dôsledné a čitateľné vyplnenie prihlášky. Tešíme sa na stretnutie s Vami. PRIHLÁŠKA na aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16 ods. 8 ) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov na činnosť podľa § 16, §17 a § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.v znení neskorších predpisov 1) Organizácia** ................................................................................................................................... (názov, adresa) IČO: ................................DIČ: ................................. 2) Prihlasovaný (meno, priezvisko, titul) Dátum narodenia: ........................................ Trvalý pobyt:.................................................................................................. Tel.:........................ E-mail:.................................... 3) Druh vzdelávania AOP* 4)Druh a rozsah: §16 revízny technik/ §17 obsluha/ §18 oprava plynové zariadenia / tlakové zariadenia Čísla pôvodného preukazu/osvedčenia: V ............................................. dňa .................................. –––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––– Podpis prihlasovaného odtlačok pečiatky a podpis zástupcu prihlasujúcej organizácie** Prihlásený je zdravotne spôsobilý vykonávať obsluhu, kontrolu, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy vyhradených technických zariadení.* V .......................................... dňa.......................... …………………………………….. odtlačok pečiatky a podpis lekára * nehodiace sa prečiarknite ** ak prihlásený nie je zamestnaný, nevyplňuje sa


Firma Ing. Vladimír Švec – OHSAS ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Aktualizačná odborná príprava kuričov, obsluhy, plynových a tlakových… (Nitra)
27.9.2019
60 €
2. Aktualizačná Odborná príprava revíznych technikov, osôb na opravu a… (Nitra)
27.9.2019
70 €
3. Vzdelávanie osôb pracujúcich s chemickými faktormi (Nitra)
25.10.2019
30 €
4. Školenie obsluhy motorových vozíkov (Slovensko)
otvára sa podľa záujmu
30 €
5. Odborná príprava obsluhy vyhradených zariadení plynových a tlakových (Nitra)
otvára sa podľa záujmu
60 €
6. Vzdelávanie osôb pracujúcich s biologickými faktormi (Slovensko)
otvára sa ročne
30 €
7. Odborná príprava osôb na opravu vyhradených zariadení plynových a… (podľa dohody)
otvára sa podľa záujmu
70 €
8. Vzdelávanie mobilných zamestnancov (referentských vodičov) (Nitra)
otvára sa polročne
30 €
9. Kurz obsluhy motorových reťazových píl (Nitra)
otvára sa polročne
80 €
10. Školenie lešenárov (Nitra)
otvára sa polročne
30 €
11. Školenie na prácu vo výškach s použitím osobných záchytných… (Nitra)
otvára sa polročne
30 €

Kurzy na mieru

1. Aktualizačná Odborná príprava revíznych technikov, osôb na opravu a… (Nitra)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. BOZP pri poľnohospodárskej a lesníckej práci (Slovensko)
odporúčaný rozsah 4 dni
3. Kurz obsluhy motorových reťazových píl (Nitra)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Odborná príprava chladiarov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. Odborná príprava izolatérov (podľa dohody)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
6. Odborná príprava obsluhy vyhradených zariadení plynových a tlakových (Nitra)
odporúčaný rozsah 8 hodín
7. Odborná príprava osôb na opravu vyhradených zariadení plynových a… (podľa dohody)
odporúčaný rozsah 12 hodín
8. Školenie lešenárov (Nitra)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
9. Školenie na prácu vo výškach s použitím osobných záchytných… (Nitra)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
10. Školenie obsluhy motorových vozíkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 8 hodín
11. Školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP (Nitriansky)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
12. Vzdelávanie mobilných zamestnancov (referentských vodičov) (Nitra)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
13. Vzdelávanie osôb pracujúcich s biologickými faktormi (Slovensko)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
14. Vzdelávanie osôb pracujúcich s chemickými faktormi (Nitra)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
15. Základný kurz bezpečnostných technikov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 176 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.