Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 09.08.2016, 8:44

Efektívna komunikácia je jednou zo základných podmienok úspechu v zamestnaní, dobrých vzťahov na pracovisku, ale i spokojnosti a šťastia v súkromnej oblasti. V každodenných situáciách musíme komunikovať verbálne aj neverbálne so zákazníkmi, kolegami, nadriadenými, rodinou alebo priateľmi. Nesprávne komunikovanie môže vyvolať konflikty, zvýšenú pracovnú záťaž a v konečnom dôsledku zlú klímu na pracovisku.

Referát ďalšieho vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Vám ponúka kurzy zamerané na nácvik a rozvoj efektívnej komunikácie.

Počas kurzu sa účastníci/účastníčky zamerajú na nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie pri samostatnom prejave s dôrazom na identifikáciu možností eliminácie nežiaducich, rušivých komunikačných prvkov. Na kurzoch komunikácie získate nové vedomosti, schopnosti, posilníte zručnosti, prehĺbite svoje sociálne kompetencie, osvojíte si postupy na efektívne zvládanie konfliktných situácií na pracovisku, naučíte sa povedať asertívne nie.

Tajomstvo efektívnej komunikácie spočíva v umení počúvať, pochopiť, poznať, vidieť, vyjednávať, presviedčať a dosiahnuť dohodu bez kriku, hádok, konfliktov. Umenie je aj to, ako dokážeme vzbudiť a udržať si dôveru komunikačného partnera.

Kontakt: kurzy@umb.sk

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke!

Jana Ševcová, koordinátorka kurzov