Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 09.08.2016, 8:34

Referát ďalšieho vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prichádza s ponukou kurzov zameraných na oblasť MARKETING, MANAŽMENT A OBCHOD. Kurzy sú určené manažérom, zamestnancom a jednotlivcom, ktorí majú záujem sa rozvíjať vo vyššie uvedených oblastiach. Kurzy sa zaoberajú nasledovnou problematikou:
Máte záujem naučiť manažérov a zamestnancov prečo a ako pracovať na diagnostike a kreovaní dobrej, etickej firemnej kultúry?

Kurz Firemná kultúra a etika

Absolvent kurzu je schopný rozpoznať základné znaky dobrej, etickej organizačnej kultúry a bude vedieť vytvoriť koncepciu pre tvorbu žiaducej firemnej kultúry.

Radi by ste sa naučili základy projektového manažmentu neziskových organizácií?

Kurz Projektový manažment neziskových organizácií

Absolvent kurzu pozná základné teoretické náležitosti projektovania a získa základné zručnosti potrebné na plánovanie a tvorbu projektov. Absolvent bude schopný identifikovať problém a jeho príčiny, na základe potrieb stanoviť zámer, ciele, aktivity a financovanie projektu a vypracovať žiadosť, s ktorou sa možno uchádzať o financovanie cez rôzne grantové výzvy (nie však eurofondy).

Chcete si rozvíjať zručnosti v projektovom plánovaní, a tým zvýšiť šance úspechu pri podávaní projektov?

Kurz Tvorba a manažment projektov

Po absolvovaní kurzu budú absolventi mať predstavu, kde a ako môžu hľadať vhodné grantové schémy. Budú schopní formulovať svoje zámery a ciele tak, aby projekt zaujal a bol úspešný pri hodnotení. Budú vedieť naplánovať aktivity v projekte, jednotlivé výstupy a dopad samotného projektu na odbornú či laickú verejnosť. Budú vedieť vytvoriť vhodný rozpočet projektu a formulovať ostatné časti návrhu projektu.

Chcete si zlepšiť riadiace a organizačné zručnosti, a tak zvýšiť efektivitu riadenia organizácie, tímu a jednotlivcov?

Kurz Rozvoj manažérskych zručností pre vedúcich zamestnancov

Absolvent kurzu je schopný sebakriticky nazerať na kvalitu vlastnej práce, efektívne vyhľadávať možnosti zlepšenia a skrytých rezerv. Absolvent je schopný efektívne organizovať pracovné činnosti skupiny a motivovať jej členov, disponuje komplexnými manažérskymi zručnosťami. Ovláda techniky a metódy riadenia a vedenia tímu.

Chcete zvládnuť kroky pri procese zakladania občianskych združení?

Kurz Zakladanie a riadenie občianskych združení

Absolvent kurzu pozná postupnosť krokov pri zakladaní občianskeho združenia, vie vypracovať potrebnú dokumentáciu a ovláda základné princípy riadenia občianskeho združenia. Absolvent vie rozlíšiť jednotlivé formy ľudských zdrojov, pozná rozdiely v ich motivácii a zapojení do práce združenia. Absolvent bude schopný vypracovať základnú marketingovú stratégiu a finančný plán združenia.

Ste pracovník mestského, obecného úradu či úradu samosprávneho kraja a chcete si zlepšiť a rozvíjať zručnosti potrebné na úspešné vykonávanie administratívnych činností?

Kurz Administratívne minimum pre miestnu a regionálnu samosprávu

Absolvent kurzu pozná pravidlá, formálnu úpravu a ďalšie náležitosti zostavovania rôznych druhov písomností v miestnej a regionálnej samospráve.

Kontakt: kurzy@umb.sk

Viac informácií nájdete na našej webovej stránke!

Jana Ševcová, koordinátorka kurzov