Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Univerzita Mateja Bela, 09.08.2016, 8:21

Referát ďalšieho vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje moderný jazykový kurz, v ktorom sa využíva metóda interkomprehenzie. Kurz prebieha prezenčnou a dištančnou formou. Je rozdelený do piatich na seba nadväzujúcich, ale zároveň nezávislých modulov. Hlavným cieľom kurzu je získať prehľad o štruktúre a systémoch európskych jazykov a osvojiť si postupy, vďaka ktorým je možné bez predchádzajúceho hĺbkového štúdia cudzieho jazyka porozumieť inojazyčnému písanému textu.

Absolvent kurzu získa komplexný pohľad a vyššiu úroveň porozumenia cudzím jazykom. Je schopný čiastočne porozumieť písanému textu vo vybraných cudzích jazykoch zo slovanskej, germánskej a románskej skupiny. Dokáže vyhľadať a porovnať kľúčové informácie v textoch rozličného zamerania (ekonomika, politika, veda, kultúra) z rôznych zdrojov.

Komu je kurz určený?

Kurz je určený tým, ktorí „nemajú hlavu na jazyky“, no chcú zlepšiť svoje šance komunikovať a porozumieť. Rovnako aj tým, ktorí sa chcú naučiť samostatne získavať informácie z cudzojazyčných zdrojov, aby rozšírili svoj vlastný rozhľad či zvýšili konkurencieschopnosť svojej firmy.

Kto vedie tento kurz?

Lektorský tím je zložený z vysokoškolských učiteľov a učiteliek Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí sú odborníkmi na všeobecnú jazykovedu, vyučovanie cudzích jazykov, interkultúrnu komunikáciu, preklad a tlmočenie, odborný jazyk a na vývin jazykov.

Referencie absolventov kurzu:

Absolventka kurzu:Kurz bol pre mňa prínosom v oblasti porozumenia rôznym jazykom. Zistila som, ktoré jazyky sú pre mňa prínosné, a ktorým sa chcem aj naďalej venovať. V kurze nejde o to, aby sme sa naučili všetky jazyky. Ide o to, aby sme porozumeli jazykom bez učenia sa pomocou interkomprehenzie a to u mňa bolo účinné.

Absolventka kurzu: „Kurz bol pre mňa zaujímavou skúsenosťou, nakoľko som sa nikdy nestretla s učením sa jazykov pomocou metódy interkomprehenzie. Zábavné a veľmi ľahko na pochopenie bol modul, ktorý sa zaoberal slovanskými jazykmi. Páčila sa mi časť v germánskych jazykoch, kde sme mali 1 rozprávku v 3 rôznych jazykoch (dánčina, nemčina, holandčina) a pracovali sme s nimi. Hoci som sa nikdy neučila nemčinu, dokázala som pochopiť skladbu viet v jednotlivých nemčine príbuzných jazykoch. Lektori jednotlivé články, témy, diskusie vždy prispôsobili podľa aktuálnosti diania vo svete. Po skúsenosti s portugalským jazykom na kurze som zistila, že je to pre mňa veľmi pôvabný jazyk a mám motiváciu ho študovať.“

Kontakt: kurzy@umb.sk

Bližšie informácie o kurze nájdete na našej webovej stránke!

Jana Ševcová, koordinátorka kurzovFirma Univerzita Mateja Bela ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
27.4 - 28.4.2018
65 €
2. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
3. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
4. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
64 €
5. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
86 €
6. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
50 €
7. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
8. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
35 €
9. Soft skills (Banská Bystrica)
otvára sa štvrťročne
72 €

Kurzy na mieru

1. Ako na kvalitný životopis a motivačný list (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. Animátor v cestovnom ruchu (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Ruština na každý deň (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 24 hodín
4. Soft skills (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 18 hodín
5. Tréning efektívnej komunikácie (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
6. Tréning komunikačných a prezentačných zručností (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín
7. Tréning sebapoznania a sebapresadenia (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
8. Tréning time a stres manažment (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 8 hodín
9. Tvorba a manažment projektov (Banská Bystrica)
odporúčaný rozsah 12 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.