Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 09.08.2016, 8:21

Referát ďalšieho vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje moderný jazykový kurz, v ktorom sa využíva metóda interkomprehenzie. Kurz prebieha prezenčnou a dištančnou formou. Je rozdelený do piatich na seba nadväzujúcich, ale zároveň nezávislých modulov. Hlavným cieľom kurzu je získať prehľad o štruktúre a systémoch európskych jazykov a osvojiť si postupy, vďaka ktorým je možné bez predchádzajúceho hĺbkového štúdia cudzieho jazyka porozumieť inojazyčnému písanému textu.

Absolvent kurzu získa komplexný pohľad a vyššiu úroveň porozumenia cudzím jazykom. Je schopný čiastočne porozumieť písanému textu vo vybraných cudzích jazykoch zo slovanskej, germánskej a románskej skupiny. Dokáže vyhľadať a porovnať kľúčové informácie v textoch rozličného zamerania (ekonomika, politika, veda, kultúra) z rôznych zdrojov.

Komu je kurz určený?

Kurz je určený tým, ktorí „nemajú hlavu na jazyky“, no chcú zlepšiť svoje šance komunikovať a porozumieť. Rovnako aj tým, ktorí sa chcú naučiť samostatne získavať informácie z cudzojazyčných zdrojov, aby rozšírili svoj vlastný rozhľad či zvýšili konkurencieschopnosť svojej firmy.

Kto vedie tento kurz?

Lektorský tím je zložený z vysokoškolských učiteľov a učiteliek Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, ktorí sú odborníkmi na všeobecnú jazykovedu, vyučovanie cudzích jazykov, interkultúrnu komunikáciu, preklad a tlmočenie, odborný jazyk a na vývin jazykov.

Referencie absolventov kurzu:

Absolventka kurzu:Kurz bol pre mňa prínosom v oblasti porozumenia rôznym jazykom. Zistila som, ktoré jazyky sú pre mňa prínosné, a ktorým sa chcem aj naďalej venovať. V kurze nejde o to, aby sme sa naučili všetky jazyky. Ide o to, aby sme porozumeli jazykom bez učenia sa pomocou interkomprehenzie a to u mňa bolo účinné.

Absolventka kurzu: „Kurz bol pre mňa zaujímavou skúsenosťou, nakoľko som sa nikdy nestretla s učením sa jazykov pomocou metódy interkomprehenzie. Zábavné a veľmi ľahko na pochopenie bol modul, ktorý sa zaoberal slovanskými jazykmi. Páčila sa mi časť v germánskych jazykoch, kde sme mali 1 rozprávku v 3 rôznych jazykoch (dánčina, nemčina, holandčina) a pracovali sme s nimi. Hoci som sa nikdy neučila nemčinu, dokázala som pochopiť skladbu viet v jednotlivých nemčine príbuzných jazykoch. Lektori jednotlivé články, témy, diskusie vždy prispôsobili podľa aktuálnosti diania vo svete. Po skúsenosti s portugalským jazykom na kurze som zistila, že je to pre mňa veľmi pôvabný jazyk a mám motiváciu ho študovať.“

Kontakt: kurzy@umb.sk

Bližšie informácie o kurze nájdete na našej webovej stránke!

Jana Ševcová, koordinátorka kurzov