Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 29.07.2016, 10:23

Tréningové programy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici sú zamerané na rozvoj súboru osobnostných vlastností a interpersonálnych zručností: KOMUNIKÁCIA, ASERTIVITA, PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI, TÍMOVÁ SPOLUPRÁCA, SEBAPOZNANIE, SEBAPRESADENIE, RIEŠENIE PROBLÉMOV, KONFLIKTOV, VEDENIE ĽUDÍ a iné.

Prečo je dôležité rozvíjať tieto zručnosti?

Spomínané zručnosti nám pomáhajú v profesijnom aj v súkromnom živote. Vďaka nim môžeme dosiahnuť tzv. work life balance (harmóniu osobného a pracovného života). Zručnosti môžeme využívať v každodennej komunikácii. Požadujú sa aj v práci a dokonca ich môžeme nájsť ako súčasť požiadavky na zamestnanca pri pracovných ponukách. Zamestnávatelia často kladú dôraz na soft skills (tzv. mäkké zručnosti). Zručností, ktoré nadobudnete počas tréningov, častokrát zavážia pri rozhodovaní sa o Vašom prijatí do zamestnania, ale aj pri výkone svojej práce.

  • Tréning efektívnej komunikácieKurz je interaktívny a obsahuje nácvik modelových situácií. Tréning pomáha účastníkom riešiť vypäté situácie, ktorým sú denne vystavení v kontakte s klientmi, kolegami a inými spolupracovníkmi. Tajomstvo efektívnej komunikácie spočíva v umení počúvať, pochopiť, poznať, vidieť, vyjednávať, presviedčať a dosiahnuť dohodu bez kriku, hádok, konfliktov. Umenie je aj to, ako dokážeme vzbudiť a udržať si dôveru komunikačného partnera.

EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA JE DÔLEŽITOU SÚČASŤOU ŽIVOTA ČLOVEKA.

  • Tréning sebapoznania a sebapresadeniaÚčastníci spoznajú vlastnú osobnosť (svoje silné aj slabé stránky). Vyskúšajú si techniky, ktoré dávajú možnosť porozumieť vlastným emóciám a stanoviť si vlastné hodnoty. Naučia sa jednoduché stratégie na efektívne sebapresadenie.
  • Tréning time a stres manažmentEfektívnym plánovaním, riadením svojho času a flexibilným reagovaním na stresové situácie zvýšite svoje šance v ďalších výzvach svojho života – v práci, v súkromí a všeobecne vo vzťahoch so svojím okolím. Cieľom kurzu je zážitkovou formou získať poznatky o strese, jeho príčinách a dôsledkoch, o možnostiach jeho zvládania a tiež naučiť sa efektívne zvládať stresové situácie a manažovať svoj čas.

ČAS JE TO NAJCENNEJŠIE, ČO MÁME.


  • Tréning komunikačných a prezentačných zručnostíKurz je zameraný na tréning komunikačných a prezentačných zručností. Hlavným cieľom je oboznámiť sa a získať praktickú skúsenosť s možnosťami nácviku komunikačných a prezentačných zručností. Počas kurzu sa účastníci/účastníčky zamerajú na nácvik verbálnej a neverbálnej komunikácie pri samostatnom prejave s dôrazom na identifikáciu a možnosti eliminácie nežiaducich, či rušivých komunikačných prvkov.

KOMUNIKUJTE EFEKTÍVNE A PREZENTUJTE ÚSPEŠNE!

  • Sociálno-psychologický tréning I.Sociálno-psychologický tréning pripravuje pracovníkov na špecifiká práce s ľuďmi. Kurz vedený výcvikovou formou umožní získať základné komunikačné zručnosti ako dôležitý predpoklad pre interakciu s klientom. Cieľom je zefektívnenie komunikácie na základe lepšieho poznania a porozumenia základných komunikačných prejavov, zvládanie konfliktov, predchádzanie nadmernej záťaži prostredníctvom uplatňovania adekvátnych asertívnych zručností a techník asertívneho správania, identifikácia jednotlivých typov manipulácie a výber základných stratégií na ich elimináciu.
  • Soft skillsHlavným cieľom tréningu je osvojenie si kľúčových mäkkých zručností, ktoré Vám pomôžu v profesijnom a osobnom živote. Ide o komunikáciu s rôznymi typmi ľudí, kreativita, riešenie konfliktov, zvládanie stresu, či reč tela. Na tréningu sa v jednotlivých častiach bližšie venujeme komunikácii, asertivite a riešeniu konfliktov.
  • Syndróm vyhorenia a jeho prevenciaZnižuje sa vaše pracovné nadšenie? Neviete sa zbaviť únavy z práce? Napriek vynaloženému úsiliu klesá Vaša pracovná výkonnosť? Častejšie Vás prenasledujú rôzne ochorenia? Signalizuje Vám okolie, že ste sa zmenili z priateľského na nespokojného a konfliktného človeka? Príčinou môže byť syndróm vyhorenia, ktorý vzniká v dôsledku chronického pracovného stresu. Cieľom tréningového kurzu je zistenie osobných stratégií zvládania stresu, oboznámenie sa s príznakmi a priebehom syndrómu vyhorenia. Naučíte sa techniky na zvládanie záťaže a relaxačné techniky, vďaka ktorým by malo dôjsť k opätovnému nárastu pracovnej výkonnosti a radosti z práce.

Ak máte záujem zručnosti rozvíjať, najefektívnejším riešením je absolvovať niektorý z našich tréningových programov. Výhodou je, že po absolvovaní tohto kurzu získate osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktorý je dokladom získania vedomostí a zručností.

Viac na našej webovej stránke!


Jana Ševcová, koordinátorka kurzov