Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 ASTRAIA® Certification, s.r.o., 19.07.2016, 13:41

Spoločnosť ASTRAIA Certification poskytuje pre spracovateľov kovového šrotu novú službu, ktorá súvisí so zmenou filozofie a pohľadu na odpad v Európskej únii (EÚ). Odpad sa od roku 2008 na základe smernice 2008/98/ES o odpadoch v celej Európe vníma ako hodnotný zdroj surovín do budúcnosti a Európa sa mení na recyklujúcu spoločnosť. Hlavným cieľom je efektívne využitie vzniknutého odpadu ako druhotnej suroviny v ďalšom procese výroby. Preto EÚ pripravuje komplex nariadení, ktoré budú definovať kritéria kladené na odpad, ktorý sa stane druhotnou surovinou.

Pri napĺňaní tejto filozofie Európska únia vydala nariadenia Rady (EÚ) č. 333/2011 (ďalej len „nariadenie“), ktorým sa ustanovujú kritéria, kedy kovový šrot prestáva byť odpadom.

Nariadenie hovorí o konkrétnych kritériách:

  • kvalita vstupného odpadu
  • spôsoby zhodnocovania
  • kvalita výstupnej suroviny

Stručné požiadavky, ktoré organizácie musia splniť:

  • vytvoriť systémové nástroje na zabezpečenie trvalého zlepšovania
  • vytvoriť postupy kontroly pri prevzatí odpadu (vstupnej suroviny)
  • monitorovanie procesov a techník spracovania kovového šrotu
  • monitorovať kvalitu kovového šrotu, ktorý je výsledkom procesu zhodnocovania
  • monitorovanie rádioaktivity
  • všetky úkony musí vykonávať zaškolený a odborne spôsobilí personál
  • nariadenie požaduje, aby boli niektoré postupy zdokumentované

Subjekt, ktorý plní tieto požiadavky a má certifikovaný systém riadenia kvality, môže následne odpad z kovového šrotu preklasifikovať na druhotnú surovinu a na trhu ho ponúkať ako tovar.

ASTRAIA Certification overuje a potvrdzuje zhodu systému riadenia kvality s predmetným nariadením. Zároveň sme schopní poskytnúť školenia na výklad jednotlivých kritérií a požiadaviek, ktoré musí certifikovaný subjekt plniť v praxi.

Viac informácií nájdete na astraia.sk http://www.astraia.sk/index.php?page=nariadenie-33...


Firma ASTRAIA® Certification, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy na mieru

1. Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 (Nitra)
odporúčaný rozsah 2 dni

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.