Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 ASTRAIA® Certification, s.r.o., 24.03.2016, 12:35

EMAS je vnímaný v európskom priestore ako verejne akceptovaná značka kvality, zodpovedného environmentálneho správania a transparentnosti. Je určený pre organizácie, ktoré sa rozhodli pre otvorený dialóg so zainteresovanými stranami. Zároveň je to šanca ako rozptýliť negatívne vnímanie niektorých odvetví priemyslu, ktoré sú často zo strany verejnosti spájané s nepriaznivými vplyvmi na životné prostredie. Prostredníctvom verejných správ – environmentálnych vyhlásení má organizácia priestor, aby vysvetlila a prezentovala svoje výsledky v oblasti ochrany životného prostredia.Tieto verejné správy sú validované akreditovaným environmentálnym overovateľom, čo je záruka, že informácie uvedené v správe sú pravdivé a dôveryhodné.

Cieľom EMAS je podporovať sústavné zlepšovanie environmentálneho správania sa organizácií na základe systematického a objektívneho sledovania a hodnotenia účinnosti environmentálneho manažérstva.

Východiskom sú požiadavky na EMS stanovené v norme ISO 14 001. EMAS je však v štyroch oblastiach prísnejší ako ISO 14001, pretože žiadateľ o registráciu v EMAS musí:

 • dôsledne dodržiavať právne predpisy
 • sledovať a vyhodnocovať svoje environmentálne správanie prostredníctvom vhodných indikátorov
 • aktívne komunikovať s verejnosťou a ostatnými zainteresovanými stranami o svojom vplyve na životné prostredie a svojom environmentálnom správaní a zámeroch na jeho zlepšovanie
 • aktívne zapájať vlastných zamestnancov do procesu zlepšovania environmentálneho správania

Environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) je dobrovoľný manažérsky nástroj vytvorený Európskou úniou, ktorý umožňuje organizáciám zlepšovať svoje environmentálne správanie a využívať profit, ktorý plynie zo zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. Uchádzať sa o zapísanie do registra EMAS môžu všetky štátne a súkromné organizácie.

ÚČASŤ V SCHÉME EMAS SA RIADI:

 • nariadením (ES) č. 1221/2009
 • zákonom NR SR č. 351/2012 Z.z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme EMAS

Výhody pre organizácie registrované v schéme EMAS:

 • prevencia ekologických havárií a ďalších problémov a nepríjemností
 • úspora nákladov a zdrojov na vstupné suroviny, energie, odpady a pod.
 • lepšie dodržiavanie právnych predpisov v oblasti ochrany ŽP
 • rast povedomia, odborný rast a osobná motivácia personálu na zlepšovaní, zvyšovaní efektívnosti a ochrane ŽP
 • získanie konkurenčnej výhody pri verejnom obstarávaní a v rôznych tendroch
 • zvýšenie dôveryhodnosti organizácie z pohľadu zákazníkov, štátnej správy a ostatných partnerov
 • priame výhody zo strany orgánov štátnej a verejnej správy na národnej úrovni – napr. organizáciám,ktoré sú registrované v EMAS, sa automaticky predlžuje obdobie medzi preskúmaniami podmienok IPKZ povolenia o 2 roky z ôsmich na desať

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA VALIDOVANÉHO EV:

Overovaný subjekt je zodpovedný za korektné používanie validovaného environmentálneho vyhlásenia a environmentálnych informácií.

Uvedené dokumenty sa nesmú uvádzať v kontexte s inými informáciami, v katalógoch alebo reklamných materiáloch overovaného subjektu takým spôsobom, aby bol ktokoľvek zavádzaný:

 • že ide o environmentálne vyhlásenie alebo informácie iného subjektu ako overovaný subjekt, napr. environmentálne vyhlásenie týkajúce sa iných prevádzok alebo iných organizácií – napr. materský koncern;
 • vložením iných údajov a dát do validovaných environmentálnych vyhlásení a informácií, ako boli vo validovaných dokumentoch;
 • že ide o posúdenie environmentálnej vhodnosti produktu alebo akýkoľvek iný význam týchto dokumentov ako prezentovanie environmentálneho správania sa overovaného subjektu. V prípade, že tím environmentálneho overovateľa pri overovaní zistí porušenie týchto pravidiel je povinný uviesť to v správe z príslušného overovania a požadovať od overovaného subjektu, aby prijal zodpovedajúce nápravné a preventívne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. Uvedené nedostatky musí zohľadniť vedenie environmentálneho overovateľa pri rozhodovaní o udržaní, pozastavení alebo zrušení platnosti uvedených dokumentov podľa zásad stanovených v interných postupoch.

PROCES OVEROVANIA

Overovanie environmentálneho vyhlásenia je pomerne komplikovaný proces, ktorý má akreditačnými pravidlami pevne stanovený postup a podmienky pre validáciu environmentálneho vyhlásenia. Celý proces overenia pozostáva zo šiestich fáz:Proces overovanie environmentálneho vyhlásenia má podobný priebeh ako certifikačný proces. Viac informácii aj o schéme environmentálneho manažérstva a auditu EMAS nájdete na stránke astraia.sk http://www.astraia.sk/index.php?page=emas


Firma ASTRAIA® Certification, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy na mieru

1. Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 (Nitra)
odporúčaný rozsah 2 dni

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.