Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 BPM Slovakia, s.r.o., 16.02.2016, 13:59

​Dňa 21. mája 2015 NR SR schválila návrhy zákonov, ktoré nahradia už 86 krát novelizovaný Občiansky súdny poriadok. Vzhľadom na dôležitosť potreby oboznámenia sa s novými procesnými poriadkami zo strany odbornej a širokej verejnosti nadobudnú účinnosť o viac ako rok neskôr, dňa 1. júla 2016.

Rekodifikácia civilného procesného práva má formu troch samostatných procesnoprávnych kódexov – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok a obsahuje prvky legislatívy, ktoré sú štandardom v okolitých európskych krajinách ako Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko či Česká republika.

Nový právny komplex má za cieľ priblížiť spravodlivosť a právnu istotu občanom a zabezpečiť účinný boj proti súdnym prieťahom. Dôraz bude kladený najmä na hospodárnosť a efektívnosť súdneho konania, jeho zrýchlenie a skvalitnenie v závislosti k požiadavkám 21. storočia.

Štatistiky ministerstva spravodlivosti o priemerných dĺžkach súdneho konania uvádzajú, že súdom trvá minimálne rok kým vyhlásia rozsudok. Dôvodov pre zdĺhavé súdne procesy je mnoho, tak na strane súdov ako aj na strane účastníkov súdneho konania. Práve tento problém by mala vyriešiť rekodifikácia procesného prostredia zavedením nových pravidiel a obnovou či vytvorením nových inštitútov.

Podľa nových pravidiel budú mať súdy povinnosť rozhodovať jednotne a v súlade s judikátmi Najvyššieho súdu. Súdny spor by tak mal byť predvídateľný a účastníci by mali už vopred vedieť ako dopadne (prípadné prekvapivé rozsudky bude musieť sudca dôsledne zdôvodniť).

Príprava nových kódexov sa nezaobišla bez ostrej diskusie v pripomienkovom konaní. Voči tomuto zámeru bolo v marci roku 2013 podaných takmer 200 pripomienok.

Zmeny, ktoré priniesla reforma civilného procesného práva zásadným spôsobom ovplyvňujú celé procesné prostredie na Slovensku. Popri jej príprave ministerstvo obnovilo i práce na príprave nového Občianskeho zákonníka (novely zákonov Exekučného poriadku, Notárskeho poriadku a zákona o rozhodcovskom konaní). V súvislosti s rekodifikáciou prezident SR Andrej Kiska na návrh Súdnej rady vymenoval 23 nových sudcov bez časového obmedzenia. Ide o druhú skupinu sudcov (prvá skupina 17 sudcov bola vybraná už v novembri 2015), ktorá prešla prísnejším výberom, novozavedeným preverovaním sudcovskej spôsobilosti. K ďalším legislatívnym zmenám „vpred“ prispela aj novela Zákona o advokácii z roku 2013. Podľa MS SR budú všetky navrhované zmeny vzájomne previazané a prípadné novozavedené právne inštitúty budú kompatibilné.

Spoločnosť BPM Slovakia s.r.o. pripravila niekoľko jedinečných seminárov, ktoré ponúkajú podrobný výklad problematiky vo forme interaktívnej diskusie s odborníkmi z praxe, z ponuky ktorých vyberáme:

Rekodifikácia civilného procesného práva (7. - 8. 3. 2016, Bratislava), Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p (10. - 11. 3. 2016, Bratislava), Rekodifikácia civilného procesného práva (17. - 18. 3. 2016, Terchová), Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese (5. 4. 2016, Bratislava), Rekodifikácia civilného procesného práva (26. - 27. 5. 2016, Košice) a tiež ďalšie podujatia, o ktorých detailné informácie získate na stránke www.vzdelavame.sk alebo telefonicky na číslach 02/20 20 00 78, 0905 172 880.


Firma BPM Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Skúsenosti z uplatňovania Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona… (Bratislava)
20.2.2019
144 €
2. Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (Bratislava)
20.2.2019
144 €
3. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
21.2.2019
168 €
4. Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese (Bratislava)
21.2.2019
144 €
5. Emočná inteligencia - ako zvládať svoje emócie, výkonnosť pod tlakom… (Bratislava)
22.2.2019
198 €
6. Kontrola a monitoring zamestnancov na pracovisku (Bratislava)
13.3.2019
144 €
7. Ako komunikovať s nespokojným zákazníkom (Bratislava)
14.3.2019
168 €
8. Náhrada škody v obchodnom práve (pre neprávnikov) (Bratislava)
14.3.2019
144 €
9. Aplikácia vybraných ustanovení Civilného sporového poriadku v praxi (Bratislava)
15.3.2019
144 €
10. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Bratislava)
18.3.2019
144 €
11. Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty (Bratislava)
19.3.2019
144 €
12. Kúpna zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
19.3.2019
144 €
13. Reštartujte svoju kreativitu - tvorivé laboratórium (nielen) pre… (Bratislava)
20.3.2019
198 €
14. Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a… (Bratislava)
26.3.2019
144 €
15. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
27.3.2019
96 €
16. Náhrada škody v občianskom a obchodnom práve (Bratislava)
27.3 - 28.3.2019
240 €
17. Inovatívny manažér - tréning inovácie a kreativity (Bratislava)
28.3.2019
240 €
18. Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
2.4.2019
144 €
19. Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci (Bratislavský)
3.4.2019
144 €
20. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
4.4.2019
144 €
21. Aplikačné problémy Obchodného registra (Bratislava)
10.4.2019
144 €
22. Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese (Bratislava)
14.5.2019
144 €
23. Efektívna komunikácia a vedenie ľudí na diaľku (Bratislava)
29.5.2019
240 €
24. Manažment reklamácií - ako efektívne odpovedať na sťažnosti… (Bratislava)
4.6.2019
240 €
25. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
26. Uznávanie a výkon rozsudkov medzi členskými štátmi Európskej únie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
27. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
28. Personalistické pohovory II (výstupný, disciplinárny a hodnotiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
29. Emocionálne kompetencie manažéra - ako dostať z ľudí to najlepšie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
198 €
30. Skončenie pracovného pomeru z pohľadu právnej praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
31. Právne vzťahy k nehnuteľnostiam (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
108 €
32. Obchodné zmluvy a pravidlá ich uzatvárania (pre neprávnikov) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €
33. Vzťahy so zahraničnými obchodnými spoločnosťami a ich pôsobenie na… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
34. Vedenie rozhovorov so zamestnancami v procese prepúšťania a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
35. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
36. Rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
37. Nároky zo zodpovednosti za vady v obchodnom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
38. Zodpovednosť za vady kúpenej a zhotovenej veci (podľa Obch. a Obč.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
39. Používanie autorských diel na internete (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
40. Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
41. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
288 €
42. Zaisťovacia zmenka a jej využitie v obchodnej a inej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
135 €
43. Náhrada škody v občianskom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
44. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (Vybrané otázky, vrátane… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
45. Právne minimum podnikateľského práva SR pre zahraničných manažérov v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
46. Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
47. Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
48. Správny súdny poriadok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
49. Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
50. Spory so slabšou stranou v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
51. Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
52. Odvolanie v sporovom a mimosporovom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
53. Dovolanie v civilnom procese – teória a súdna prax (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
54. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
55. Anglická terminológia súdneho konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
56. Platobný rozkaz a vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
57. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
58. Ubráňte sa manipulácii (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
59. Zlepšite si reč tela (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
60. Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
61. Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
62. Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
63. Prezentujte s istotou - tréning na zdokonalenie si neverbálnej… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
64. Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
65. Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
66. Kúpna zmluva, zmluva o dielo, prepravná zmluva, zmluva o úvere,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
67. Efektívna motivácia zamestnancov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
68. Ako jednať s rôznymi typmi ľudí (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
192 €
69. Ako zvládnuť stres a postarať sa o seba v náročných situáciách (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
70. Spoznaj práva svojho zákazníka (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
71. Aktuálne zmeny v Obchodnom zákonníku s účinnosťou od 1.1.2018 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
72. Zákonník práce – vybrané problémy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
73. Súdna prax po prijatí Civilného sporového poriadku - aktuálne otázky… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
74. Zmluvné právo podľa autorského zákona a softvérové zmluvy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
75. Právne aspekty online marketingu (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
76. Ochrana softveru a softverové zmluva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
77. Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
78. Komunikačné zručnosti pre pokročilých (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
79. Zmluvy podľa autorského zákona (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
80. Príprava na pracovný pohovor (zvýšte svoje šance na úspech pri… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €
81. Práva k cudzím nehnuteľnostiam a ich zápis v katastri nehnuteľností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
82. Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
83. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Senec)
otvára sa podľa záujmu
96 €
84. Nájomná zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
85. Výhoda spokojného zamestnanca - nástroj zvýšenia produktivity a rastu… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
86. Quo Vadis pracovné právo? Členovia štatutárnych orgánov a riadiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
87. Novela katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii č. 212… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €
88. Riešenie konfliktných situácií pri komunikácii so zákazníkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €

Kurzy na mieru

1. Cielený personálny pohovor a jeho vyhodnotenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Efektívna komunikácia v práci aj v živote (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Emocionálna inteligencia v manažmente a obchode (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Lektorské zručnosti pre manažérov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Riešenie konfliktov a rozvoj argumentačných zručností (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Time management (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
7. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
8. Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
9. Budovanie tímu a motivácia pracovníkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
10. Efektíve spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov – ústna a písomná… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
11. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Efektívny(a) asistent(ka) a sekretár(ka) (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Emocionálne kompetencie manažéra - ako dostať z ľudí to najlepšie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
14. Hodnotiace pohovory, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov na… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
17. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
18. Time management – efektívne využívanie času (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
19. Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom,… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
21. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
22. Uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.