Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 BPM Slovakia, s.r.o., 16.02.2016, 13:59

​Dňa 21. mája 2015 NR SR schválila návrhy zákonov, ktoré nahradia už 86 krát novelizovaný Občiansky súdny poriadok. Vzhľadom na dôležitosť potreby oboznámenia sa s novými procesnými poriadkami zo strany odbornej a širokej verejnosti nadobudnú účinnosť o viac ako rok neskôr, dňa 1. júla 2016.

Rekodifikácia civilného procesného práva má formu troch samostatných procesnoprávnych kódexov – Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok a obsahuje prvky legislatívy, ktoré sú štandardom v okolitých európskych krajinách ako Švajčiarsko, Nemecko, Rakúsko či Česká republika.

Nový právny komplex má za cieľ priblížiť spravodlivosť a právnu istotu občanom a zabezpečiť účinný boj proti súdnym prieťahom. Dôraz bude kladený najmä na hospodárnosť a efektívnosť súdneho konania, jeho zrýchlenie a skvalitnenie v závislosti k požiadavkám 21. storočia.

Štatistiky ministerstva spravodlivosti o priemerných dĺžkach súdneho konania uvádzajú, že súdom trvá minimálne rok kým vyhlásia rozsudok. Dôvodov pre zdĺhavé súdne procesy je mnoho, tak na strane súdov ako aj na strane účastníkov súdneho konania. Práve tento problém by mala vyriešiť rekodifikácia procesného prostredia zavedením nových pravidiel a obnovou či vytvorením nových inštitútov.

Podľa nových pravidiel budú mať súdy povinnosť rozhodovať jednotne a v súlade s judikátmi Najvyššieho súdu. Súdny spor by tak mal byť predvídateľný a účastníci by mali už vopred vedieť ako dopadne (prípadné prekvapivé rozsudky bude musieť sudca dôsledne zdôvodniť).

Príprava nových kódexov sa nezaobišla bez ostrej diskusie v pripomienkovom konaní. Voči tomuto zámeru bolo v marci roku 2013 podaných takmer 200 pripomienok.

Zmeny, ktoré priniesla reforma civilného procesného práva zásadným spôsobom ovplyvňujú celé procesné prostredie na Slovensku. Popri jej príprave ministerstvo obnovilo i práce na príprave nového Občianskeho zákonníka (novely zákonov Exekučného poriadku, Notárskeho poriadku a zákona o rozhodcovskom konaní). V súvislosti s rekodifikáciou prezident SR Andrej Kiska na návrh Súdnej rady vymenoval 23 nových sudcov bez časového obmedzenia. Ide o druhú skupinu sudcov (prvá skupina 17 sudcov bola vybraná už v novembri 2015), ktorá prešla prísnejším výberom, novozavedeným preverovaním sudcovskej spôsobilosti. K ďalším legislatívnym zmenám „vpred“ prispela aj novela Zákona o advokácii z roku 2013. Podľa MS SR budú všetky navrhované zmeny vzájomne previazané a prípadné novozavedené právne inštitúty budú kompatibilné.

Spoločnosť BPM Slovakia s.r.o. pripravila niekoľko jedinečných seminárov, ktoré ponúkajú podrobný výklad problematiky vo forme interaktívnej diskusie s odborníkmi z praxe, z ponuky ktorých vyberáme:

Rekodifikácia civilného procesného práva (7. - 8. 3. 2016, Bratislava), Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného právneho predpisu s pôvodným O.s.p (10. - 11. 3. 2016, Bratislava), Rekodifikácia civilného procesného práva (17. - 18. 3. 2016, Terchová), Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese (5. 4. 2016, Bratislava), Rekodifikácia civilného procesného práva (26. - 27. 5. 2016, Košice) a tiež ďalšie podujatia, o ktorých detailné informácie získate na stránke www.vzdelavame.sk alebo telefonicky na číslach 02/20 20 00 78, 0905 172 880.


Firma BPM Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Práva k cudzím nehnuteľnostiam a ich zápis v katastri nehnuteľností (Bratislava)
20.11.2018
120 €
2. Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a… (Bratislava)
21.11.2018
144 €
3. Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov… (Bratislava)
22.11.2018
168 €
4. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Bratislava)
23.11.2018
144 €
5. Právne aspekty online marketingu (Bratislava)
27.11.2018
144 €
6. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
27.11.2018
96 €
7. Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
28.11.2018
144 €
8. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela (Bratislava)
30.11.2018
120 €
9. Emočná inteligencia - ako zvládať svoje emócie, výkonnosť pod tlakom… (Bratislava)
30.11.2018
198 €
10. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
1.12.2018
96 €
11. Aplikačné problémy Obchodného registra (Bratislava)
3.12.2018
144 €
12. Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty (Bratislava)
4.12.2018
96 €
13. Platobný rozkaz a vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
5.12.2018
120 €
14. Efektívne vedenie ľudí na diaľku - Distance Management (Bratislava)
6.12 - 7.12.2018
288 €
15. Skúsenosti z uplatňovania Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona… (Bratislava)
6.12.2018
96 €
16. Odvolanie v sporovom a mimosporovom procese (Bratislava)
11.12.2018
120 €
17. Inovatívny manažér - tréning inovácie a kreativity (Bratislava)
12.12.2018
240 €
18. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
19. Uznávanie a výkon rozsudkov medzi členskými štátmi Európskej únie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
20. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
21. Personalistické pohovory II (výstupný, disciplinárny a hodnotiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
22. Emocionálne kompetencie manažéra - ako dostať z ľudí to najlepšie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
198 €
23. Skončenie pracovného pomeru z pohľadu právnej praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
24. Právne vzťahy k nehnuteľnostiam (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
108 €
25. Obchodné zmluvy a pravidlá ich uzatvárania (pre neprávnikov) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €
26. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
216 €
27. Vzťahy so zahraničnými obchodnými spoločnosťami a ich pôsobenie na… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
28. Vedenie rozhovorov so zamestnancami v procese prepúšťania a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
29. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
30. Rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
31. Nároky zo zodpovednosti za vady v obchodnom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
32. Zodpovednosť za vady kúpenej a zhotovenej veci (podľa Obch. a Obč.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
33. Používanie autorských diel na internete (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
34. Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
35. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
288 €
36. Zaisťovacia zmenka a jej využitie v obchodnej a inej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
135 €
37. Náhrada škody v občianskom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
38. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (Vybrané otázky, vrátane… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
39. Právne minimum podnikateľského práva SR pre zahraničných manažérov v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
40. Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
41. Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
42. Správny súdny poriadok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
43. Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
44. Spory so slabšou stranou v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
45. Dovolanie v civilnom procese – teória a súdna prax (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
46. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
47. Anglická terminológia súdneho konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
48. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
49. Ubráňte sa manipulácii (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
50. Zlepšite si reč tela (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
51. Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
52. Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
53. Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
54. Prezentujte s istotou - tréning na zdokonalenie si neverbálnej… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
55. Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
56. Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
57. Kúpna zmluva, zmluva o dielo, prepravná zmluva, zmluva o úvere,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
58. Ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
59. Efektívna motivácia zamestnancov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
60. Ako jednať s rôznymi typmi ľudí (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
192 €
61. Ako zvládnuť stres a postarať sa o seba v náročných situáciách (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
62. Spoznaj práva svojho zákazníka (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
63. Aktuálne zmeny v Obchodnom zákonníku s účinnosťou od 1.1.2018 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
64. Zákonník práce – vybrané problémy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
65. Súdna prax po prijatí Civilného sporového poriadku - aktuálne otázky… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
66. Zmluvné právo podľa autorského zákona a softvérové zmluvy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
67. Ochrana softveru a softverové zmluva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
68. Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
288 €
69. Komunikačné zručnosti pre pokročilých (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
70. Zmluvy podľa autorského zákona (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
71. Príprava na pracovný pohovor (zvýšte svoje šance na úspech pri… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €
72. Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
73. Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
108 €
74. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Senec)
otvára sa podľa záujmu
96 €
75. Kúpna zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
76. Nájomná zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
77. Výhoda spokojného zamestnanca - nástroj zvýšenia produktivity a rastu… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
78. Quo Vadis pracovné právo? Členovia štatutárnych orgánov a riadiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
79. Kontrola a monitoring zamestnancov na pracovisku (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
80. Novela katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii č. 212… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €

Kurzy na mieru

1. Cielený personálny pohovor a jeho vyhodnotenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Efektívna komunikácia v práci aj v živote (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Emocionálna inteligencia v manažmente a obchode (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Lektorské zručnosti pre manažérov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Riešenie konfliktov a rozvoj argumentačných zručností (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Time management (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
7. Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
8. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
9. Budovanie tímu a motivácia pracovníkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
10. Efektíve spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov – ústna a písomná… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
11. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Efektívne vedenie ľudí na diaľku - Distance Management (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Efektívny(a) asistent(ka) a sekretár(ka) (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Emocionálne kompetencie manažéra - ako dostať z ľudí to najlepšie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
15. Hodnotiace pohovory, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov na… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
17. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
18. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
19. Time management – efektívne využívanie času (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom,… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
21. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
22. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
23. Uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.