Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 CeMS, s.r.o., 13.01.2016, 15:38

Harmonizované normy STN EN 1090 sú stanovené európskymi organizáciami pre normalizáciu, v ktorých sa stanovujú metódy a kritériá posudzovania parametrov a podstatných vlastností stavebných výrobkov.

V zmysle legislatívnych predpisov sa ustanovujú podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh alebo sprístupnenia stavebných výrobkov na trhu, a to prostredníctvom stanovenia harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa spôsobu vyjadrenia parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov a používania označenia CE na týchto výrobkoch.

Čo to znamená pre výrobcov stavebných výrobkov, ktorí zhotovujú a uvádzajú na trh oceľové a hliníkové konštrukcie?

Je potrebné zaviesť a certifikovať:

  • systém riadenia výroby ktorý plní požiadavky normy na výrobky,
  • pravidlá vyhlásenia o parametroch,
  • pravidlá označenia výrobkov značkou CE.

Pre koho sú normy záväzné?

  • Výrobcovia kovových a hliníkových konštrukcií, ktorí uvádzajú tieto výrobky v stavebníctve.
  • Dovozcovia, ktorí uvádzajú stavené výrobky na trh.
  • Distribútori, pri sprístupňovaní stavebného výrobku.

Cesta k certifikácii EN 1090

Analýza Vášho podniku v oblasti plnenia Vašich potrieb a požiadaviek noriem radu STN EN 1090 a v súlade s STN EN ISO 3834 podľa štruktúrovaného dotazníka.
Zabezpečenie zváracieho dozoru oprávnenou osobou (európsky zvárací technológ – inžinier).
Špecifikácia zatriedenia výrobkov pre ktoré je výhodné – potrebné získať oprávnenie.
Špecifikácia vhodných zváracích metód, druhov materiálov, rozmerov materiálov a zvarov vhodných pre získanie oprávnení.
Príprava a zabezpečenie školenia personálu na získanie potrebných oprávnení a skúšok.
Vypracovanie zváracích postupov WPS.
Pomoc pri vypracovaní výrobných postupov .
Príprava podniku na zavedenie požiadaviek harmonizovaných noriem do praxe formou vzorovej zákazky.
Vykonanie kontroly dodržiavania zásad potrebných pre získanie certifikácie na oprávnenie pre udeľovanie značky CE.
Príprava podniku na certifikačný audit a účasť na audite.


Viac informácií o normách STN EN ISO 1090 nájdete tu.


Zdroje:
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011
ZÁKON z 15. mája 2013 o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Certifikácia systémov manažérstva kvality pri zváraní podľa normy ISO 3834


Firma CeMS, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB) ()
19.9.2018
216 €
2. Interný audítor systému integrovaného manažérstva (ISO 45001, ISO… ()
19.9 - 21.9.2018
252 €
3. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
20.9 - 21.9.2018
468 €
4. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
20.9 - 21.9.2018
168 €
5. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
20.9.2018
108 €
6. LEAN Management ()
26.9 - 28.9.2018
528 €
7. Základy projektového riadenia ()
26.9.2018
216 €
8. Projektové riadenie ()
26.9 - 3.10.2018
888 €
9. Projektové riadenie - KOMPAS+ ()
26.9 - 3.10.2018
888 €
10. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
27.9 - 28.9.2018
420 €
11. Príprava a plánovanie projektov ()
27.9 - 28.9.2018
348 €
12. Zostavenie projektového tímu ()
28.9.2018
216 €
13. Riadenie projektov ()
1.10 - 2.10.2018
348 €
14. Manažment rizík ()
2.10 - 3.10.2018
348 €
15. Problem solving ()
2.10.2018
216 €
16. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
4.10 - 5.10.2018
420 €
17. Manažér kvality ()
4.10 - 12.10.2018
672 €
18. Manažment chemických rizík a implementácia REACH v praxi ()
4.10 - 5.10.2018
348 €
19. Vyjednávanie pre nákupcov ()
5.10.2018
264 €
20. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
8.10 - 9.10.2018
348 €
21. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
11.10 - 12.10.2018
420 €
22. Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001 a ISO… ()
16.10 - 19.10.2018
168 €
23. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 45001 ()
16.10.2018
108 €
24. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
17.10.2018
108 €
25. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
17.10 - 19.10.2018
168 €
26. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
18.10 - 19.10.2018
468 €
27. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
18.10 - 19.10.2018
348 €
28. Asertivita na pracovisku ()
18.10 - 19.10.2018
420 €
29. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
23.10 - 24.10.2018
420 €
30. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
24.10.2018
216 €
31. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
25.10 - 26.10.2018
420 €
32. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
25.10.2018
216 €
33. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
26.10.2018
216 €
34. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
29.10 - 30.10.2018
420 €
35. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
2.11 - 3.11.2018
348 €
36. Riadenie zásob a skladová logistika ()
2.11.2018
216 €
37. Pocitový manažment ()
2.11.2018
264 €
38. Príprava na Six Sigma ()
8.11 - 16.11.2018
624 €
39. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
8.11 - 9.11.2018
420 €
40. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
12.11 - 13.11.2018
348 €
41. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
15.11 - 16.11.2018
468 €
42. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
20.11 - 23.11.2018
168 €
43. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
21.11.2018
264 €
44. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
22.11 - 23.11.2018
420 €
45. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
29.11 - 30.11.2018
420 €
46. TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA – Vyhľadávanie a práca so zákazníkmi ()
29.11 - 30.11.2018
420 €
47. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
30.11.2018
216 €
48. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
13.12 - 14.12.2018
468 €
49. TPM – Totálne produktívna údržba ()
7.2 - 8.2.2019
348 €
50. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
51. MSA – Analýza systému merania ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
52. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
53. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
54. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
55. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
56. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
otvára sa podľa záujmu
708 €
57. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
58. Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový… ()
otvára sa podľa záujmu
324 €
59. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
otvára sa podľa záujmu
888 €
60. Mapovanie procesov a riadenie rizík ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
61. Japonské metódy Kaizen podľa TPS (Toyota Production System) a… ()
otvára sa podľa záujmu
348 €

Kurzy na mieru

1. Asertivita na pracovisku ()
odporúčaný rozsah 2 dni
2. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
odporúčaný rozsah 1 deň
3. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
4. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Interný audítor systému integrovaného manažérstva (ISO 45001, ISO… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
7. Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001 a ISO… ()
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
9. Japonské metódy Kaizen podľa TPS (Toyota Production System) a… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
10. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
11. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
12. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
13. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
14. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
15. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
16. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
odporúčaný rozsah 2 dni
17. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
18. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
odporúčaný rozsah 2 dni
19. LEAN Management ()
odporúčaný rozsah 3 dni
20. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
21. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
22. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
23. Manažér kvality ()
odporúčaný rozsah 4 dni
24. Manažment chemických rizík a implementácia REACH v praxi ()
odporúčaný rozsah 2 dni
25. Manažment rizík ()
odporúčaný rozsah 2 dni
26. Mapovanie procesov a riadenie rizík ()
odporúčaný rozsah 2 dni
27. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
odporúčaný rozsah 1 deň
28. MSA – Analýza systému merania ()
odporúčaný rozsah 2 dni
29. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
odporúčaný rozsah 2 dni
30. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
31. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
32. Pocitový manažment ()
odporúčaný rozsah 1 deň
33. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
34. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
35. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
36. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
37. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
38. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 45001 ()
odporúčaný rozsah 8 hodín
39. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
40. Príprava a plánovanie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
41. Príprava na Six Sigma ()
odporúčaný rozsah 4 dni
42. Problem solving ()
odporúčaný rozsah 1 deň
43. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
odporúčaný rozsah 1 deň
44. Projektové riadenie ()
odporúčaný rozsah 8 dní
45. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
odporúčaný rozsah 8 dní
46. Projektové riadenie - KOMPAS+ ()
odporúčaný rozsah 6 dní
47. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
odporúčaný rozsah 2 dni
48. Riadenie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
49. Riadenie zásob a skladová logistika ()
odporúčaný rozsah 1 deň
50. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
odporúčaný rozsah 2 dni
51. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
odporúčaný rozsah 2 dni
52. TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA – Vyhľadávanie a práca so zákazníkmi ()
odporúčaný rozsah 2 dni
53. TPM – Totálne produktívna údržba ()
odporúčaný rozsah 2 dni
54. Vyjednávanie pre nákupcov ()
odporúčaný rozsah 1 deň
55. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
56. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
57. Základy projektového riadenia ()
odporúčaný rozsah 1 deň
58. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
59. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
60. Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB) ()
odporúčaný rozsah 1 deň
61. Zostavenie projektového tímu ()
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.