Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 CeMS, s.r.o., 13.01.2016, 15:38

Harmonizované normy STN EN 1090 sú stanovené európskymi organizáciami pre normalizáciu, v ktorých sa stanovujú metódy a kritériá posudzovania parametrov a podstatných vlastností stavebných výrobkov.

V zmysle legislatívnych predpisov sa ustanovujú podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh alebo sprístupnenia stavebných výrobkov na trhu, a to prostredníctvom stanovenia harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa spôsobu vyjadrenia parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov a používania označenia CE na týchto výrobkoch.

Čo to znamená pre výrobcov stavebných výrobkov, ktorí zhotovujú a uvádzajú na trh oceľové a hliníkové konštrukcie?

Je potrebné zaviesť a certifikovať:

  • systém riadenia výroby ktorý plní požiadavky normy na výrobky,
  • pravidlá vyhlásenia o parametroch,
  • pravidlá označenia výrobkov značkou CE.

Pre koho sú normy záväzné?

  • Výrobcovia kovových a hliníkových konštrukcií, ktorí uvádzajú tieto výrobky v stavebníctve.
  • Dovozcovia, ktorí uvádzajú stavené výrobky na trh.
  • Distribútori, pri sprístupňovaní stavebného výrobku.

Cesta k certifikácii EN 1090

Analýza Vášho podniku v oblasti plnenia Vašich potrieb a požiadaviek noriem radu STN EN 1090 a v súlade s STN EN ISO 3834 podľa štruktúrovaného dotazníka.
Zabezpečenie zváracieho dozoru oprávnenou osobou (európsky zvárací technológ – inžinier).
Špecifikácia zatriedenia výrobkov pre ktoré je výhodné – potrebné získať oprávnenie.
Špecifikácia vhodných zváracích metód, druhov materiálov, rozmerov materiálov a zvarov vhodných pre získanie oprávnení.
Príprava a zabezpečenie školenia personálu na získanie potrebných oprávnení a skúšok.
Vypracovanie zváracích postupov WPS.
Pomoc pri vypracovaní výrobných postupov .
Príprava podniku na zavedenie požiadaviek harmonizovaných noriem do praxe formou vzorovej zákazky.
Vykonanie kontroly dodržiavania zásad potrebných pre získanie certifikácie na oprávnenie pre udeľovanie značky CE.
Príprava podniku na certifikačný audit a účasť na audite.


Viac informácií o normách STN EN ISO 1090 nájdete tu.


Zdroje:
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011
ZÁKON z 15. mája 2013 o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Certifikácia systémov manažérstva kvality pri zváraní podľa normy ISO 3834


Firma CeMS, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
2. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
3. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
4. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
5. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
otvára sa podľa záujmu
108 €
6. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
otvára sa podľa záujmu
888 €
7. Príprava a plánovanie projektov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
8. Riadenie projektov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
9. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
otvára sa podľa záujmu
168 €
10. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
otvára sa podľa záujmu
468 €
11. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
otvára sa podľa záujmu
468 €
12. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
13. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
14. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
otvára sa podľa záujmu
468 €
15. Manažér kvality pre pokročilých ()
otvára sa podľa záujmu
864 €
16. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
17. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
18. MSA – Analýza systému merania ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
19. LEAN Management ()
otvára sa podľa záujmu
528 €
20. Six Sigma tréning ()
otvára sa podľa záujmu
624 €
21. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
22. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
otvára sa podľa záujmu
264 €
23. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
24. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
25. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
otvára sa podľa záujmu
708 €
26. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
otvára sa podľa záujmu
108 €
27. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
otvára sa podľa záujmu
168 €
28. Základy projektového riadenia ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
29. Zostavenie projektového tímu ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
30. Manažment rizík ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
31. Projektové riadenie ()
otvára sa podľa záujmu
888 €
32. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
33. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
34. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
35. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
36. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
37. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
otvára sa podľa záujmu
168 €
38. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
39. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
40. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
41. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
42. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
43. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
44. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
otvára sa podľa záujmu
468 €
45. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €

Kurzy na mieru

1. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
odporúčaný rozsah 1 deň
2. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
4. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
6. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
7. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
8. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
9. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
10. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
11. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
odporúčaný rozsah 2 dni
12. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
13. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
odporúčaný rozsah 2 dni
14. LEAN Management ()
odporúčaný rozsah 3 dni
15. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
16. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
17. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
18. Manažér kvality pre pokročilých ()
odporúčaný rozsah 4 dni
19. Manažment rizík ()
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
odporúčaný rozsah 1 deň
21. MSA – Analýza systému merania ()
odporúčaný rozsah 2 dni
22. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
odporúčaný rozsah 2 dni
23. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
24. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
25. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
26. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
27. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
28. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
29. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
30. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
31. Príprava a plánovanie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
32. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
odporúčaný rozsah 1 deň
33. Projektové riadenie ()
odporúčaný rozsah 8 dní
34. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
odporúčaný rozsah 8 dní
35. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
odporúčaný rozsah 2 dni
36. Riadenie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
37. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
odporúčaný rozsah 2 dni
38. Six Sigma tréning ()
odporúčaný rozsah 4 dni
39. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
odporúčaný rozsah 2 dni
40. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
41. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
42. Základy projektového riadenia ()
odporúčaný rozsah 1 deň
43. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
44. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
45. Zostavenie projektového tímu ()
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.