Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 CeMS, s.r.o., 13.01.2016, 15:38

Harmonizované normy STN EN 1090 sú stanovené európskymi organizáciami pre normalizáciu, v ktorých sa stanovujú metódy a kritériá posudzovania parametrov a podstatných vlastností stavebných výrobkov.

V zmysle legislatívnych predpisov sa ustanovujú podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh alebo sprístupnenia stavebných výrobkov na trhu, a to prostredníctvom stanovenia harmonizovaných pravidiel týkajúcich sa spôsobu vyjadrenia parametrov podstatných vlastností stavebných výrobkov a používania označenia CE na týchto výrobkoch.

Čo to znamená pre výrobcov stavebných výrobkov, ktorí zhotovujú a uvádzajú na trh oceľové a hliníkové konštrukcie?

Je potrebné zaviesť a certifikovať:

  • systém riadenia výroby ktorý plní požiadavky normy na výrobky,
  • pravidlá vyhlásenia o parametroch,
  • pravidlá označenia výrobkov značkou CE.

Pre koho sú normy záväzné?

  • Výrobcovia kovových a hliníkových konštrukcií, ktorí uvádzajú tieto výrobky v stavebníctve.
  • Dovozcovia, ktorí uvádzajú stavené výrobky na trh.
  • Distribútori, pri sprístupňovaní stavebného výrobku.

Cesta k certifikácii EN 1090

Analýza Vášho podniku v oblasti plnenia Vašich potrieb a požiadaviek noriem radu STN EN 1090 a v súlade s STN EN ISO 3834 podľa štruktúrovaného dotazníka.
Zabezpečenie zváracieho dozoru oprávnenou osobou (európsky zvárací technológ – inžinier).
Špecifikácia zatriedenia výrobkov pre ktoré je výhodné – potrebné získať oprávnenie.
Špecifikácia vhodných zváracích metód, druhov materiálov, rozmerov materiálov a zvarov vhodných pre získanie oprávnení.
Príprava a zabezpečenie školenia personálu na získanie potrebných oprávnení a skúšok.
Vypracovanie zváracích postupov WPS.
Pomoc pri vypracovaní výrobných postupov .
Príprava podniku na zavedenie požiadaviek harmonizovaných noriem do praxe formou vzorovej zákazky.
Vykonanie kontroly dodržiavania zásad potrebných pre získanie certifikácie na oprávnenie pre udeľovanie značky CE.
Príprava podniku na certifikačný audit a účasť na audite.


Viac informácií o normách STN EN ISO 1090 nájdete tu.


Zdroje:
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011
ZÁKON z 15. mája 2013 o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Certifikácia systémov manažérstva kvality pri zváraní podľa normy ISO 3834


Firma CeMS, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA – Vyhľadávanie a práca so zákazníkmi ()
24.5 - 25.5.2018
420 €
2. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
26.6 - 29.6.2018
168 €
3. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
27.6.2018
108 €
4. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
27.6 - 29.6.2018
168 €
5. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
28.6 - 29.6.2018
168 €
6. MSA – Analýza systému merania ()
12.7 - 13.7.2018
348 €
7. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
6.9 - 7.9.2018
420 €
8. Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB) ()
12.9.2018
216 €
9. TPM – Totálne produktívna údržba ()
13.9 - 14.9.2018
348 €
10. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
13.9 - 14.9.2018
420 €
11. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
20.9 - 21.9.2018
468 €
12. LEAN Management ()
26.9 - 28.9.2018
528 €
13. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
27.9 - 28.9.2018
420 €
14. Projektové riadenie ()
1.10 - 11.10.2018
888 €
15. Problem solving ()
2.10.2018
216 €
16. Manažér kvality ()
4.10 - 12.10.2018
672 €
17. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
4.10 - 5.10.2018
420 €
18. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
8.10 - 9.10.2018
348 €
19. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
11.10 - 12.10.2018
420 €
20. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
18.10 - 19.10.2018
468 €
21. Asertivita na pracovisku ()
18.10 - 19.10.2018
420 €
22. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
23.10 - 24.10.2018
420 €
23. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
24.10.2018
216 €
24. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
25.10.2018
216 €
25. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
25.10 - 26.10.2018
420 €
26. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
26.10.2018
216 €
27. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
29.10 - 30.10.2018
420 €
28. Riadenie zásob a skladová logistika ()
2.11.2018
216 €
29. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
2.11 - 3.11.2018
348 €
30. Pocitový manažment ()
2.11.2018
264 €
31. Príprava na Six Sigma ()
8.11 - 16.11.2018
624 €
32. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
8.11 - 9.11.2018
420 €
33. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
12.11 - 13.11.2018
348 €
34. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
15.11 - 16.11.2018
468 €
35. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
21.11.2018
264 €
36. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
22.11 - 23.11.2018
420 €
37. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
29.11 - 30.11.2018
420 €
38. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
30.11.2018
216 €
39. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
13.12 - 14.12.2018
468 €
40. Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
41. Základy projektového riadenia ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
42. Zostavenie projektového tímu ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
43. Manažment rizík ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
44. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
45. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
46. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
47. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
otvára sa podľa záujmu
888 €
48. Príprava a plánovanie projektov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
49. Riadenie projektov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
50. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
51. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
52. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
otvára sa podľa záujmu
708 €
53. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
otvára sa podľa záujmu
108 €

Kurzy na mieru

1. Asertivita na pracovisku ()
odporúčaný rozsah 2 dni
2. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
odporúčaný rozsah 1 deň
3. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
4. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
7. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
8. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
9. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
10. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
11. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
12. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
13. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
odporúčaný rozsah 2 dni
14. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
15. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
odporúčaný rozsah 2 dni
16. LEAN Management ()
odporúčaný rozsah 3 dni
17. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
18. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
19. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Manažér kvality ()
odporúčaný rozsah 4 dni
21. Manažment rizík ()
odporúčaný rozsah 2 dni
22. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
odporúčaný rozsah 1 deň
23. MSA – Analýza systému merania ()
odporúčaný rozsah 2 dni
24. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
odporúčaný rozsah 2 dni
25. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
26. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
27. Pocitový manažment ()
odporúčaný rozsah 1 deň
28. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
29. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
30. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
31. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
32. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
33. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
34. Príprava a plánovanie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
35. Príprava na Six Sigma ()
odporúčaný rozsah 4 dni
36. Problem solving ()
odporúčaný rozsah 1 deň
37. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
odporúčaný rozsah 1 deň
38. Projektové riadenie ()
odporúčaný rozsah 8 dní
39. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
odporúčaný rozsah 8 dní
40. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
odporúčaný rozsah 2 dni
41. Riadenie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
42. Riadenie zásob a skladová logistika ()
odporúčaný rozsah 1 deň
43. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
odporúčaný rozsah 2 dni
44. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
odporúčaný rozsah 2 dni
45. TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA – Vyhľadávanie a práca so zákazníkmi ()
odporúčaný rozsah 2 dni
46. TPM – Totálne produktívna údržba ()
odporúčaný rozsah 2 dni
47. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
48. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
49. Základy projektového riadenia ()
odporúčaný rozsah 1 deň
50. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
51. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
52. Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB) ()
odporúčaný rozsah 1 deň
53. Zostavenie projektového tímu ()
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.