Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 CeMS, s.r.o., 13.01.2016, 15:07

Environmentálna politika je hnacou silou pri implementovaní a zlepšovaní systému environmentálneho manažérstva organizácie tak, aby organizácia mohla udržiavať a potencionálne zlepšovať jej environmentálne správanie. Politika má preto odrážať záväzok vrcholového manažmentu na dodržiavanie príslušných právnych požiadaviek a iných požiadaviek, na prevenciu znečisťovania a na sústavné zlepšovanie. ( STN EN ISO 14001)Nový zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015 bude platiť od 1.1.2016.

POVINNOSTI DRŽITEĽA ODPADU

Medzi nové povinnosti držiteľa odpadu patria:

 • správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadu,
 • skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,
 • zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého v ustanovených oblastiach.

ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV

Rozšírená zodpovednosť výrobcov je nový pojem, ktorý sa spomína v zákone.

Výrobca – ten, kto uviedol vyhradený výrobok prvý krát na trh Slovenskej republiky, je povinný sa o tento výrobok postarať počas všetkých fáz životného cyklu výrobku, od jeho výroby až po spotrebu a vznik odpadu.

Cieľom je predchádzanie vzniku odpadu, podpora opätovného použitia a až následne samotné nakladanie s odpadom, tak ako je to uvedené v hierarchii odpadového hospodárstva. Súčasťou rozšírenej zodpovednosti výrobcov je aj informovanie spotrebiteľov či spracovateľov a vykonávanie vzdelávacích a informačných kampaní v rámci Slovenska, ako aj zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca:

 • elektrozariadení (§32)
 • batérii a akumulátorov (§42)
 • obalov (§52)
 • vozidiel (§60)
 • pneumatík (§69)
 • neobalového výrobku (§73)

Vyhradeným prúdom odpadu sa rozumie odpad z vyhradeného výrobku, t.j. odpady z elektrozariadení, batérii a akumulátorov, obalov, vozidiel, pneumatík a neobalového výrobku.

Na minerálne mazacie, syntetické a priemyselné oleje sa rozšírená zodpovednosť výrobcu nezaviedla, čiže od 1.7.2016 už nebude mať za ne povinnosť ich výrobca alebo dovozca, ako tomu bolo doteraz. Za správne nakladanie s takýmito odpadovými olejmi bude zodpovedať ich pôvodca, resp. držiteľ.

Výrobca sa bude musieť zaregistrovať v príslušnom registri výrobcov a dovozcov. Firmy, ktoré sú už zaregistrované na MŽP v niektorom registri, sa nemusia nanovo preregistrovať.

Kolektívne plnenie bude zabezpečené prostredníctvom novovzniknutých organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré nahradia pôvodné oprávnené a kolektívne organizácie.

Individuálne plnenie bude možné len pri určených vyhradených výrobkoch a na jeho zabezpečenie bude potrebné získať autorizáciu MŽP.

RECYKLAČNÝ FOND

Nový zákon o odpadoch ruší Recyklačný fond, ale až k 31.12.2016. Povinnosti výrobcu a dovozcu platiť príspevok a ohlasovať údaje z evidencie Recyklačnému fondu zanikajú k 30.06.2016. Do 30.06.2016 je výrobca a dovozca povinný sa registrovať, ohlasovať zmeny, viesť a uchovávať evidenciu, ohlasovať údaje z evidencie, zabezpečiť zhodnotenie / platbu do Recyklačného fondu.

Ohlasovacia povinnosť Okresnému úradu zostáva naďalej v platnosti.

Posledné Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu do Recyklačného fondu a prípadné zabezpečenie zhodnotenia, resp. platba do Recyklačného fondu sa vypracovávajú za 2. štvrťrok 2016.

Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu sa naďalej budú zasielať na príslušné okresné úrady aj po 2. štvrťroku 2016.

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Vypracovanie programu pôvodcu odpadu od 1.1.2016 pre firmy zaniká a tiež program prevencie z pôvodného zákona o obaloch. Pôvodný zákon o obaloch sa presunul do nového zákona o odpadoch.

Povinnosti pri programe držiteľa polychlórovaných bifenylov ostávajú zachované.

SÚHLASY

Novým súhlasom je súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tonu nebezpečných odpadov.

Vykonávacie vyhlášky k novému zákonu o odpadoch s dátumami odoslania, do zbierky zákonov:

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (30.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti (30.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti (30.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu (30.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (27.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (27.11.2015)
 • Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov (27.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov (27.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách (30.11.2015)

www.cems.skFirma CeMS, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
22.3 - 23.3.2018
468 €
2. Manažér kvality ()
28.3 - 6.4.2018
672 €
3. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
28.3 - 29.3.2018
420 €
4. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
4.4.2018
264 €
5. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
5.4 - 6.4.2018
420 €
6. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
12.4 - 13.4.2018
420 €
7. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
12.4 - 13.4.2018
348 €
8. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
19.4 - 20.4.2018
420 €
9. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
20.4 - 21.4.2018
348 €
10. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
24.4 - 27.4.2018
168 €
11. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
24.4 - 27.4.2018
168 €
12. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
26.4 - 27.4.2018
168 €
13. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
26.4 - 27.4.2018
468 €
14. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
3.5.2018
216 €
15. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
3.5 - 4.5.2018
420 €
16. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
4.5.2018
216 €
17. TPM – Totálne produktívna údržba ()
10.5 - 11.5.2018
348 €
18. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
10.5 - 11.5.2018
348 €
19. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
10.5 - 11.5.2018
420 €
20. Príprava na Six Sigma ()
17.5 - 25.5.2018
624 €
21. Asertivita na pracovisku ()
17.5 - 18.5.2018
420 €
22. TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA – Vyhľadávanie a práca so zákazníkmi ()
24.5 - 25.5.2018
420 €
23. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
27.6.2018
108 €
24. MSA – Analýza systému merania ()
12.7 - 13.7.2018
348 €
25. Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB) ()
12.9.2018
216 €
26. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
13.9 - 14.9.2018
420 €
27. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
20.9 - 21.9.2018
468 €
28. LEAN Management ()
26.9 - 28.9.2018
528 €
29. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
27.9 - 28.9.2018
420 €
30. Projektové riadenie ()
1.10 - 11.10.2018
888 €
31. Problem solving ()
2.10.2018
216 €
32. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
4.10 - 5.10.2018
420 €
33. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
8.10 - 9.10.2018
348 €
34. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
18.10 - 19.10.2018
468 €
35. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
24.10.2018
216 €
36. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
25.10.2018
216 €
37. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
25.10 - 26.10.2018
420 €
38. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
29.10 - 30.10.2018
420 €
39. Riadenie zásob a skladová logistika ()
2.11.2018
216 €
40. Pocitový manažment ()
2.11.2018
264 €
41. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
42. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
43. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
44. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
otvára sa podľa záujmu
888 €
45. Príprava a plánovanie projektov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
46. Riadenie projektov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
47. Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
48. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
49. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
otvára sa podľa záujmu
708 €
50. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
otvára sa podľa záujmu
108 €
51. Základy projektového riadenia ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
52. Zostavenie projektového tímu ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
53. Manažment rizík ()
otvára sa podľa záujmu
348 €

Kurzy na mieru

1. Asertivita na pracovisku ()
odporúčaný rozsah 2 dni
2. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
odporúčaný rozsah 1 deň
3. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
4. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
7. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
8. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
9. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
10. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
11. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
12. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
13. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
odporúčaný rozsah 2 dni
14. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
15. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
odporúčaný rozsah 2 dni
16. LEAN Management ()
odporúčaný rozsah 3 dni
17. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
18. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
19. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Manažér kvality ()
odporúčaný rozsah 4 dni
21. Manažment rizík ()
odporúčaný rozsah 2 dni
22. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
odporúčaný rozsah 1 deň
23. MSA – Analýza systému merania ()
odporúčaný rozsah 2 dni
24. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
odporúčaný rozsah 2 dni
25. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
26. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
27. Pocitový manažment ()
odporúčaný rozsah 1 deň
28. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
29. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
30. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
31. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
32. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
33. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
34. Príprava a plánovanie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
35. Príprava na Six Sigma ()
odporúčaný rozsah 4 dni
36. Problem solving ()
odporúčaný rozsah 1 deň
37. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
odporúčaný rozsah 1 deň
38. Projektové riadenie ()
odporúčaný rozsah 8 dní
39. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
odporúčaný rozsah 8 dní
40. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
odporúčaný rozsah 2 dni
41. Riadenie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
42. Riadenie zásob a skladová logistika ()
odporúčaný rozsah 1 deň
43. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
odporúčaný rozsah 2 dni
44. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
odporúčaný rozsah 2 dni
45. TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA – Vyhľadávanie a práca so zákazníkmi ()
odporúčaný rozsah 2 dni
46. TPM – Totálne produktívna údržba ()
odporúčaný rozsah 2 dni
47. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
48. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
49. Základy projektového riadenia ()
odporúčaný rozsah 1 deň
50. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
51. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
52. Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB) ()
odporúčaný rozsah 1 deň
53. Zostavenie projektového tímu ()
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.