Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 CeMS, s.r.o., 13.01.2016, 15:07

Environmentálna politika je hnacou silou pri implementovaní a zlepšovaní systému environmentálneho manažérstva organizácie tak, aby organizácia mohla udržiavať a potencionálne zlepšovať jej environmentálne správanie. Politika má preto odrážať záväzok vrcholového manažmentu na dodržiavanie príslušných právnych požiadaviek a iných požiadaviek, na prevenciu znečisťovania a na sústavné zlepšovanie. ( STN EN ISO 14001)Nový zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015 bude platiť od 1.1.2016.

POVINNOSTI DRŽITEĽA ODPADU

Medzi nové povinnosti držiteľa odpadu patria:

 • správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadu,
 • skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,
 • zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého v ustanovených oblastiach.

ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV

Rozšírená zodpovednosť výrobcov je nový pojem, ktorý sa spomína v zákone.

Výrobca – ten, kto uviedol vyhradený výrobok prvý krát na trh Slovenskej republiky, je povinný sa o tento výrobok postarať počas všetkých fáz životného cyklu výrobku, od jeho výroby až po spotrebu a vznik odpadu.

Cieľom je predchádzanie vzniku odpadu, podpora opätovného použitia a až následne samotné nakladanie s odpadom, tak ako je to uvedené v hierarchii odpadového hospodárstva. Súčasťou rozšírenej zodpovednosti výrobcov je aj informovanie spotrebiteľov či spracovateľov a vykonávanie vzdelávacích a informačných kampaní v rámci Slovenska, ako aj zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca:

 • elektrozariadení (§32)
 • batérii a akumulátorov (§42)
 • obalov (§52)
 • vozidiel (§60)
 • pneumatík (§69)
 • neobalového výrobku (§73)

Vyhradeným prúdom odpadu sa rozumie odpad z vyhradeného výrobku, t.j. odpady z elektrozariadení, batérii a akumulátorov, obalov, vozidiel, pneumatík a neobalového výrobku.

Na minerálne mazacie, syntetické a priemyselné oleje sa rozšírená zodpovednosť výrobcu nezaviedla, čiže od 1.7.2016 už nebude mať za ne povinnosť ich výrobca alebo dovozca, ako tomu bolo doteraz. Za správne nakladanie s takýmito odpadovými olejmi bude zodpovedať ich pôvodca, resp. držiteľ.

Výrobca sa bude musieť zaregistrovať v príslušnom registri výrobcov a dovozcov. Firmy, ktoré sú už zaregistrované na MŽP v niektorom registri, sa nemusia nanovo preregistrovať.

Kolektívne plnenie bude zabezpečené prostredníctvom novovzniknutých organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré nahradia pôvodné oprávnené a kolektívne organizácie.

Individuálne plnenie bude možné len pri určených vyhradených výrobkoch a na jeho zabezpečenie bude potrebné získať autorizáciu MŽP.

RECYKLAČNÝ FOND

Nový zákon o odpadoch ruší Recyklačný fond, ale až k 31.12.2016. Povinnosti výrobcu a dovozcu platiť príspevok a ohlasovať údaje z evidencie Recyklačnému fondu zanikajú k 30.06.2016. Do 30.06.2016 je výrobca a dovozca povinný sa registrovať, ohlasovať zmeny, viesť a uchovávať evidenciu, ohlasovať údaje z evidencie, zabezpečiť zhodnotenie / platbu do Recyklačného fondu.

Ohlasovacia povinnosť Okresnému úradu zostáva naďalej v platnosti.

Posledné Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu do Recyklačného fondu a prípadné zabezpečenie zhodnotenia, resp. platba do Recyklačného fondu sa vypracovávajú za 2. štvrťrok 2016.

Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu sa naďalej budú zasielať na príslušné okresné úrady aj po 2. štvrťroku 2016.

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Vypracovanie programu pôvodcu odpadu od 1.1.2016 pre firmy zaniká a tiež program prevencie z pôvodného zákona o obaloch. Pôvodný zákon o obaloch sa presunul do nového zákona o odpadoch.

Povinnosti pri programe držiteľa polychlórovaných bifenylov ostávajú zachované.

SÚHLASY

Novým súhlasom je súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tonu nebezpečných odpadov.

Vykonávacie vyhlášky k novému zákonu o odpadoch s dátumami odoslania, do zbierky zákonov:

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (30.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti (30.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti (30.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu (30.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (27.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (27.11.2015)
 • Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov (27.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov (27.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách (30.11.2015)

www.cems.skFirma CeMS, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
2. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
3. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
4. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
otvára sa podľa záujmu
708 €
5. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
otvára sa podľa záujmu
108 €
6. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
otvára sa podľa záujmu
168 €
7. Základy projektového riadenia ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
8. Zostavenie projektového tímu ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
9. Manažment rizík ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
10. Projektové riadenie ()
otvára sa podľa záujmu
888 €
11. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
12. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
13. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
14. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
15. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
16. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
otvára sa podľa záujmu
168 €
17. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
18. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
19. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
20. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
21. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
22. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
23. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
otvára sa podľa záujmu
468 €
24. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
25. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
26. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
27. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
28. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
otvára sa podľa záujmu
108 €
29. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
otvára sa podľa záujmu
888 €
30. Príprava a plánovanie projektov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
31. Riadenie projektov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
32. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
otvára sa podľa záujmu
168 €
33. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
otvára sa podľa záujmu
468 €
34. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
otvára sa podľa záujmu
468 €
35. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
36. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
37. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
otvára sa podľa záujmu
468 €
38. Manažér kvality pre pokročilých ()
otvára sa podľa záujmu
864 €
39. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
40. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
41. MSA – Analýza systému merania ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
42. LEAN Management ()
otvára sa podľa záujmu
528 €
43. Six Sigma tréning ()
otvára sa podľa záujmu
624 €
44. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
45. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
otvára sa podľa záujmu
264 €

Kurzy na mieru

1. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
odporúčaný rozsah 1 deň
2. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
4. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
6. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
7. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
8. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
9. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
10. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
11. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
odporúčaný rozsah 2 dni
12. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
13. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
odporúčaný rozsah 2 dni
14. LEAN Management ()
odporúčaný rozsah 3 dni
15. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
16. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
17. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
18. Manažér kvality pre pokročilých ()
odporúčaný rozsah 4 dni
19. Manažment rizík ()
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
odporúčaný rozsah 1 deň
21. MSA – Analýza systému merania ()
odporúčaný rozsah 2 dni
22. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
odporúčaný rozsah 2 dni
23. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
24. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
25. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
26. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
27. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
28. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
29. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
30. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
31. Príprava a plánovanie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
32. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
odporúčaný rozsah 1 deň
33. Projektové riadenie ()
odporúčaný rozsah 8 dní
34. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
odporúčaný rozsah 8 dní
35. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
odporúčaný rozsah 2 dni
36. Riadenie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
37. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
odporúčaný rozsah 2 dni
38. Six Sigma tréning ()
odporúčaný rozsah 4 dni
39. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
odporúčaný rozsah 2 dni
40. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
41. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
42. Základy projektového riadenia ()
odporúčaný rozsah 1 deň
43. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
44. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
45. Zostavenie projektového tímu ()
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.