Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 CeMS, s.r.o., 13.01.2016, 15:07

Environmentálna politika je hnacou silou pri implementovaní a zlepšovaní systému environmentálneho manažérstva organizácie tak, aby organizácia mohla udržiavať a potencionálne zlepšovať jej environmentálne správanie. Politika má preto odrážať záväzok vrcholového manažmentu na dodržiavanie príslušných právnych požiadaviek a iných požiadaviek, na prevenciu znečisťovania a na sústavné zlepšovanie. ( STN EN ISO 14001)Nový zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 79/2015 Z. z. zo 17. marca 2015 bude platiť od 1.1.2016.

POVINNOSTI DRŽITEĽA ODPADU

Medzi nové povinnosti držiteľa odpadu patria:

 • správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadu,
 • skladovať odpad najdlhšie jeden rok alebo zhromažďovať odpad najdlhšie jeden rok pred jeho zneškodnením alebo najdlhšie tri roky pred jeho zhodnotením; na dlhšie zhromažďovanie môže dať súhlas orgán štátnej správy odpadového hospodárstva len pôvodcovi odpadu,
 • zabezpečiť odpad pred prístupom medveďa hnedého v ustanovených oblastiach.

ROZŠÍRENÁ ZODPOVEDNOSŤ VÝROBCOV

Rozšírená zodpovednosť výrobcov je nový pojem, ktorý sa spomína v zákone.

Výrobca – ten, kto uviedol vyhradený výrobok prvý krát na trh Slovenskej republiky, je povinný sa o tento výrobok postarať počas všetkých fáz životného cyklu výrobku, od jeho výroby až po spotrebu a vznik odpadu.

Cieľom je predchádzanie vzniku odpadu, podpora opätovného použitia a až následne samotné nakladanie s odpadom, tak ako je to uvedené v hierarchii odpadového hospodárstva. Súčasťou rozšírenej zodpovednosti výrobcov je aj informovanie spotrebiteľov či spracovateľov a vykonávanie vzdelávacích a informačných kampaní v rámci Slovenska, ako aj zabezpečenie finančného krytia uvedených činností.

Výrobcom vyhradeného výrobku sa rozumie výrobca:

 • elektrozariadení (§32)
 • batérii a akumulátorov (§42)
 • obalov (§52)
 • vozidiel (§60)
 • pneumatík (§69)
 • neobalového výrobku (§73)

Vyhradeným prúdom odpadu sa rozumie odpad z vyhradeného výrobku, t.j. odpady z elektrozariadení, batérii a akumulátorov, obalov, vozidiel, pneumatík a neobalového výrobku.

Na minerálne mazacie, syntetické a priemyselné oleje sa rozšírená zodpovednosť výrobcu nezaviedla, čiže od 1.7.2016 už nebude mať za ne povinnosť ich výrobca alebo dovozca, ako tomu bolo doteraz. Za správne nakladanie s takýmito odpadovými olejmi bude zodpovedať ich pôvodca, resp. držiteľ.

Výrobca sa bude musieť zaregistrovať v príslušnom registri výrobcov a dovozcov. Firmy, ktoré sú už zaregistrované na MŽP v niektorom registri, sa nemusia nanovo preregistrovať.

Kolektívne plnenie bude zabezpečené prostredníctvom novovzniknutých organizácií zodpovednosti výrobcov, ktoré nahradia pôvodné oprávnené a kolektívne organizácie.

Individuálne plnenie bude možné len pri určených vyhradených výrobkoch a na jeho zabezpečenie bude potrebné získať autorizáciu MŽP.

RECYKLAČNÝ FOND

Nový zákon o odpadoch ruší Recyklačný fond, ale až k 31.12.2016. Povinnosti výrobcu a dovozcu platiť príspevok a ohlasovať údaje z evidencie Recyklačnému fondu zanikajú k 30.06.2016. Do 30.06.2016 je výrobca a dovozca povinný sa registrovať, ohlasovať zmeny, viesť a uchovávať evidenciu, ohlasovať údaje z evidencie, zabezpečiť zhodnotenie / platbu do Recyklačného fondu.

Ohlasovacia povinnosť Okresnému úradu zostáva naďalej v platnosti.

Posledné Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu do Recyklačného fondu a prípadné zabezpečenie zhodnotenia, resp. platba do Recyklačného fondu sa vypracovávajú za 2. štvrťrok 2016.

Hlásenia o objeme výroby, dovozu, vývozu a reexportu sa naďalej budú zasielať na príslušné okresné úrady aj po 2. štvrťroku 2016.

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Vypracovanie programu pôvodcu odpadu od 1.1.2016 pre firmy zaniká a tiež program prevencie z pôvodného zákona o obaloch. Pôvodný zákon o obaloch sa presunul do nového zákona o odpadoch.

Povinnosti pri programe držiteľa polychlórovaných bifenylov ostávajú zachované.

SÚHLASY

Novým súhlasom je súhlas na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu odpadu, ak zhromažďuje väčšie množstvo ako 1 tonu nebezpečných odpadov.

Vykonávacie vyhlášky k novému zákonu o odpadoch s dátumami odoslania, do zbierky zákonov:

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (30.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti (30.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti (30.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o sadzbách pre výpočet príspevkov do Recyklačného fondu, o zozname výrobkov, materiálov a zariadení, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu, a o podrobnostiach o obsahu žiadosti o poskytnutie prostriedkov z Recyklačného fondu (30.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov (27.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (27.11.2015)
 • Výnos Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o jednotných metódach analytickej kontroly odpadov (27.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadenia v znení neskorších predpisov (27.11.2015)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzkovej evidencie o palivách (30.11.2015)

www.cems.skFirma CeMS, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. LEAN Management ()
26.9 - 28.9.2018
528 €
2. Základy projektového riadenia ()
26.9.2018
216 €
3. Projektové riadenie ()
26.9 - 3.10.2018
888 €
4. Projektové riadenie - KOMPAS+ ()
26.9 - 3.10.2018
888 €
5. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
27.9 - 28.9.2018
420 €
6. Príprava a plánovanie projektov ()
27.9 - 28.9.2018
348 €
7. Zostavenie projektového tímu ()
28.9.2018
216 €
8. Riadenie projektov ()
1.10 - 2.10.2018
348 €
9. Manažment rizík ()
2.10 - 3.10.2018
348 €
10. Problem solving ()
2.10.2018
216 €
11. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
4.10 - 5.10.2018
420 €
12. Manažér kvality ()
4.10 - 12.10.2018
672 €
13. Manažment chemických rizík a implementácia REACH v praxi ()
4.10 - 5.10.2018
348 €
14. Vyjednávanie pre nákupcov ()
5.10.2018
264 €
15. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
8.10 - 9.10.2018
348 €
16. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
11.10 - 12.10.2018
420 €
17. Interný audítor systému integrovaného manažérstva (ISO 45001, ISO… ()
16.10 - 19.10.2018
252 €
18. Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001 a ISO… ()
16.10 - 19.10.2018
168 €
19. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 45001 ()
16.10.2018
108 €
20. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
17.10.2018
108 €
21. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
17.10 - 19.10.2018
168 €
22. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
18.10 - 19.10.2018
468 €
23. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
18.10 - 19.10.2018
168 €
24. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
18.10 - 19.10.2018
348 €
25. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
18.10.2018
108 €
26. Asertivita na pracovisku ()
18.10 - 19.10.2018
420 €
27. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
23.10 - 24.10.2018
420 €
28. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
24.10.2018
216 €
29. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
25.10 - 26.10.2018
420 €
30. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
25.10.2018
216 €
31. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
26.10.2018
216 €
32. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
29.10 - 30.10.2018
420 €
33. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
2.11 - 3.11.2018
348 €
34. Riadenie zásob a skladová logistika ()
2.11.2018
216 €
35. Pocitový manažment ()
2.11.2018
264 €
36. Príprava na Six Sigma ()
8.11 - 16.11.2018
624 €
37. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
8.11 - 9.11.2018
420 €
38. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
12.11 - 13.11.2018
348 €
39. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
15.11 - 16.11.2018
468 €
40. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
20.11 - 23.11.2018
168 €
41. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
21.11.2018
264 €
42. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
22.11 - 23.11.2018
420 €
43. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
29.11 - 30.11.2018
420 €
44. TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA – Vyhľadávanie a práca so zákazníkmi ()
29.11 - 30.11.2018
420 €
45. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
30.11.2018
216 €
46. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
13.12 - 14.12.2018
468 €
47. TPM – Totálne produktívna údržba ()
7.2 - 8.2.2019
348 €
48. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
otvára sa podľa záujmu
468 €
49. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
50. MSA – Analýza systému merania ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
51. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
52. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
53. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
54. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
otvára sa podľa záujmu
420 €
55. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
otvára sa podľa záujmu
708 €
56. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
otvára sa podľa záujmu
1 068 €
57. Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový… ()
otvára sa podľa záujmu
324 €
58. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
otvára sa podľa záujmu
888 €
59. Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB) ()
otvára sa podľa záujmu
216 €
60. Mapovanie procesov a riadenie rizík ()
otvára sa podľa záujmu
348 €
61. Japonské metódy Kaizen podľa TPS (Toyota Production System) a… ()
otvára sa podľa záujmu
348 €

Kurzy na mieru

1. Asertivita na pracovisku ()
odporúčaný rozsah 2 dni
2. FMEA – Analýza možných chýb a ich dôsledkov ()
odporúčaný rozsah 1 deň
3. Interný audítor systémov manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
4. Interný audítor systémov manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Interný audítor systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Interný audítor systému integrovaného manažérstva (ISO 45001, ISO… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
7. Interný audítor systému manažérstva BOZP podľa normy ISO 45001 a ISO… ()
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. Interný audítor systému manažérstva kvality pre automobilový… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
9. Japonské metódy Kaizen podľa TPS (Toyota Production System) a… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
10. Karta bezpečnostných údajov a ES ako nástroje riadenia chemických… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
11. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ I – Úspešná komunikácia, riešenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
12. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ II – Profesionálna komunikácia,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
13. KOMUNIKÁCIA A OSOBNOSTNÝ ROZVOJ III – Zvládanie stresu, work life… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
14. Konzultatívny predaj, typológia klientov a motivácia nákupného… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
15. LEADERSHIP I – Analýza osobnosti lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
16. LEADERSHIP II – Vedenie a práca s tímom ()
odporúčaný rozsah 2 dni
17. LEADERSHIP III – Vnútorná motivácia a výzvy lídra ()
odporúčaný rozsah 2 dni
18. LEADERSHIP IV – Prechod z dobrého ku skvelému ()
odporúčaný rozsah 2 dni
19. LEAN Management ()
odporúčaný rozsah 3 dni
20. MANAGEMENT I – Motivácia, delegovanie, manažérske rozhodovanie a… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
21. MANAGEMENT II – Time management, stress management, efektívne vedenie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
22. MANAGEMENT III – Vedenie tímov, manažérska komunikácia, facilitačné… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
23. Manažér kvality ()
odporúčaný rozsah 4 dni
24. Manažment chemických rizík a implementácia REACH v praxi ()
odporúčaný rozsah 2 dni
25. Manažment rizík ()
odporúčaný rozsah 2 dni
26. Mapovanie procesov a riadenie rizík ()
odporúčaný rozsah 2 dni
27. Metóda 5S (resp. 7S) – Japonský koncept zlepšovania pracoviska ()
odporúčaný rozsah 1 deň
28. MSA – Analýza systému merania ()
odporúčaný rozsah 2 dni
29. OBCHODNÝ WORKSHOP – Praktická príprava na efektívne obchodovanie ()
odporúčaný rozsah 2 dni
30. PERSONALISTIKA I – Nábor, zapracovanie a vzdelávanie zamestnancov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
31. PERSONALISTIKA II – Zlepšovanie procesov v HR, oceňovanie… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
32. Pocitový manažment ()
odporúčaný rozsah 1 deň
33. Pokročilé plánovanie kvality produktu APQP / Kontrolné plány &… ()
odporúčaný rozsah 1 deň
34. Praktické uplatňovanie environmentálnej legislatívy vo výrobných… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
35. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI I – Presvedčivý predaj, akvizícia nových klientov,… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
36. PREDAJNÉ ZRUČNOSTI II – Psychológia predaja, komunikácia pre… ()
odporúčaný rozsah 2 dni
37. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 14001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
38. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 45001 ()
odporúčaný rozsah 8 hodín
39. Preškolenie interných audítorov podľa normy ISO 9001:2015 ()
odporúčaný rozsah 1 deň
40. Príprava a plánovanie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
41. Príprava na Six Sigma ()
odporúčaný rozsah 4 dni
42. Problem solving ()
odporúčaný rozsah 1 deň
43. Proces schvaľovania výrobných dielov / PPAP ()
odporúčaný rozsah 1 deň
44. Projektové riadenie ()
odporúčaný rozsah 8 dní
45. Projektové riadenie (Akreditované MŠ) ()
odporúčaný rozsah 8 dní
46. Projektové riadenie - KOMPAS+ ()
odporúčaný rozsah 6 dní
47. Recruiting – Headhunting – Assessment ()
odporúčaný rozsah 2 dni
48. Riadenie projektov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
49. Riadenie zásob a skladová logistika ()
odporúčaný rozsah 1 deň
50. Riešenie problémov a reklamácií metódou GLOBAL 8D ()
odporúčaný rozsah 2 dni
51. SPC II – Riešenie problémov SPC ()
odporúčaný rozsah 2 dni
52. TELEFONICKÁ KOMUNIKÁCIA – Vyhľadávanie a práca so zákazníkmi ()
odporúčaný rozsah 2 dni
53. TPM – Totálne produktívna údržba ()
odporúčaný rozsah 2 dni
54. Vyjednávanie pre nákupcov ()
odporúčaný rozsah 1 deň
55. WORKSHOP MARKETING – Zvládnutie marketingovej kampane a tréning… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
56. WORKSHOP PROJEKTOVÝ MANAŽMENT – Praktická príprava na efektívne… ()
odporúčaný rozsah 3 dni
57. Základy projektového riadenia ()
odporúčaný rozsah 1 deň
58. Základy SPC - Štatistické metódy riadenia procesov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
59. Životnosť a spoľahlivosť produktov ()
odporúčaný rozsah 2 dni
60. Zodpovednosť za bezpečnosť výrobkov (PSB) ()
odporúčaný rozsah 1 deň
61. Zostavenie projektového tímu ()
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.