Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 ASTRAIA® Certification, s.r.o., 15.02.2011, 14:59

Práve v čase krízy, keď sme svedkami stagnácie trhov na lokálnej aj medzinárodnej úrovni, je čas sa zamyslieť a prehodnotiť situáciu a nastavenie firemných procesov. Teraz je to správne obdobie urobiť firmu výkonnejšou, efektívnejšou, konkurencieschopnejšou a zároveň odolnejšou aj voči možným budúcim krízam.

Čo znamená zaviesť manažérsky systém v organizácii
Implementácia akéhokoľvek systému manažérstva podľa ISO normy prináša pre organizáciu viacero konkurenčných výhod a tým otvára pre organizáciu nové možnosti a posúva ju vpred.

Uvádzame niekoľko faktorov a príkladov výhod ISO noriem:

 • tlak zákazníkov;
 • podmienka štátnych inštitúcií na získanie štátnej zákazky alebo medzinárodnej zákazky;
 • podmienka pre etablovanie sa na zahraničných trhoch;
 • požiadavka odberateľa ako záruka kvality;
 • dôkaz serióznosti organizácie pre existujúcich i potenciálnych zákazníkov;
 • zvýšenie pozitívneho imidžu organizácie;
 • zlepšenie systému riadenia organizácie;
 • znižovanie nákladov na (ne)kvalitu, identifikovanie neefektívnych činností vo firme;
 • možnosť vstupu na trhy Európskej Únie, rezolúcia OSN č. 39/248 – Smernica o ochrane spotrebiteľov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa a zákon č. 264/1999 o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody;
 • sústredenie sa na vlastné ciele a na identifikáciu očakávaní zákazníkov;
 • otvorenie príležitosti na nových trhoch a udržanie pozície na trhu;
 • dosiahnutie a udržanie požadovanej úrovne kvality výrobkov;
 • vybudovanie novej firemnej kultúry.

Zjednodušene povedané – zamerať sa na zlepšenie a zefektívnenie chodu organizácie. Definovať manažérske, realizačné a podporné procesy, stanoviť konkrétne zodpovednosti za jednotlivé aktivity, vytvoriť základné dokumenty požadované normou a celý systém uviesť do praxe.

Ako implementovať
V tejto fáze prichádzajú do úvahy dve možnosti:

 1. systém zaviesť svojpomocne za využitia kapacít jestvujúceho personálu;
 2. nechať si systém zaviesť kvalifikovaným konzultantom.

Obe alternatívy majú svoje výhody i nevýhody. Výhoda alternatívy č. 1 je v tom, že nie je nutné platiť externú poradenskú firmu, čo predstavuje náklady navyše. Nevýhodou alternatívy č. 1 je, že alokovaní zamestnanci často robia prácu spojenú so zavádzaním systému popri svojich bežných pracovných povinnostiach, nemusia mať dostatočné skúsenosti s aplikáciou a popri iných pracovných povinnostiach sa nemôžu tejto práci venovať naplno. Doba implementácie systému sa v tomto prípade spravidla predlžuje a je poznamenaná nižšou kvalitou.

Výhodou alternatívy č. 2 je, že kvalifikovaný poradca má potrebné skúsenosti. Doba implementácie je nižšia a pri fungujúcej spolupráci aj podstatne efektívnejšia. Nevýhodou sa môže zdať vyššia cena, ale pri následnom prepočítaní nákladov na mzdy zamestnancov, odvody a vynaložený čas je častokrát výhodnejšie využiť služby odborných a kvalifikovaných poradcov. Implementácia prebieha v kratšom časovom horizonte, kvalifikovaným a certifikovaným spôsobom. V prípade záujmu vie ASTRAIA Certification zabezpečiť odborných konzultantov, ktorí majú praktické skúsenosti z daného odvetvia. ASTRAIA Certification ponúka v tejto súvislosti balík tréningových modulov, ktoré komplexne rozvíjajú potrebné manažérske zručnosti a významne prispievajú k rastu pridanej hodnoty firmy.

Sú to napr.:
Modul A – Výklad požiadaviek normy ISO 9001:2008 (kvalita)
Modul B – Výklad požiadaviek normy ISO 19011 (výkon auditov)
Modul C – Výklad požiadaviek normy ISO 14001:2004 (životné prostredie)
Modul D – Výklad požiadaviek normy OHSAS 18001:2007 (bezpečnosť a ochrana zdravia)
Modul E – Výklad požiadaviek normy ISO 22000:2005 (potravinová bezpečnosť)
Modul F – Výklad požiadaviek ISO/IEC 27001:2005 (informačná bezpečnosť)

Kontakt: Ing. Kristína Miková; ASTRAIA® Certification, s.r.o., Nitra; tel.: +421 37 772 21 52, mobil: +421 915 470 107, e-mail: mikova@astraia.skwww.astraia.sk


Firma ASTRAIA® Certification, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy na mieru

1. Interný audítor systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 (Nitra)
odporúčaný rozsah 2 dni

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.