Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 BPM Slovakia, s.r.o., 01.04.2015, 10:43

Zodpovednosť vzniknutú za škodu – majetkovú ujmu v obchodných vzťahoch upravuje predovšetkým Obchodný zákonník. Z praxe je však známe, že otázky zodpovednosti za škodu a náhrady škody v obchodnom práve bývajú častokrát zložité aj z dôvodu rozsiahlosti a existencie právnych predpisov mimo Obchodného zákonníka a ich neustále pribúdajúcich noviel. I preto si pre Vás spoločnosť BPM Slovakia s.r.o. pripravila seminár zameraný na tému “Náhrada škody v obchodnom práve“ pod vedením advokáta JUDr. Juraja Kotrusza,  ktorý sa uskutoční v Bratislave dňa 14. apríla 2015.

Odborný seminár sa skladá z troch častí, kde JUDr. Kotrusz vytvorí priestor pre konfrontáciu právnych predpisov a skúseností z praxe. V prvej časti seminára sa lektor zameria na všeobecné predpoklady vzniku nároku na náhradu škody, vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka pri náhrade škody a právnu úpravu náhrady škody v slovenskom a medzinárodnom práve. Druhá časť seminára je venovaná jednotlivým druhom škody podľa právnej úpravy Obchodného zákonníka, škodám v prípade porušenia zmluvného a mimozmluvného záväzku a otázkam limitácie výšy škody.
V poslednej časti seminára lektor s účastníkmi preberie možnosti prevenčnej povinnosti a náhrady nákladov vynaložených pri jej plnení, vzťahy omeškania a zodpovednosti za vady s náhradou škody a nakoniec sa ich pozonosť zameria na vzťah zmluvnej pokuty a náhrady škody, vylúčenie zodpovednosti a spoločnú zodpovednosť.
Seminár je pripravený pre širokú právnickú verejnosť, advokátov, koncipientov a právnikov firiem, spoločností a inštitúcií verejnej správy.  Prihlásiť sa môžete a ďalšie informácie získate na číslach 0905172880, 02/20200078 alebo na stránke www.vzdelavame.sk


Firma BPM Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
19.10 - 20.10.2017
198 €
2. Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného… (Bratislava)
19.10 - 20.10.2017
240 €
3. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
25.10.2017
240 €
4. Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe (Bratislava)
25.10.2017
120 €
5. Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese (Bratislava)
26.10 - 27.10.2017
240 €
6. Ako komunikovať v ťažkých situáciách a efektívne riešiť konflikty (Bratislava)
26.10.2017
36 €
7. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela (Bratislava)
28.10.2017
60 €
8. Vznik pracovného pomeru – aktuálne otázky a aplikačné problémy praxe (Bratislava)
6.11.2017
144 €
9. Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom (Bratislava)
7.11 - 8.11.2017
240 €
10. Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii (Bratislava)
7.11.2017
36 €
11. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Bratislava)
9.11.2017
240 €
12. Zmluvy podľa autorského zákona a softverové zmluvy (Bratislava)
10.11.2017
120 €
13. KONFERENCIA - Novinky v exekučnom a konkurznom práve, upomínacie… (Hotel NH Gate One)
13.11.2017
102 €
14. Právne vzťahy k nehnuteľnostiam (Bratislava)
14.11.2017
120 €
15. Zlepšite si reč tela (Bratislava)
15.11.2017
36 €
16. Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe (Banská Bystrica)
20.11.2017
120 €
17. Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
21.11.2017
120 €
18. Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a… (Bratislava)
22.11.2017
120 €
19. Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností (Bratislava)
22.11.2017
120 €
20. Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného… (Košice)
23.11.2017
240 €
21. Náhrada škody v obchodnom práve (Bratislava)
27.11.2017
120 €
22. Ubráňte sa manipulácii (Bratislava)
27.11.2017
36 €
23. Právne aspekty správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti a… (Bratislava)
28.11.2017
120 €
24. Skončenie pracovného pomeru a aktuálne otázky právnej praxe (Bratislava)
29.11.2017
144 €
25. KONFERENCIA: Konkurz a reštrukturalizácia na Slovensku - aktuálne… (Bratislava)
29.11.2017
168 €
26. Prezentujte s istotou (Bratislava)
30.11.2017
36 €
27. Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514… (Bratislava)
30.11.2017
120 €
28. Stavebný poriadok – aplikačná prax (Bratislava)
1.12.2017
144 €
29. Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in… (Bratislava)
4.12 - 5.12.2017
120 €
30. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
5.12.2017
36 €
31. Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s… (Bratislava)
6.12.2017
120 €
32. Kúpna zmluva a zmluva o dielo - najfrekventovanejšie typy zmlúv podľa… (Bratislava)
7.12.2017
120 €
33. Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa (Bratislava)
8.12.2017
120 €
34. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
11.12 - 12.12.2017
240 €
35. Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie v súdnej praxi (Bratislava)
19.12.2017
144 €
36. Koncentrácia v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
37. Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú spoločnosti s ručením… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
38. Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí vydaných v občiansko… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
39. Základy právnej úpravy obchodno-záväzkových vzťahov a uzatváranie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
40. Používanie autorských diel na internete (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
41. Spotrebiteľské zmluvy - aktuálne otázky ich aplikácie a neprijateľné… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
42. Vybrané problémy vlastníctva bytov a správy bytových domov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
43. Ochrana software a softwarove zmluvy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
44. Vymáhanie pohľadávok - aktuálne vybrané otázky (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
45. Súdne rozhodnutia v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
46. Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
47. Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
48. Tréning predajných zručností a psychológia predaja (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
49. Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností z pohľadu účinkov… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
50. Novela zákona o súdnych poplatkoch a procesné súvislosti (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
51. Zákon o upomínacom konaní č. 307/2016 Z.z. s účinnosťou od 1. 2. 2017 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
52. Právo vecného bremena - aktuálne otázky (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
53. Skončenie pracovného pomeru a právna prax na Slovensku (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
54. Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
55. Ochrana osobných údajov v súvislosti so zákonom o whistleblowingu -… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
56. Praktické problémy uzatvárania obchodných zmlúv s príkladmi… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
57. Zmeny v zákone o súdnych poplatkoch a praktické skúsenosti s… (Jasná )
otvára sa podľa záujmu
240 €
58. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
59. Zákon č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 7/2005 Z. z.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
60. Dohody obmedzujúce súťaž (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
61. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Mikulášska chata, Demänovská Dolina 74, Jasná)
otvára sa podľa záujmu
192 €
62. Správna žaloba (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
63. Náhrada škody v občianskom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
64. Zmluvy v oblasti práva duševného vlastníctva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
65. Novela exekučného zákona s účinnosťou od 1.4.2017 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
66. Zodpovednosť za škodu v obchodných vzťahoch (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
67. Odporovateľnosť právnych úkonov a možnosti jej presadzovania v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
68. Stavebný poriadok – aplikačná prax (Košice)
otvára sa podľa záujmu
144 €
69. Základy podnikateľského práva a uzatváranie obchodných zmlúv pre… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
70. Posledné novely Obchodného zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
71. Zmluvy podľa autorského zákona č. 185/2015 Z.z. (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
72. Nový Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. - zmeny a aplikačné problémy pri… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
73. Katastrálny zákon v praxi - aktuálne otázky katastrálneho zákona (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
74. Úvod do Európskeho práva vo francúzštine (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
180 €
75. Konania pred Súdnym dvorom EÚ/Proceedings before the Court of Justice… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
228 €
76. Upomínacie konanie - nový spôsob uplatňovania peňažných nárokov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
77. Právo pre prevádzkovateľov internetových obchodov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
78. Rozhodovacie právo v medzinárodnom práve súkromnom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
79. Aplikačné problémy právnej úpravy v civilných mimosporových veciach (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
80. Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese a procesné úkony… (Terchová)
otvára sa podľa záujmu
192 €
81. Vzťahy so zahraničnými obchodnými spoločnosťami a ich pôsobenie na… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
82. Prehľad nariadení EÚ určených na ochranu veriteľa a zmeny nariadení v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
83. Praktické otázky uzatvárania obchodných zmlúv s príkladmi založenými… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
84. Vedenie rozhovorov so zamestnancami v procese prepúšťania a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
85. Konanie súdu v občiansko - právnom konaní, predbežné rozhodnutia v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
86. Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese (Košice)
otvára sa podľa záujmu
192 €
87. Základy spotrebiteľského práva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
88. Kúpna zmluva a zmluva o dielo. Vybrané otázky Civilného sporového… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
89. Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
90. Reklamačné konanie so zameraním na aplikačné problémy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
91. Uplatnenie a vyčíslenie - trov konania, úrokov z omeškania, zmluvnej… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
92. Ako využiť stres vo svoj vlastný prospech (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
93. Zmenková novela OSP účinná od 23.12.2015 a zásadne zmeny v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
94. Rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
95. Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obch. a Obč. zákonníka (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
96. Dokazovanie v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
97. Nároky zo zodpovednosti za vady v obchodnom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
98. Aktuálne otázky správneho súdnictva - súdny prieskum rozhodnutí a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
99. Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
100. Právne úskalia e-shopov - alebo na čo si dať pozor pri prevádzke e… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
101. Ostatná novela exekučného zákona - najdôležitejšie zmeny a aplikačné… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
102. Personalistické pohovory II (výstupný, disciplinárny a hodnotiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
103. Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
104. Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
105. Novely Obchodného zákonníka a ich dopad na registrové konanie -… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
106. Aplikácia komunitárneho práva (práva ES) na Slovensku so zameraním na… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
107. Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom (Košice)
otvára sa podľa záujmu
120 €
108. Oddĺženie fyzickej osoby a problematika zabezpečovacích práv v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
109. Postavenie štatutárnych orgánov a splnomocnencov v obchodných… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
110. Neplatnosť právnych úkonov z pohľadu občianskeho a obchodného práva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
111. Obchodný register, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
112. Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
113. Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia v rekodifikovanom civilnom… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
114. Konanie pred prvostupňovým súdom podľa O.s.p. – typy dôkazov, spôsob… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
115. Skončenie pracovného pomeru z pohľadu právnej praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
116. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
117. Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
118. Náhrada škody spôsobenej dopravným prostriedkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
119. Konkurzné a reštrukturalizačné konanie v praxi a judikatúre súdov,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
120. Druhy konania a žalobné prostriedky pre súdmi EÚ – (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
121. Aktuálne otázky ochrany osobných údajov - Nariadenie EP a Rady (EÚ)… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
122. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Senec)
otvára sa podľa záujmu
288 €
123. Aktuálne otázky vymáhania pohľadávok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
124. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
125. Predbežné opatrenia v obchodných sporoch a konanie súdu I. stupňa (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
126. Obchodný podiel v obchodných spoločnostiach – vybrané aktuálne otázky (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
127. Osobný bankrot v roku 2017 (novela konkurzného zákona s účinnosťou od… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
128. Zaisťovacia zmenka a jej využitie v obchodnej a inej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
135 €
129. Vybrané aplikačné problémy rozhodcovského konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
130. Osobný bankrot v roku 2017 (novela konkurzného zákona s účinnosťou od… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
131. Online stratégie pre advokátov a advokátske kancelárie v 21.storočí (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
132. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
133. Aké rozdiely v procese reštrukturalizačného konania priniesla novela… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
134. Zabezpečovacie právne prostriedky (zmluvná pokuta, ručenie, záložné… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
135. Rekodifikácia civilného procesného práva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
136. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (Vybrané otázky, vrátane… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
137. Najčastejšie príčiny úpadku podniku a ich možnosti riešenia v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
138. Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe (Košice)
otvára sa podľa záujmu
120 €
139. Softverové právo (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
140. Prehľad zmien Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
141. Aplikácia európskeho práva v praxi súdov, konania pred Súdnym dvorom… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
132 €
142. Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. - aktuálne otázky a problémy… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
143. Konkurz a reštrukturalizácia po novele obchodného zákonníka (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
204 €
144. Obchodné zmluvy a pravidlá ich uzatvárania (pre neprávnikov) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €
145. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela (Košice)
otvára sa podľa záujmu
60 €
146. Anglická terminológia súdneho konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
147. Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
148. Ochranné známky a doménové mená (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
149. Platobný rozkaz (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
150. Spotrebiteľské rozhodcovské konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
151. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
152. Podielové spoluvlastníctvo (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
153. Bezdôvodné obohatenie a jeho osobitosti v praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
154. Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie v súdnej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €
155. Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
156. Proceedings before the Court of Justice of the European Union (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
132 €
157. Plnenie zmluvných povinností a obchodnoprávne záväzkové vzťahy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
158. Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
159. Protikorupčný systém na pracovisku - nové povinnosti zamestnávateľa a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
160. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
180 €
161. Uznávanie súdnych a sudcovských rozhodnutí (Brusel I., Brusel II.) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
162. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
163. Správny súdny poriadok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
164. Určovanie právomoci súdov vo vzťahoch s medzinárodným prvkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
165. Praktické a aktuálne problémy konkurzného konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
166. AKO PROPAGOVAŤ SVOJU FIRMU NA INTERNETE I. (s použitím sociálnych… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
78 €
167. Zabezpečovacie práva a ich usporiadanie v konkurze,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
168. Úvod do problematiky hospodárskej súťaže - teória a prax súťažného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
169. AKO PROPAGOVAŤ SVOJU FIRMU NA INTERNETE II. ( s použitím sociálnych… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
78 €
170. Aktuálny vývoj ochrany spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
171. Vyhlásenie konkurzu na základe veriteľského návrhu, účinky vyhlásenia… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
172. Internetový predaj - povinnosti predávajúceho pri predaji na diaľku a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
173. Uplatnenie a vyčíslenie - trov konania, úrokov z omeškania, zmluvnej… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
174. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - aktuálne otázky (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
175. Aplikačné problémy právnej úpravy v civilných mimosporových veciach (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
176. Nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb (č. 282/2015 Z.z. s… (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
120 €
177. Zmluvy o dielo s cudzím prvkom, zmluvy o dielo s montážou (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
178. Zmenky a zmenkoprávne vzťahy v praxi - platobná a zaisťovacia zmenka… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
179. Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
180. Nový zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 a jeho aplikácia v praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
181. Zodpovednosť za vady kúpenej a zhotovenej veci (podľa Obch. a Obč.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
182. Európsky platobný rozkaz, exekučný titul a konanie o nesporných… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
183. Spory so slabšou stranou v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €

Kurzy na mieru

1. Cielený personálny pohovor a jeho vyhodnotenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Efektívna komunikácia v práci aj v živote (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Emocionálna inteligencia v manažmente a obchode (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Lektorské zručnosti pre manažérov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Riešenie konfliktov a rozvoj argumentačných zručností (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Time management (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
7. Ako využiť stres vo svoj vlastný prospech (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
8. Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
9. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
10. Budovanie a vedenie tímu – efektívna tímová spolupráca (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
11. Budovanie tímu a motivácia pracovníkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Efektíve spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov – ústna a písomná… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Efektívne spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Efektívny(a) asistent(ka) a sekretár(ka) (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. Hodnotiace pohovory, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov na… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
17. Pohovory pri znižovaní stavu pracovníkov, vedenie disciplinárneho… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
18. Pozitívne myslenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
19. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
20. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
21. Time management – efektívne využívanie času (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
22. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
23. Tréning predajných zručností a psychológia predaja, motivačná… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
24. Uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
25. Vodcovstvo - leadership (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
26. Vodcovstvo – Leadership, rozvoj manažérskych zručností (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
27. Zmluvy v oblasti práva duševného vlastníctva (Bratislava)
odporúčaný rozsah 6 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.