Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 BPM Slovakia, s.r.o., 01.04.2015, 10:43

Zodpovednosť vzniknutú za škodu – majetkovú ujmu v obchodných vzťahoch upravuje predovšetkým Obchodný zákonník. Z praxe je však známe, že otázky zodpovednosti za škodu a náhrady škody v obchodnom práve bývajú častokrát zložité aj z dôvodu rozsiahlosti a existencie právnych predpisov mimo Obchodného zákonníka a ich neustále pribúdajúcich noviel. I preto si pre Vás spoločnosť BPM Slovakia s.r.o. pripravila seminár zameraný na tému “Náhrada škody v obchodnom práve“ pod vedením advokáta JUDr. Juraja Kotrusza,  ktorý sa uskutoční v Bratislave dňa 14. apríla 2015.

Odborný seminár sa skladá z troch častí, kde JUDr. Kotrusz vytvorí priestor pre konfrontáciu právnych predpisov a skúseností z praxe. V prvej časti seminára sa lektor zameria na všeobecné predpoklady vzniku nároku na náhradu škody, vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka pri náhrade škody a právnu úpravu náhrady škody v slovenskom a medzinárodnom práve. Druhá časť seminára je venovaná jednotlivým druhom škody podľa právnej úpravy Obchodného zákonníka, škodám v prípade porušenia zmluvného a mimozmluvného záväzku a otázkam limitácie výšy škody.
V poslednej časti seminára lektor s účastníkmi preberie možnosti prevenčnej povinnosti a náhrady nákladov vynaložených pri jej plnení, vzťahy omeškania a zodpovednosti za vady s náhradou škody a nakoniec sa ich pozonosť zameria na vzťah zmluvnej pokuty a náhrady škody, vylúčenie zodpovednosti a spoločnú zodpovednosť.
Seminár je pripravený pre širokú právnickú verejnosť, advokátov, koncipientov a právnikov firiem, spoločností a inštitúcií verejnej správy.  Prihlásiť sa môžete a ďalšie informácie získate na číslach 0905172880, 02/20200078 alebo na stránke www.vzdelavame.sk


Firma BPM Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie v súdnej praxi (Bratislava)
19.12.2017
144 €
2. Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
9.1 - 10.1.2018
360 €
3. Komunikačné zručnosti pre pokročilých (Bratislava)
11.1.2018
240 €
4. Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii (Bratislava)
16.1.2018
36 €
5. Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s… (Bratislava)
17.1.2018
120 €
6. Kúpna zmluva a zmluva o dielo - najfrekventovanejšie typy zmlúv podľa… (Bratislava)
18.1.2018
120 €
7. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
18.1.2018
240 €
8. Aktuálne zmeny v Obchodnom zákonníku s účinnosťou od 1.1.2018 (Bratislava)
19.1.2018
144 €
9. Zákonník práce – vybrané problémy (Bratislava)
23.1.2018
144 €
10. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela (Bratislava)
23.1.2018
240 €
11. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Bratislava)
24.1.2018
240 €
12. Efektívna motivácia zamestnancov (Bratislava)
24.1.2018
240 €
13. Civilný sporový poriadok - aktuálne otázky a vybrané problémy z praxe (Bratislava)
25.1 - 26.1.2018
240 €
14. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
25.1.2018
36 €
15. Spoznaj práva svojho zákazníka (Bratislava)
30.1.2018
144 €
16. Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a… (Bratislava)
31.1.2018
120 €
17. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
8.2.2018
240 €
18. Ako jednať s rôznymi typmi ľudí (Bratislava)
15.2.2018
240 €
19. Zmluvné právo podľa autorského zákona a softvérové zmluvy (Bratislava)
16.3.2018
144 €
20. Právne aspekty online marketingu (Bratislava)
21.3.2018
144 €
21. Ako zvládnuť stres a postarať sa o seba v náročných situáciách (Bratislava)
21.3.2018
240 €
22. Autorský zákon (Bratislava)
27.4.2018
144 €
23. Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa (Bratislava)
18.5.2018
144 €
24. Ochrana softveru a softverové zmluva (Bratislava)
23.5.2018
144 €
25. Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie v súdnej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €
26. Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
27. Proceedings before the Court of Justice of the European Union (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
132 €
28. Plnenie zmluvných povinností a obchodnoprávne záväzkové vzťahy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
29. Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
30. Protikorupčný systém na pracovisku - nové povinnosti zamestnávateľa a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
31. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
180 €
32. Uznávanie súdnych a sudcovských rozhodnutí (Brusel I., Brusel II.) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
33. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
34. Správny súdny poriadok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
35. Určovanie právomoci súdov vo vzťahoch s medzinárodným prvkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
36. Praktické a aktuálne problémy konkurzného konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
37. AKO PROPAGOVAŤ SVOJU FIRMU NA INTERNETE I. (s použitím sociálnych… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
78 €
38. Zabezpečovacie práva a ich usporiadanie v konkurze,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
39. Úvod do problematiky hospodárskej súťaže - teória a prax súťažného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
40. Ubráňte sa manipulácii (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
36 €
41. AKO PROPAGOVAŤ SVOJU FIRMU NA INTERNETE II. ( s použitím sociálnych… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
78 €
42. Aktuálny vývoj ochrany spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
43. Vyhlásenie konkurzu na základe veriteľského návrhu, účinky vyhlásenia… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
44. Internetový predaj - povinnosti predávajúceho pri predaji na diaľku a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
45. Uplatnenie a vyčíslenie - trov konania, úrokov z omeškania, zmluvnej… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
46. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - aktuálne otázky (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
47. Aplikačné problémy právnej úpravy v civilných mimosporových veciach (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
48. Nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb (č. 282/2015 Z.z. s… (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
120 €
49. Zmluvy o dielo s cudzím prvkom, zmluvy o dielo s montážou (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
50. Zmenky a zmenkoprávne vzťahy v praxi - platobná a zaisťovacia zmenka… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
51. Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
52. Nový zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 a jeho aplikácia v praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
53. Zodpovednosť za vady kúpenej a zhotovenej veci (podľa Obch. a Obč.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
54. Európsky platobný rozkaz, exekučný titul a konanie o nesporných… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
55. Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
56. Spory so slabšou stranou v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
57. Neplatnosť právnych úkonov z pohľadu občianskeho a obchodného práva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
58. Obchodný register, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
59. Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
60. Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia v rekodifikovanom civilnom… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
61. Konanie pred prvostupňovým súdom podľa O.s.p. – typy dôkazov, spôsob… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
62. Skončenie pracovného pomeru z pohľadu právnej praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
63. Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
64. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
65. Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
66. Právne vzťahy k nehnuteľnostiam (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
67. KONFERENCIA: Konkurz a reštrukturalizácia na Slovensku - aktuálne… (Bratislava)
otvára sa ročne
168 €
68. Náhrada škody spôsobenej dopravným prostriedkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
69. Konkurzné a reštrukturalizačné konanie v praxi a judikatúre súdov,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
70. Druhy konania a žalobné prostriedky pre súdmi EÚ – (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
71. Aktuálne otázky ochrany osobných údajov - Nariadenie EP a Rady (EÚ)… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
72. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Senec)
otvára sa podľa záujmu
288 €
73. Aktuálne otázky vymáhania pohľadávok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
74. Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
75. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
76. Predbežné opatrenia v obchodných sporoch a konanie súdu I. stupňa (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
77. Obchodný podiel v obchodných spoločnostiach – vybrané aktuálne otázky (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
78. Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
79. Osobný bankrot v roku 2017 (novela konkurzného zákona s účinnosťou od… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
80. Zaisťovacia zmenka a jej využitie v obchodnej a inej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
135 €
81. Vybrané aplikačné problémy rozhodcovského konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
82. Stavebný poriadok – aplikačná prax (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
83. Osobný bankrot v roku 2017 (novela konkurzného zákona s účinnosťou od… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
84. Online stratégie pre advokátov a advokátske kancelárie v 21.storočí (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
85. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
86. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
87. Aké rozdiely v procese reštrukturalizačného konania priniesla novela… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
88. Zabezpečovacie právne prostriedky (zmluvná pokuta, ručenie, záložné… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
89. Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného… (Košice)
otvára sa podľa záujmu
240 €
90. Rekodifikácia civilného procesného práva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
91. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (Vybrané otázky, vrátane… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
92. Najčastejšie príčiny úpadku podniku a ich možnosti riešenia v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
93. Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe (Košice)
otvára sa podľa záujmu
120 €
94. Softverové právo (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
95. Prehľad zmien Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
96. Aplikácia európskeho práva v praxi súdov, konania pred Súdnym dvorom… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
132 €
97. KONFERENCIA - Novinky v exekučnom a konkurznom práve, upomínacie… (Hotel NH Gate One)
otvára sa ročne
102 €
98. Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. - aktuálne otázky a problémy… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
99. Konkurz a reštrukturalizácia po novele obchodného zákonníka (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
204 €
100. Obchodné zmluvy a pravidlá ich uzatvárania (pre neprávnikov) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €
101. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela (Košice)
otvára sa podľa záujmu
60 €
102. Anglická terminológia súdneho konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
103. Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
104. Ochranné známky a doménové mená (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
105. Ako komunikovať v ťažkých situáciách a efektívne riešiť konflikty (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
36 €
106. Platobný rozkaz (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
107. Spotrebiteľské rozhodcovské konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
108. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
109. Podielové spoluvlastníctvo (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
110. Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
111. Bezdôvodné obohatenie a jeho osobitosti v praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
112. Vzťahy so zahraničnými obchodnými spoločnosťami a ich pôsobenie na… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
113. Prehľad nariadení EÚ určených na ochranu veriteľa a zmeny nariadení v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
114. Praktické otázky uzatvárania obchodných zmlúv s príkladmi založenými… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
115. Vedenie rozhovorov so zamestnancami v procese prepúšťania a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
116. Konanie súdu v občiansko - právnom konaní, predbežné rozhodnutia v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
117. Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese (Košice)
otvára sa podľa záujmu
192 €
118. Základy spotrebiteľského práva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
119. Kúpna zmluva a zmluva o dielo. Vybrané otázky Civilného sporového… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
120. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Modra, Hotel Zochova chata****)
otvára sa podľa záujmu
360 €
121. Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
122. Reklamačné konanie so zameraním na aplikačné problémy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
123. Uplatnenie a vyčíslenie - trov konania, úrokov z omeškania, zmluvnej… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
124. Ako využiť stres vo svoj vlastný prospech (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
125. Zmenková novela OSP účinná od 23.12.2015 a zásadne zmeny v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
126. Rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
127. Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obch. a Obč. zákonníka (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
128. Zlepšite si reč tela (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
36 €
129. Dokazovanie v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
130. Nároky zo zodpovednosti za vady v obchodnom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
131. Aktuálne otázky správneho súdnictva - súdny prieskum rozhodnutí a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
132. Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
133. Právne úskalia e-shopov - alebo na čo si dať pozor pri prevádzke e… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
134. Ostatná novela exekučného zákona - najdôležitejšie zmeny a aplikačné… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
135. Personalistické pohovory II (výstupný, disciplinárny a hodnotiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
136. Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
137. Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
138. Novely Obchodného zákonníka a ich dopad na registrové konanie -… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
139. Aplikácia komunitárneho práva (práva ES) na Slovensku so zameraním na… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
140. Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom (Košice)
otvára sa podľa záujmu
120 €
141. Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
142. Oddĺženie fyzickej osoby a problematika zabezpečovacích práv v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
143. Postavenie štatutárnych orgánov a splnomocnencov v obchodných… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
144. Prezentujte s istotou (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
36 €
145. Koncentrácia v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
146. Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú spoločnosti s ručením… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
147. Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí vydaných v občiansko… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
148. Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
149. Základy právnej úpravy obchodno-záväzkových vzťahov a uzatváranie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
150. Používanie autorských diel na internete (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
151. Spotrebiteľské zmluvy - aktuálne otázky ich aplikácie a neprijateľné… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
152. Zmluvy podľa autorského zákona a softverové zmluvy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
153. Vybrané problémy vlastníctva bytov a správy bytových domov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
154. Ochrana software a softwarove zmluvy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
155. Vymáhanie pohľadávok - aktuálne vybrané otázky (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
156. Súdne rozhodnutia v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
157. Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
158. Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
159. Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
160. Tréning predajných zručností a psychológia predaja (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
161. Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností z pohľadu účinkov… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
162. Novela zákona o súdnych poplatkoch a procesné súvislosti (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
163. Zákon o upomínacom konaní č. 307/2016 Z.z. s účinnosťou od 1. 2. 2017 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
164. Právo vecného bremena - aktuálne otázky (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
165. Skončenie pracovného pomeru a právna prax na Slovensku (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
166. Náhrada škody v obchodnom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
167. Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
168. Ochrana osobných údajov v súvislosti so zákonom o whistleblowingu -… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
169. Praktické problémy uzatvárania obchodných zmlúv s príkladmi… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
170. Zmeny v zákone o súdnych poplatkoch a praktické skúsenosti s… (Jasná )
otvára sa podľa záujmu
240 €
171. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
172. Zákon č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 7/2005 Z. z.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
173. Dohody obmedzujúce súťaž (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
174. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Mikulášska chata, Demänovská Dolina 74, Jasná)
otvára sa podľa záujmu
192 €
175. Správna žaloba (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
176. Náhrada škody v občianskom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
177. Zmluvy v oblasti práva duševného vlastníctva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
178. Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
120 €
179. Novela exekučného zákona s účinnosťou od 1.4.2017 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
180. Zodpovednosť za škodu v obchodných vzťahoch (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
181. Odporovateľnosť právnych úkonov a možnosti jej presadzovania v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
182. Stavebný poriadok – aplikačná prax (Košice)
otvára sa podľa záujmu
144 €
183. Základy podnikateľského práva a uzatváranie obchodných zmlúv pre… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
184. Posledné novely Obchodného zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
185. Vznik pracovného pomeru – aktuálne otázky a aplikačné problémy praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
186. Zmluvy podľa autorského zákona č. 185/2015 Z.z. (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
187. Nový Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. - zmeny a aplikačné problémy pri… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
188. Katastrálny zákon v praxi - aktuálne otázky katastrálneho zákona (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
189. Právne aspekty správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
190. Úvod do Európskeho práva vo francúzštine (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
180 €
191. Konania pred Súdnym dvorom EÚ/Proceedings before the Court of Justice… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
228 €
192. Skončenie pracovného pomeru a aktuálne otázky právnej praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
193. Upomínacie konanie - nový spôsob uplatňovania peňažných nárokov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
194. Právo pre prevádzkovateľov internetových obchodov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
195. Rozhodovacie právo v medzinárodnom práve súkromnom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
196. Aplikačné problémy právnej úpravy v civilných mimosporových veciach (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
197. Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese a procesné úkony… (Terchová)
otvára sa podľa záujmu
192 €

Kurzy na mieru

1. Cielený personálny pohovor a jeho vyhodnotenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Efektívna komunikácia v práci aj v živote (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Emocionálna inteligencia v manažmente a obchode (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Lektorské zručnosti pre manažérov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Riešenie konfliktov a rozvoj argumentačných zručností (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Time management (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
7. Ako využiť stres vo svoj vlastný prospech (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
8. Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
9. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
10. Budovanie a vedenie tímu – efektívna tímová spolupráca (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
11. Budovanie tímu a motivácia pracovníkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Efektíve spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov – ústna a písomná… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Efektívne spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Efektívny(a) asistent(ka) a sekretár(ka) (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. Hodnotiace pohovory, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov na… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
17. Pohovory pri znižovaní stavu pracovníkov, vedenie disciplinárneho… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
18. Pozitívne myslenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
19. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
20. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
21. Time management – efektívne využívanie času (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
22. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
23. Tréning predajných zručností a psychológia predaja, motivačná… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
24. Uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
25. Vodcovstvo - leadership (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
26. Vodcovstvo – Leadership, rozvoj manažérskych zručností (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
27. Zmluvy v oblasti práva duševného vlastníctva (Bratislava)
odporúčaný rozsah 6 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.