Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 BPM Slovakia, s.r.o., 01.04.2015, 10:43

Zodpovednosť vzniknutú za škodu – majetkovú ujmu v obchodných vzťahoch upravuje predovšetkým Obchodný zákonník. Z praxe je však známe, že otázky zodpovednosti za škodu a náhrady škody v obchodnom práve bývajú častokrát zložité aj z dôvodu rozsiahlosti a existencie právnych predpisov mimo Obchodného zákonníka a ich neustále pribúdajúcich noviel. I preto si pre Vás spoločnosť BPM Slovakia s.r.o. pripravila seminár zameraný na tému “Náhrada škody v obchodnom práve“ pod vedením advokáta JUDr. Juraja Kotrusza,  ktorý sa uskutoční v Bratislave dňa 14. apríla 2015.

Odborný seminár sa skladá z troch častí, kde JUDr. Kotrusz vytvorí priestor pre konfrontáciu právnych predpisov a skúseností z praxe. V prvej časti seminára sa lektor zameria na všeobecné predpoklady vzniku nároku na náhradu škody, vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka pri náhrade škody a právnu úpravu náhrady škody v slovenskom a medzinárodnom práve. Druhá časť seminára je venovaná jednotlivým druhom škody podľa právnej úpravy Obchodného zákonníka, škodám v prípade porušenia zmluvného a mimozmluvného záväzku a otázkam limitácie výšy škody.
V poslednej časti seminára lektor s účastníkmi preberie možnosti prevenčnej povinnosti a náhrady nákladov vynaložených pri jej plnení, vzťahy omeškania a zodpovednosti za vady s náhradou škody a nakoniec sa ich pozonosť zameria na vzťah zmluvnej pokuty a náhrady škody, vylúčenie zodpovednosti a spoločnú zodpovednosť.
Seminár je pripravený pre širokú právnickú verejnosť, advokátov, koncipientov a právnikov firiem, spoločností a inštitúcií verejnej správy.  Prihlásiť sa môžete a ďalšie informácie získate na číslach 0905172880, 02/20200078 alebo na stránke www.vzdelavame.sk


Firma BPM Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty (Bratislava)
19.3.2019
144 €
2. Kúpna zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
19.3.2019
144 €
3. Reštartujte svoju kreativitu - tvorivé laboratórium (nielen) pre… (Bratislava)
20.3.2019
198 €
4. Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a… (Bratislava)
26.3.2019
144 €
5. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
27.3.2019
144 €
6. Náhrada škody v občianskom a obchodnom práve (Bratislava)
27.3 - 28.3.2019
240 €
7. Inovatívny manažér - tréning inovácie a kreativity (Bratislava)
28.3.2019
240 €
8. Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
2.4.2019
144 €
9. Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci (Bratislavský)
3.4.2019
144 €
10. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
4.4.2019
144 €
11. Aplikačné problémy Obchodného registra (Bratislava)
10.4.2019
144 €
12. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb (Bratislava)
16.4.2019
144 €
13. Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese (Bratislava)
14.5.2019
144 €
14. Emočná inteligencia - ako zvládať svoje emócie, výkonnosť pod tlakom… (Bratislava)
15.5.2019
198 €
15. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Bratislava)
16.5.2019
144 €
16. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
22.5.2019
168 €
17. Kontrola a monitoring zamestnancov na pracovisku (Bratislava)
23.5.2019
144 €
18. Efektívna komunikácia a vedenie ľudí na diaľku (Bratislava)
29.5.2019
240 €
19. Právo vecného bremena - aktuálne otázky (Bratislava)
30.5.2019
144 €
20. Manažment reklamácií - ako efektívne odpovedať na sťažnosti… (Bratislava)
4.6.2019
240 €
21. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
22. Uznávanie a výkon rozsudkov medzi členskými štátmi Európskej únie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
23. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
24. Personalistické pohovory II (výstupný, disciplinárny a hodnotiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
25. Emocionálne kompetencie manažéra - ako dostať z ľudí to najlepšie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
198 €
26. Skončenie pracovného pomeru z pohľadu právnej praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
27. Právne vzťahy k nehnuteľnostiam (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
108 €
28. Obchodné zmluvy a pravidlá ich uzatvárania (pre neprávnikov) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €
29. Vzťahy so zahraničnými obchodnými spoločnosťami a ich pôsobenie na… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
30. Vedenie rozhovorov so zamestnancami v procese prepúšťania a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
31. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
32. Rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
33. Nároky zo zodpovednosti za vady v obchodnom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
34. Zodpovednosť za vady kúpenej a zhotovenej veci (podľa Obch. a Obč.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
35. Používanie autorských diel na internete (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
36. Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
37. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
288 €
38. Zaisťovacia zmenka a jej využitie v obchodnej a inej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
135 €
39. Náhrada škody v občianskom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
40. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (Vybrané otázky, vrátane… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
41. Právne minimum podnikateľského práva SR pre zahraničných manažérov v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
42. Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
43. Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
44. Správny súdny poriadok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
45. Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
46. Spory so slabšou stranou v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
47. Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
48. Odvolanie v sporovom a mimosporovom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
49. Dovolanie v civilnom procese – teória a súdna prax (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
50. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
51. Skúsenosti z uplatňovania Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
52. Anglická terminológia súdneho konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
53. Platobný rozkaz a vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
54. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
55. Ubráňte sa manipulácii (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
56. Zlepšite si reč tela (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
57. Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
58. Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
59. Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
60. Prezentujte s istotou - tréning na zdokonalenie si neverbálnej… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
61. Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
62. Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
63. Kúpna zmluva, zmluva o dielo, prepravná zmluva, zmluva o úvere,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
64. Efektívna motivácia zamestnancov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
65. Ako jednať s rôznymi typmi ľudí (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
192 €
66. Ako zvládnuť stres a postarať sa o seba v náročných situáciách (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
67. Spoznaj práva svojho zákazníka (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
68. Aktuálne zmeny v Obchodnom zákonníku s účinnosťou od 1.1.2018 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
69. Zákonník práce – vybrané problémy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
70. Súdna prax po prijatí Civilného sporového poriadku - aktuálne otázky… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
71. Zmluvné právo podľa autorského zákona a softvérové zmluvy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
72. Právne aspekty online marketingu (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
73. Ochrana softveru a softverové zmluva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
74. Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
75. Komunikačné zručnosti pre pokročilých (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
76. Zmluvy podľa autorského zákona (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
77. Príprava na pracovný pohovor (zvýšte svoje šance na úspech pri… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €
78. Práva k cudzím nehnuteľnostiam a ich zápis v katastri nehnuteľností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
79. Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
80. Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
81. Nájomná zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
82. Výhoda spokojného zamestnanca - nástroj zvýšenia produktivity a rastu… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
83. Quo Vadis pracovné právo? Členovia štatutárnych orgánov a riadiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
84. Novela katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii č. 212… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €
85. Riešenie konfliktných situácií pri komunikácii so zákazníkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
86. Aplikácia vybraných ustanovení Civilného sporového poriadku v praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
87. Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
88. Ako komunikovať s nespokojným zákazníkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
89. Náhrada škody v obchodnom práve (pre neprávnikov) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €

Kurzy na mieru

1. Cielený personálny pohovor a jeho vyhodnotenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Efektívna komunikácia v práci aj v živote (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Emocionálna inteligencia v manažmente a obchode (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Lektorské zručnosti pre manažérov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Riešenie konfliktov a rozvoj argumentačných zručností (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Time management (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
7. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
8. Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
9. Budovanie tímu a motivácia pracovníkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
10. Efektíve spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov – ústna a písomná… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
11. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Efektívny(a) asistent(ka) a sekretár(ka) (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Emocionálne kompetencie manažéra - ako dostať z ľudí to najlepšie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
14. Hodnotiace pohovory, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov na… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
17. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
18. Time management – efektívne využívanie času (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
19. Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom,… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
21. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
22. Uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.