Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 BPM Slovakia, s.r.o., 01.04.2015, 10:43

Zodpovednosť vzniknutú za škodu – majetkovú ujmu v obchodných vzťahoch upravuje predovšetkým Obchodný zákonník. Z praxe je však známe, že otázky zodpovednosti za škodu a náhrady škody v obchodnom práve bývajú častokrát zložité aj z dôvodu rozsiahlosti a existencie právnych predpisov mimo Obchodného zákonníka a ich neustále pribúdajúcich noviel. I preto si pre Vás spoločnosť BPM Slovakia s.r.o. pripravila seminár zameraný na tému “Náhrada škody v obchodnom práve“ pod vedením advokáta JUDr. Juraja Kotrusza,  ktorý sa uskutoční v Bratislave dňa 14. apríla 2015.

Odborný seminár sa skladá z troch častí, kde JUDr. Kotrusz vytvorí priestor pre konfrontáciu právnych predpisov a skúseností z praxe. V prvej časti seminára sa lektor zameria na všeobecné predpoklady vzniku nároku na náhradu škody, vzťah Občianskeho a Obchodného zákonníka pri náhrade škody a právnu úpravu náhrady škody v slovenskom a medzinárodnom práve. Druhá časť seminára je venovaná jednotlivým druhom škody podľa právnej úpravy Obchodného zákonníka, škodám v prípade porušenia zmluvného a mimozmluvného záväzku a otázkam limitácie výšy škody.
V poslednej časti seminára lektor s účastníkmi preberie možnosti prevenčnej povinnosti a náhrady nákladov vynaložených pri jej plnení, vzťahy omeškania a zodpovednosti za vady s náhradou škody a nakoniec sa ich pozonosť zameria na vzťah zmluvnej pokuty a náhrady škody, vylúčenie zodpovednosti a spoločnú zodpovednosť.
Seminár je pripravený pre širokú právnickú verejnosť, advokátov, koncipientov a právnikov firiem, spoločností a inštitúcií verejnej správy.  Prihlásiť sa môžete a ďalšie informácie získate na číslach 0905172880, 02/20200078 alebo na stránke www.vzdelavame.sk


Firma BPM Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Práva k cudzím nehnuteľnostiam a ich zápis v katastri nehnuteľností (Bratislava)
20.11.2018
120 €
2. Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a… (Bratislava)
21.11.2018
144 €
3. Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov… (Bratislava)
22.11.2018
168 €
4. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Bratislava)
23.11.2018
144 €
5. Právne aspekty online marketingu (Bratislava)
27.11.2018
144 €
6. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
27.11.2018
96 €
7. Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
28.11.2018
144 €
8. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela (Bratislava)
30.11.2018
120 €
9. Emočná inteligencia - ako zvládať svoje emócie, výkonnosť pod tlakom… (Bratislava)
30.11.2018
198 €
10. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
1.12.2018
96 €
11. Aplikačné problémy Obchodného registra (Bratislava)
3.12.2018
144 €
12. Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty (Bratislava)
4.12.2018
96 €
13. Platobný rozkaz a vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
5.12.2018
120 €
14. Efektívne vedenie ľudí na diaľku - Distance Management (Bratislava)
6.12 - 7.12.2018
288 €
15. Skúsenosti z uplatňovania Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona… (Bratislava)
6.12.2018
96 €
16. Odvolanie v sporovom a mimosporovom procese (Bratislava)
11.12.2018
120 €
17. Inovatívny manažér - tréning inovácie a kreativity (Bratislava)
12.12.2018
240 €
18. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
19. Uznávanie a výkon rozsudkov medzi členskými štátmi Európskej únie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
20. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
21. Personalistické pohovory II (výstupný, disciplinárny a hodnotiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
22. Emocionálne kompetencie manažéra - ako dostať z ľudí to najlepšie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
198 €
23. Skončenie pracovného pomeru z pohľadu právnej praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
24. Právne vzťahy k nehnuteľnostiam (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
108 €
25. Obchodné zmluvy a pravidlá ich uzatvárania (pre neprávnikov) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €
26. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
216 €
27. Vzťahy so zahraničnými obchodnými spoločnosťami a ich pôsobenie na… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
28. Vedenie rozhovorov so zamestnancami v procese prepúšťania a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
29. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
30. Rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
31. Nároky zo zodpovednosti za vady v obchodnom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
32. Zodpovednosť za vady kúpenej a zhotovenej veci (podľa Obch. a Obč.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
33. Používanie autorských diel na internete (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
34. Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
35. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
288 €
36. Zaisťovacia zmenka a jej využitie v obchodnej a inej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
135 €
37. Náhrada škody v občianskom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
38. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (Vybrané otázky, vrátane… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
39. Právne minimum podnikateľského práva SR pre zahraničných manažérov v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
40. Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
41. Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
42. Správny súdny poriadok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
43. Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
44. Spory so slabšou stranou v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
45. Dovolanie v civilnom procese – teória a súdna prax (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
46. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
47. Anglická terminológia súdneho konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
48. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
49. Ubráňte sa manipulácii (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
50. Zlepšite si reč tela (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
51. Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
52. Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
53. Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
54. Prezentujte s istotou - tréning na zdokonalenie si neverbálnej… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
55. Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
56. Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
57. Kúpna zmluva, zmluva o dielo, prepravná zmluva, zmluva o úvere,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
58. Ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
59. Efektívna motivácia zamestnancov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
60. Ako jednať s rôznymi typmi ľudí (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
192 €
61. Ako zvládnuť stres a postarať sa o seba v náročných situáciách (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
62. Spoznaj práva svojho zákazníka (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
63. Aktuálne zmeny v Obchodnom zákonníku s účinnosťou od 1.1.2018 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
64. Zákonník práce – vybrané problémy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
65. Súdna prax po prijatí Civilného sporového poriadku - aktuálne otázky… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
66. Zmluvné právo podľa autorského zákona a softvérové zmluvy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
67. Ochrana softveru a softverové zmluva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
68. Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
288 €
69. Komunikačné zručnosti pre pokročilých (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
70. Zmluvy podľa autorského zákona (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
71. Príprava na pracovný pohovor (zvýšte svoje šance na úspech pri… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €
72. Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
73. Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
108 €
74. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Senec)
otvára sa podľa záujmu
96 €
75. Kúpna zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
76. Nájomná zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
77. Výhoda spokojného zamestnanca - nástroj zvýšenia produktivity a rastu… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
78. Quo Vadis pracovné právo? Členovia štatutárnych orgánov a riadiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
79. Kontrola a monitoring zamestnancov na pracovisku (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
80. Novela katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii č. 212… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €

Kurzy na mieru

1. Cielený personálny pohovor a jeho vyhodnotenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Efektívna komunikácia v práci aj v živote (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Emocionálna inteligencia v manažmente a obchode (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Lektorské zručnosti pre manažérov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Riešenie konfliktov a rozvoj argumentačných zručností (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Time management (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
7. Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
8. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
9. Budovanie tímu a motivácia pracovníkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
10. Efektíve spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov – ústna a písomná… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
11. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Efektívne vedenie ľudí na diaľku - Distance Management (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Efektívny(a) asistent(ka) a sekretár(ka) (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Emocionálne kompetencie manažéra - ako dostať z ľudí to najlepšie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
15. Hodnotiace pohovory, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov na… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
17. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
18. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
19. Time management – efektívne využívanie času (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom,… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
21. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
22. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
23. Uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.