Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 BPM Slovakia, s.r.o., 13.03.2015, 7:24

Spoločnosť BPM Slovakia, s.r.o.  Vás pozýva na pripravovanú konferenciu s názvom Pozemkové právo a právne vzťahy k nehnuteľnostiam, ktorá sa uskutoční dňa 24. marca 2015 v hoteli Apollo v Bratislave. Na tejto konferencii vystúpia skúsení rečníci, ktorí sú odborníkmi v oblasti pozemkového práva a príbuzných oblastiach. Na konferencii určenej pre širokú verejnosť, ako aj pre odborníkov z praxe, budú rozoberané aktuálne témy a aktuálne problémy legislatívy a aplikačnej praxe, pričom súčasťou jej agendy sú okrem iného témy ako: pripravované zmeny katastrálneho zákona, právne vzťahy k nehnuteľnostiam s dôrazom na aplikáciu katastrálneho zákona, zmeny, ktoré prinesie stavebný zákon aktuálne problémy aplikačnej praxe zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, špecifiká a problémy nájmu nebytových priestorov Tieto témy Vám priblížia skúsení advokáti z rôznych renomovaných advokátskych kancelárií, ako napríklad JUDr. Jana Dráčová, JUDr. Daniela Ježová, LL.M. PhD., JUDr. Juraj Kotrusz či JUDr. Marek Valachovič, PhD., no zároveň aj iní odborníci na stavebné právo ako Ing. Vladimír Dulla, ktorí Vám môžu priniesť iný pohľad na problematiku pozemkového práva. Ak máte záujem o ďalšie organizačné informácie, alebo sa chcete na konferenciu prihlásiť, navštívte našu stránku www.vzdelavame.sk, kde okrem iného nájdete prihlasovací formulár na konferenciu alebo nám zavolajte na čísla 02/20200078, 0905172880. Ak máte záujem vystúpiť na konferencii, prípadne sa zapojiť do diskusie, neváhajte nás kontaktovať spôsobmi, ktoré nájdete na našej internetovej stránke.


Firma BPM Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Práva k cudzím nehnuteľnostiam a ich zápis v katastri nehnuteľností (Bratislava)
20.11.2018
120 €
2. Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a… (Bratislava)
21.11.2018
144 €
3. Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov… (Bratislava)
22.11.2018
168 €
4. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Bratislava)
23.11.2018
144 €
5. Právne aspekty online marketingu (Bratislava)
27.11.2018
144 €
6. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
27.11.2018
96 €
7. Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
28.11.2018
144 €
8. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela (Bratislava)
30.11.2018
120 €
9. Emočná inteligencia - ako zvládať svoje emócie, výkonnosť pod tlakom… (Bratislava)
30.11.2018
198 €
10. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
1.12.2018
96 €
11. Aplikačné problémy Obchodného registra (Bratislava)
3.12.2018
144 €
12. Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty (Bratislava)
4.12.2018
96 €
13. Platobný rozkaz a vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
5.12.2018
120 €
14. Efektívne vedenie ľudí na diaľku - Distance Management (Bratislava)
6.12 - 7.12.2018
288 €
15. Skúsenosti z uplatňovania Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona… (Bratislava)
6.12.2018
96 €
16. Odvolanie v sporovom a mimosporovom procese (Bratislava)
11.12.2018
120 €
17. Inovatívny manažér - tréning inovácie a kreativity (Bratislava)
12.12.2018
240 €
18. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
19. Uznávanie a výkon rozsudkov medzi členskými štátmi Európskej únie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
20. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
21. Personalistické pohovory II (výstupný, disciplinárny a hodnotiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
22. Emocionálne kompetencie manažéra - ako dostať z ľudí to najlepšie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
198 €
23. Skončenie pracovného pomeru z pohľadu právnej praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
24. Právne vzťahy k nehnuteľnostiam (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
108 €
25. Obchodné zmluvy a pravidlá ich uzatvárania (pre neprávnikov) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €
26. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
216 €
27. Vzťahy so zahraničnými obchodnými spoločnosťami a ich pôsobenie na… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
28. Vedenie rozhovorov so zamestnancami v procese prepúšťania a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
29. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
30. Rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
31. Nároky zo zodpovednosti za vady v obchodnom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
32. Zodpovednosť za vady kúpenej a zhotovenej veci (podľa Obch. a Obč.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
33. Používanie autorských diel na internete (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
34. Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
35. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
288 €
36. Zaisťovacia zmenka a jej využitie v obchodnej a inej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
135 €
37. Náhrada škody v občianskom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
38. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (Vybrané otázky, vrátane… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
39. Právne minimum podnikateľského práva SR pre zahraničných manažérov v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
40. Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
41. Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
42. Správny súdny poriadok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
43. Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
44. Spory so slabšou stranou v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
45. Dovolanie v civilnom procese – teória a súdna prax (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
46. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
47. Anglická terminológia súdneho konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
48. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
49. Ubráňte sa manipulácii (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
50. Zlepšite si reč tela (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
51. Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
52. Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
53. Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
54. Prezentujte s istotou - tréning na zdokonalenie si neverbálnej… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
55. Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
56. Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
57. Kúpna zmluva, zmluva o dielo, prepravná zmluva, zmluva o úvere,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
58. Ako efektívne odpovedať na reklamácie a sťažnosti zákazníkov… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
59. Efektívna motivácia zamestnancov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
60. Ako jednať s rôznymi typmi ľudí (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
192 €
61. Ako zvládnuť stres a postarať sa o seba v náročných situáciách (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
62. Spoznaj práva svojho zákazníka (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
63. Aktuálne zmeny v Obchodnom zákonníku s účinnosťou od 1.1.2018 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
64. Zákonník práce – vybrané problémy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
65. Súdna prax po prijatí Civilného sporového poriadku - aktuálne otázky… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
66. Zmluvné právo podľa autorského zákona a softvérové zmluvy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
67. Ochrana softveru a softverové zmluva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
68. Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
288 €
69. Komunikačné zručnosti pre pokročilých (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
70. Zmluvy podľa autorského zákona (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
71. Príprava na pracovný pohovor (zvýšte svoje šance na úspech pri… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €
72. Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
73. Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
108 €
74. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Senec)
otvára sa podľa záujmu
96 €
75. Kúpna zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
76. Nájomná zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
77. Výhoda spokojného zamestnanca - nástroj zvýšenia produktivity a rastu… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
78. Quo Vadis pracovné právo? Členovia štatutárnych orgánov a riadiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
79. Kontrola a monitoring zamestnancov na pracovisku (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
80. Novela katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii č. 212… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €

Kurzy na mieru

1. Cielený personálny pohovor a jeho vyhodnotenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Efektívna komunikácia v práci aj v živote (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Emocionálna inteligencia v manažmente a obchode (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Lektorské zručnosti pre manažérov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Riešenie konfliktov a rozvoj argumentačných zručností (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Time management (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
7. Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
8. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
9. Budovanie tímu a motivácia pracovníkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
10. Efektíve spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov – ústna a písomná… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
11. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Efektívne vedenie ľudí na diaľku - Distance Management (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Efektívny(a) asistent(ka) a sekretár(ka) (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Emocionálne kompetencie manažéra - ako dostať z ľudí to najlepšie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
15. Hodnotiace pohovory, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov na… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
17. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
18. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
19. Time management – efektívne využívanie času (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom,… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
21. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
22. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
23. Uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.