Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 BPM Slovakia, s.r.o., 13.03.2015, 7:24

Spoločnosť BPM Slovakia, s.r.o.  Vás pozýva na pripravovanú konferenciu s názvom Pozemkové právo a právne vzťahy k nehnuteľnostiam, ktorá sa uskutoční dňa 24. marca 2015 v hoteli Apollo v Bratislave. Na tejto konferencii vystúpia skúsení rečníci, ktorí sú odborníkmi v oblasti pozemkového práva a príbuzných oblastiach. Na konferencii určenej pre širokú verejnosť, ako aj pre odborníkov z praxe, budú rozoberané aktuálne témy a aktuálne problémy legislatívy a aplikačnej praxe, pričom súčasťou jej agendy sú okrem iného témy ako: pripravované zmeny katastrálneho zákona, právne vzťahy k nehnuteľnostiam s dôrazom na aplikáciu katastrálneho zákona, zmeny, ktoré prinesie stavebný zákon aktuálne problémy aplikačnej praxe zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, špecifiká a problémy nájmu nebytových priestorov Tieto témy Vám priblížia skúsení advokáti z rôznych renomovaných advokátskych kancelárií, ako napríklad JUDr. Jana Dráčová, JUDr. Daniela Ježová, LL.M. PhD., JUDr. Juraj Kotrusz či JUDr. Marek Valachovič, PhD., no zároveň aj iní odborníci na stavebné právo ako Ing. Vladimír Dulla, ktorí Vám môžu priniesť iný pohľad na problematiku pozemkového práva. Ak máte záujem o ďalšie organizačné informácie, alebo sa chcete na konferenciu prihlásiť, navštívte našu stránku www.vzdelavame.sk, kde okrem iného nájdete prihlasovací formulár na konferenciu alebo nám zavolajte na čísla 02/20200078, 0905172880. Ak máte záujem vystúpiť na konferencii, prípadne sa zapojiť do diskusie, neváhajte nás kontaktovať spôsobmi, ktoré nájdete na našej internetovej stránke.


Firma BPM Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Inovatívny manažér - tréning inovácie a kreativity (Bratislava)
28.5.2019
240 €
2. Právo vecného bremena - aktuálne otázky (Bratislava)
30.5.2019
144 €
3. Stres manažment - ako zvládať stres a využiť ho vo svoj vlastný… (Senec)
31.5.2019
96 €
4. Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty (Bratislava)
5.6.2019
144 €
5. Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese (Bratislava)
6.6.2019
144 €
6. Emočná inteligencia - ako zvládať svoje emócie, výkonnosť pod tlakom… (Bratislava)
6.6.2019
198 €
7. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
19.6.2019
144 €
8. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
20.6 - 21.6.2019
240 €
9. Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
21.6.2019
240 €
10. Kúpna zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
25.6.2019
144 €
11. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
25.6.2019
144 €
12. Time management – efektívne využívanie času (Bratislava)
28.6.2019
144 €
13. Time management - ako si zvýšiť a udržať osobnú produktivitu (Bratislava)
28.6.2019
144 €
14. Emočná inteligencia pre manažérov. Ako byť šéfom, pre ktorého chcú… (Bratislava)
10.7.2019
198 €
15. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Bratislava)
12.7.2019
144 €
16. Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) (Bratislava)
25.9.2019
168 €
17. Efektívna komunikácia a vedenie ľudí na diaľku (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
18. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
19. Uznávanie a výkon rozsudkov medzi členskými štátmi Európskej únie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
20. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
21. Personalistické pohovory II (výstupný, disciplinárny a hodnotiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
22. Emocionálne kompetencie manažéra - ako dostať z ľudí to najlepšie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
198 €
23. Skončenie pracovného pomeru z pohľadu právnej praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
24. Právne vzťahy k nehnuteľnostiam (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
108 €
25. Obchodné zmluvy a pravidlá ich uzatvárania (pre neprávnikov) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €
26. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
27. Vzťahy so zahraničnými obchodnými spoločnosťami a ich pôsobenie na… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
28. Vedenie rozhovorov so zamestnancami v procese prepúšťania a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
29. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
30. Rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
31. Nároky zo zodpovednosti za vady v obchodnom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
32. Zodpovednosť za vady kúpenej a zhotovenej veci (podľa Obch. a Obč.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
33. Používanie autorských diel na internete (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
34. Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
35. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
288 €
36. Zaisťovacia zmenka a jej využitie v obchodnej a inej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
135 €
37. Náhrada škody v občianskom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
38. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (Vybrané otázky, vrátane… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
39. Právne minimum podnikateľského práva SR pre zahraničných manažérov v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
40. Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
41. Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
42. Správny súdny poriadok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
43. Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
44. Spory so slabšou stranou v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
45. Odvolanie v sporovom a mimosporovom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
46. Dovolanie v civilnom procese – teória a súdna prax (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
47. Skúsenosti z uplatňovania Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
48. Anglická terminológia súdneho konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
49. Platobný rozkaz a vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
50. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
51. Ubráňte sa manipulácii (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
52. Zlepšite si reč tela (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
53. Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
54. Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
55. Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
56. Prezentujte s istotou - tréning na zdokonalenie si neverbálnej… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
57. Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
58. Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
59. Kúpna zmluva, zmluva o dielo, prepravná zmluva, zmluva o úvere,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
60. Manažment reklamácií - ako efektívne odpovedať na sťažnosti… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
61. Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
62. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
63. Efektívna motivácia zamestnancov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
64. Ako jednať s rôznymi typmi ľudí (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
192 €
65. Ako zvládnuť stres a postarať sa o seba v náročných situáciách (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
66. Spoznaj práva svojho zákazníka (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
67. Aktuálne zmeny v Obchodnom zákonníku s účinnosťou od 1.1.2018 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
68. Zákonník práce – vybrané problémy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
69. Súdna prax po prijatí Civilného sporového poriadku - aktuálne otázky… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
70. Zmluvné právo podľa autorského zákona a softvérové zmluvy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
71. Právne aspekty online marketingu (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
72. Ochrana softveru a softverové zmluva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
73. Komunikačné zručnosti pre pokročilých (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
74. Zmluvy podľa autorského zákona (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
75. Príprava na pracovný pohovor (zvýšte svoje šance na úspech pri… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €
76. Práva k cudzím nehnuteľnostiam a ich zápis v katastri nehnuteľností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
77. Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
78. Aplikačné problémy Obchodného registra (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
79. Nájomná zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
80. Výhoda spokojného zamestnanca - nástroj zvýšenia produktivity a rastu… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
81. Quo Vadis pracovné právo? Členovia štatutárnych orgánov a riadiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
82. Kontrola a monitoring zamestnancov na pracovisku (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
83. Novela katastrálneho zákona a zákona o geodézii a kartografii č. 212… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €
84. Riešenie konfliktných situácií pri komunikácii so zákazníkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
85. Aplikácia vybraných ustanovení Civilného sporového poriadku v praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
86. Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
87. Ako komunikovať s nespokojným zákazníkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
88. Náhrada škody v občianskom a obchodnom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
89. Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci (Bratislavský)
otvára sa podľa záujmu
144 €
90. Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
91. Náhrada škody v obchodnom práve (pre neprávnikov) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
92. Reštartujte svoju kreativitu - tvorivé laboratórium (nielen) pre… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
198 €

Kurzy na mieru

1. Cielený personálny pohovor a jeho vyhodnotenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Efektívna komunikácia v práci aj v živote (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Emocionálna inteligencia v manažmente a obchode (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Lektorské zručnosti pre manažérov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Riešenie konfliktov a rozvoj argumentačných zručností (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Time management (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
7. Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
8. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
9. Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
10. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
11. Budovanie tímu a motivácia pracovníkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Efektíve spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov – ústna a písomná… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Efektívny(a) asistent(ka) a sekretár(ka) (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Emocionálne kompetencie manažéra - ako dostať z ľudí to najlepšie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
16. Emočná inteligencia - ako zvládať svoje emócie, výkonnosť pod tlakom… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
17. Emočná inteligencia pre manažérov. Ako byť šéfom, pre ktorého chcú… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
18. Hodnotiace pohovory, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov na… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
19. Inovatívny manažér - tréning inovácie a kreativity (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
20. Kúpna zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
21. Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
22. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
23. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
24. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
25. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
26. Stres manažment - ako zvládať stres a využiť ho vo svoj vlastný… (Senec)
odporúčaný rozsah 1 deň
27. Time management - ako si zvýšiť a udržať osobnú produktivitu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
28. Time management – efektívne využívanie času (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
29. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
30. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
31. Uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
32. Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.