Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 BPM Slovakia, s.r.o., 13.03.2015, 7:24

Spoločnosť BPM Slovakia, s.r.o.  Vás pozýva na pripravovanú konferenciu s názvom Pozemkové právo a právne vzťahy k nehnuteľnostiam, ktorá sa uskutoční dňa 24. marca 2015 v hoteli Apollo v Bratislave. Na tejto konferencii vystúpia skúsení rečníci, ktorí sú odborníkmi v oblasti pozemkového práva a príbuzných oblastiach. Na konferencii určenej pre širokú verejnosť, ako aj pre odborníkov z praxe, budú rozoberané aktuálne témy a aktuálne problémy legislatívy a aplikačnej praxe, pričom súčasťou jej agendy sú okrem iného témy ako: pripravované zmeny katastrálneho zákona, právne vzťahy k nehnuteľnostiam s dôrazom na aplikáciu katastrálneho zákona, zmeny, ktoré prinesie stavebný zákon aktuálne problémy aplikačnej praxe zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, špecifiká a problémy nájmu nebytových priestorov Tieto témy Vám priblížia skúsení advokáti z rôznych renomovaných advokátskych kancelárií, ako napríklad JUDr. Jana Dráčová, JUDr. Daniela Ježová, LL.M. PhD., JUDr. Juraj Kotrusz či JUDr. Marek Valachovič, PhD., no zároveň aj iní odborníci na stavebné právo ako Ing. Vladimír Dulla, ktorí Vám môžu priniesť iný pohľad na problematiku pozemkového práva. Ak máte záujem o ďalšie organizačné informácie, alebo sa chcete na konferenciu prihlásiť, navštívte našu stránku www.vzdelavame.sk, kde okrem iného nájdete prihlasovací formulár na konferenciu alebo nám zavolajte na čísla 02/20200078, 0905172880. Ak máte záujem vystúpiť na konferencii, prípadne sa zapojiť do diskusie, neváhajte nás kontaktovať spôsobmi, ktoré nájdete na našej internetovej stránke.


Firma BPM Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Spoznaj práva svojho zákazníka (Bratislava)
15.12.2017
144 €
2. Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie v súdnej praxi (Bratislava)
19.12.2017
144 €
3. Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
9.1 - 10.1.2018
360 €
4. Komunikačné zručnosti pre pokročilých (Bratislava)
11.1.2018
240 €
5. Ako sa zbaviť základných chýb v komunikácii (Bratislava)
16.1.2018
36 €
6. Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2016/679 - porovnanie nového nariadenia s… (Bratislava)
17.1.2018
120 €
7. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
18.1.2018
240 €
8. Kúpna zmluva a zmluva o dielo - najfrekventovanejšie typy zmlúv podľa… (Bratislava)
18.1.2018
120 €
9. Aktuálne zmeny v Obchodnom zákonníku s účinnosťou od 1.1.2018 (Bratislava)
19.1.2018
144 €
10. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela (Bratislava)
23.1.2018
240 €
11. Zákonník práce – vybrané problémy (Bratislava)
23.1.2018
144 €
12. Efektívna motivácia zamestnancov (Bratislava)
24.1.2018
240 €
13. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Bratislava)
24.1.2018
240 €
14. Civilný sporový poriadok - aktuálne otázky a vybrané problémy z praxe (Bratislava)
25.1 - 26.1.2018
240 €
15. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
25.1.2018
36 €
16. Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a… (Bratislava)
31.1.2018
120 €
17. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
8.2.2018
240 €
18. Ako jednať s rôznymi typmi ľudí (Bratislava)
15.2.2018
240 €
19. Zmluvné právo podľa autorského zákona a softvérové zmluvy (Bratislava)
16.3.2018
144 €
20. Ako zvládnuť stres a postarať sa o seba v náročných situáciách (Bratislava)
21.3.2018
240 €
21. Právne aspekty online marketingu (Bratislava)
21.3.2018
144 €
22. Autorský zákon (Bratislava)
27.4.2018
144 €
23. Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa (Bratislava)
18.5.2018
144 €
24. Ochrana softveru a softverové zmluva (Bratislava)
23.5.2018
144 €
25. Vymáhanie pohľadávok - aktuálne vybrané otázky (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
26. Súdne rozhodnutia v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
27. Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
28. Neplatnosť uznesenia valného zhromaždenia (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
29. Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
30. Tréning predajných zručností a psychológia predaja (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
31. Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností z pohľadu účinkov… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
32. Novela zákona o súdnych poplatkoch a procesné súvislosti (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
33. Zákon o upomínacom konaní č. 307/2016 Z.z. s účinnosťou od 1. 2. 2017 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
34. Právo vecného bremena - aktuálne otázky (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
35. Skončenie pracovného pomeru a právna prax na Slovensku (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
36. Náhrada škody v obchodnom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
37. Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
38. Ochrana osobných údajov v súvislosti so zákonom o whistleblowingu -… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
39. Praktické problémy uzatvárania obchodných zmlúv s príkladmi… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
40. Zmeny v zákone o súdnych poplatkoch a praktické skúsenosti s… (Jasná )
otvára sa podľa záujmu
240 €
41. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
42. Zákon č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 7/2005 Z. z.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
43. Dohody obmedzujúce súťaž (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
44. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Mikulášska chata, Demänovská Dolina 74, Jasná)
otvára sa podľa záujmu
192 €
45. Správna žaloba (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
46. Náhrada škody v občianskom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
47. Zmluvy v oblasti práva duševného vlastníctva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
48. Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe (Banská Bystrica)
otvára sa podľa záujmu
120 €
49. Novela exekučného zákona s účinnosťou od 1.4.2017 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
50. Zodpovednosť za škodu v obchodných vzťahoch (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
51. Odporovateľnosť právnych úkonov a možnosti jej presadzovania v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
52. Stavebný poriadok – aplikačná prax (Košice)
otvára sa podľa záujmu
144 €
53. Základy podnikateľského práva a uzatváranie obchodných zmlúv pre… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
54. Posledné novely Obchodného zákonníka a Občianskeho súdneho poriadku,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
55. Vznik pracovného pomeru – aktuálne otázky a aplikačné problémy praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
56. Zmluvy podľa autorského zákona č. 185/2015 Z.z. (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
57. Nový Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. - zmeny a aplikačné problémy pri… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
58. Katastrálny zákon v praxi - aktuálne otázky katastrálneho zákona (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
59. Právne aspekty správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
60. Úvod do Európskeho práva vo francúzštine (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
180 €
61. Konania pred Súdnym dvorom EÚ/Proceedings before the Court of Justice… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
228 €
62. Skončenie pracovného pomeru a aktuálne otázky právnej praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
63. Upomínacie konanie - nový spôsob uplatňovania peňažných nárokov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
64. Právo pre prevádzkovateľov internetových obchodov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
65. Rozhodovacie právo v medzinárodnom práve súkromnom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
66. Aplikačné problémy právnej úpravy v civilných mimosporových veciach (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
67. Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese a procesné úkony… (Terchová)
otvára sa podľa záujmu
192 €
68. Vzťahy so zahraničnými obchodnými spoločnosťami a ich pôsobenie na… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
69. Prehľad nariadení EÚ určených na ochranu veriteľa a zmeny nariadení v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
70. Praktické otázky uzatvárania obchodných zmlúv s príkladmi založenými… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
71. Vedenie rozhovorov so zamestnancami v procese prepúšťania a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
72. Konanie súdu v občiansko - právnom konaní, predbežné rozhodnutia v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
73. Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese (Košice)
otvára sa podľa záujmu
192 €
74. Základy spotrebiteľského práva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
75. Kúpna zmluva a zmluva o dielo. Vybrané otázky Civilného sporového… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
76. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Modra, Hotel Zochova chata****)
otvára sa podľa záujmu
360 €
77. Zrušenie, likvidácia a zánik obchodných spoločností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
78. Reklamačné konanie so zameraním na aplikačné problémy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
79. Uplatnenie a vyčíslenie - trov konania, úrokov z omeškania, zmluvnej… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
80. Ako využiť stres vo svoj vlastný prospech (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
81. Zmenková novela OSP účinná od 23.12.2015 a zásadne zmeny v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
82. Rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
83. Určovacie žaloby a premlčanie podľa Obch. a Obč. zákonníka (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
84. Zlepšite si reč tela (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
36 €
85. Dokazovanie v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
86. Nároky zo zodpovednosti za vady v obchodnom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
87. Aktuálne otázky správneho súdnictva - súdny prieskum rozhodnutí a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
88. Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
89. Právne úskalia e-shopov - alebo na čo si dať pozor pri prevádzke e… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
90. Ostatná novela exekučného zákona - najdôležitejšie zmeny a aplikačné… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
91. Personalistické pohovory II (výstupný, disciplinárny a hodnotiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
92. Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
93. Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
94. Novely Obchodného zákonníka a ich dopad na registrové konanie -… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
95. Aplikácia komunitárneho práva (práva ES) na Slovensku so zameraním na… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
96. Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom (Košice)
otvára sa podľa záujmu
120 €
97. Obmedzenie vlastníckeho práva a jeho zápis do Katastra nehnuteľností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
98. Oddĺženie fyzickej osoby a problematika zabezpečovacích práv v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
99. Postavenie štatutárnych orgánov a splnomocnencov v obchodných… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
100. Prezentujte s istotou (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
36 €
101. Koncentrácia v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
102. Zodpovednosť konateľa za škodu spôsobenú spoločnosti s ručením… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
103. Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí vydaných v občiansko… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
104. Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
105. Základy právnej úpravy obchodno-záväzkových vzťahov a uzatváranie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
106. Používanie autorských diel na internete (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
107. Spotrebiteľské zmluvy - aktuálne otázky ich aplikácie a neprijateľné… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
108. Zmluvy podľa autorského zákona a softverové zmluvy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
109. Vybrané problémy vlastníctva bytov a správy bytových domov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
110. Ochrana software a softwarove zmluvy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
111. Konkurzné a reštrukturalizačné konanie v praxi a judikatúre súdov,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
112. Druhy konania a žalobné prostriedky pre súdmi EÚ – (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
113. Aktuálne otázky ochrany osobných údajov - Nariadenie EP a Rady (EÚ)… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
114. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Senec)
otvára sa podľa záujmu
288 €
115. Aktuálne otázky vymáhania pohľadávok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
116. Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
117. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb s účinnosťou od 1. 7.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
118. Predbežné opatrenia v obchodných sporoch a konanie súdu I. stupňa (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
119. Obchodný podiel v obchodných spoločnostiach – vybrané aktuálne otázky (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
120. Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
121. Osobný bankrot v roku 2017 (novela konkurzného zákona s účinnosťou od… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
122. Zaisťovacia zmenka a jej využitie v obchodnej a inej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
135 €
123. Vybrané aplikačné problémy rozhodcovského konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
124. Stavebný poriadok – aplikačná prax (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
125. Osobný bankrot v roku 2017 (novela konkurzného zákona s účinnosťou od… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
126. Online stratégie pre advokátov a advokátske kancelárie v 21.storočí (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
127. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
128. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
129. Aké rozdiely v procese reštrukturalizačného konania priniesla novela… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
130. Zabezpečovacie právne prostriedky (zmluvná pokuta, ručenie, záložné… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
131. Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného… (Košice)
otvára sa podľa záujmu
240 €
132. Rekodifikácia civilného procesného práva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
133. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (Vybrané otázky, vrátane… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
134. Najčastejšie príčiny úpadku podniku a ich možnosti riešenia v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
135. Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe (Košice)
otvára sa podľa záujmu
120 €
136. Softverové právo (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
137. Prehľad zmien Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
138. Aplikácia európskeho práva v praxi súdov, konania pred Súdnym dvorom… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
132 €
139. KONFERENCIA - Novinky v exekučnom a konkurznom práve, upomínacie… (Hotel NH Gate One)
otvára sa ročne
102 €
140. Autorský zákon č. 185/2015 Z.z. - aktuálne otázky a problémy… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
141. Konkurz a reštrukturalizácia po novele obchodného zákonníka (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
204 €
142. Obchodné zmluvy a pravidlá ich uzatvárania (pre neprávnikov) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €
143. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela (Košice)
otvára sa podľa záujmu
60 €
144. Anglická terminológia súdneho konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
145. Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
146. Ochranné známky a doménové mená (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
147. Ako komunikovať v ťažkých situáciách a efektívne riešiť konflikty (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
36 €
148. Platobný rozkaz (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
149. Spotrebiteľské rozhodcovské konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
150. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
151. Podielové spoluvlastníctvo (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
152. Civilný sporový poriadok - porovnanie nového znenia procesného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
153. Bezdôvodné obohatenie a jeho osobitosti v praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
154. Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie v súdnej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €
155. Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
156. Proceedings before the Court of Justice of the European Union (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
132 €
157. Plnenie zmluvných povinností a obchodnoprávne záväzkové vzťahy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
158. Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
159. Protikorupčný systém na pracovisku - nové povinnosti zamestnávateľa a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
160. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
180 €
161. Uznávanie súdnych a sudcovských rozhodnutí (Brusel I., Brusel II.) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
162. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
163. Správny súdny poriadok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
164. Určovanie právomoci súdov vo vzťahoch s medzinárodným prvkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
165. Praktické a aktuálne problémy konkurzného konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
166. AKO PROPAGOVAŤ SVOJU FIRMU NA INTERNETE I. (s použitím sociálnych… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
78 €
167. Zabezpečovacie práva a ich usporiadanie v konkurze,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
168. Úvod do problematiky hospodárskej súťaže - teória a prax súťažného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
169. Ubráňte sa manipulácii (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
36 €
170. AKO PROPAGOVAŤ SVOJU FIRMU NA INTERNETE II. ( s použitím sociálnych… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
78 €
171. Aktuálny vývoj ochrany spotrebiteľa pred neprijateľnými zmluvnými… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
172. Vyhlásenie konkurzu na základe veriteľského návrhu, účinky vyhlásenia… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
173. Internetový predaj - povinnosti predávajúceho pri predaji na diaľku a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
174. Uplatnenie a vyčíslenie - trov konania, úrokov z omeškania, zmluvnej… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
175. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - aktuálne otázky (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
176. Aplikačné problémy právnej úpravy v civilných mimosporových veciach (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
177. Nový zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb (č. 282/2015 Z.z. s… (Žilina)
otvára sa podľa záujmu
120 €
178. Zmluvy o dielo s cudzím prvkom, zmluvy o dielo s montážou (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
179. Zmenky a zmenkoprávne vzťahy v praxi - platobná a zaisťovacia zmenka… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
180. Kataster nehnuteľností vo vzťahu k novým procesným kódexom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
181. Nový zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 a jeho aplikácia v praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
182. Zodpovednosť za vady kúpenej a zhotovenej veci (podľa Obch. a Obč.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
183. Európsky platobný rozkaz, exekučný titul a konanie o nesporných… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
184. Exekučné konania po novom - aktuálne otázky a prvé skúsenosti z praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
185. Spory so slabšou stranou v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
186. Neplatnosť právnych úkonov z pohľadu občianskeho a obchodného práva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
187. Obchodný register, zrušenie a likvidácia obchodných spoločností,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
188. Upomínacie konanie a návrh vydania platobného rozkazu (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
189. Neodkladné a zabezpečovacie opatrenia v rekodifikovanom civilnom… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
190. Konanie pred prvostupňovým súdom podľa O.s.p. – typy dôkazov, spôsob… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
191. Skončenie pracovného pomeru z pohľadu právnej praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
98,75 €
192. Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci podľa zákona č. 514… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
193. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
194. Praktické otázky vymáhania súdnych rozhodnutí v občianskom súdnom… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
195. Právne vzťahy k nehnuteľnostiam (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
196. KONFERENCIA: Konkurz a reštrukturalizácia na Slovensku - aktuálne… (Bratislava)
otvára sa ročne
168 €
197. Náhrada škody spôsobenej dopravným prostriedkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €

Kurzy na mieru

1. Cielený personálny pohovor a jeho vyhodnotenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Efektívna komunikácia v práci aj v živote (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Emocionálna inteligencia v manažmente a obchode (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Lektorské zručnosti pre manažérov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Riešenie konfliktov a rozvoj argumentačných zručností (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Time management (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
7. Ako využiť stres vo svoj vlastný prospech (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
8. Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
9. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
10. Budovanie a vedenie tímu – efektívna tímová spolupráca (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
11. Budovanie tímu a motivácia pracovníkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Efektíve spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov – ústna a písomná… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Efektívne spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Efektívny(a) asistent(ka) a sekretár(ka) (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. Hodnotiace pohovory, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov na… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
17. Pohovory pri znižovaní stavu pracovníkov, vedenie disciplinárneho… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
18. Pozitívne myslenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
19. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
20. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
21. Time management – efektívne využívanie času (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
22. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
23. Tréning predajných zručností a psychológia predaja, motivačná… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
24. Uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
25. Vodcovstvo - leadership (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
26. Vodcovstvo – Leadership, rozvoj manažérskych zručností (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
27. Zmluvy v oblasti práva duševného vlastníctva (Bratislava)
odporúčaný rozsah 6 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.