Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 BPM Slovakia, s.r.o., 11.03.2015, 9:35

Neustály a pomerne rýchli vývoj informačných technológií zasahuje do života každého človeka. Prudko meniace sa prostredie vo vývoji softwarových riešení a počítačových systémov so sebou nesie dôležitú otázku predchádzania ich nesprávneho používania či zneužívania.
Z právneho hľadiska je software chránený autorským právom ako výsledok tvorivej ľudskej činnosti. Tento zákon vymedzuje práva duševného vlastníctva a analyzuje situácie, v ktorých môže byť software vytváraný. Prvou z nich je problematika zamestnaneckých diel a vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Druhú oblasť predstavujú jednotlivé zmluvné typy: kúpna zmluva, zmluva o dielo, licenčná zmluva a rôzne druhy nepomenovaných zmlúv. Špecifická v otázka v oblasti softwarových práv vychádza z potenciálnej potreby dodatočných zmien softwaru. V tomto prípade však môžeme naraziť na výlučné práva autora týkajúce sa nedotknuteľnosti jeho diela.
V samotnej praxi je každé softwarové dielo takmer unikát. Jasná a presne cielená úprava autorskoprávnych vzťahov pri tvorbe softwaru je preto predpokladom dobrých obchodných vzťahov a ochrany svojich investícií. Vo všeobecnosti totiž platí, že je efektívnejšie prípadným súdnym sporom predchádzať ako ich následne riešiť.
V prípade, že Vás téma ochrany softwaru zaujíma spoločnosť BPM Slovakia s.r.o. pre Vás pripravila seminár na odbornú tému Ochrana software a softwarove zmluvy, ktorý sa bude konať dňa 20. 03. 2015 v Bratislave.
Lektori JUDr. Zuzana Adamová, PhD., a Mgr. Richard Bednárik budú hovoriť nielen k témam softwarových zmlúv ale aj k spôsobom obstarávania softwaru. Analýza zmluvných typov bude koncipovaná praktickým spôsobom s cieľom poukázania na problematické aspekty rôznych zmlúv. Záverom seminára prebehne diskusia, kde dostanú možnosť i samotní účastníci predkladať svoje otázky.


Firma BPM Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Ochrana softveru a softverové zmluva (Bratislava)
23.5.2018
144 €
2. Nájomná zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
29.5.2018
144 €
3. Komunikačné zručnosti pre pokročilých (Bratislava)
29.5.2018
240 €
4. Exekučné konania - aktuálne otázky a skúsenosti z praxe (Bratislava)
30.5.2018
144 €
5. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Bratislava)
31.5.2018
240 €
6. Právne aspekty online marketingu (Bratislava)
1.6.2018
144 €
7. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
1.6.2018
240 €
8. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
5.6.2018
96 €
9. Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a… (Bratislava)
6.6.2018
144 €
10. Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov… (Bratislava)
7.6.2018
168 €
11. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb a zlepšiť svoju reč tela (Bratislava)
8.6.2018
240 €
12. Ako jednať s rôznymi typmi ľudí (Bratislava)
12.6.2018
192 €
13. Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese (Bratislava)
13.6.2018
144 €
14. Quo Vadis pracovné právo? Členovia štatutárnych orgánov a riadiaci… (Bratislava)
13.6.2018
168 €
15. Prezentujte s istotou - tréning na zdokonalenie si neverbálnej… (Bratislava)
15.6.2018
96 €
16. Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa (Bratislava)
19.6.2018
144 €
17. Výhoda spokojného zamestnanca - nástroj zvýšenia produktivity a rastu… (Bratislava)
20.6.2018
168 €
18. Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností (Senec )
21.6 - 22.6.2018
288 €
19. Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese (Bratislava)
26.6 - 27.6.2018
192 €
20. Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty (Bratislava)
27.6.2018
96 €
21. Kúpna zmluva, zmluva o dielo, prepravná zmluva, zmluva o úvere,… (Bratislava)
28.6.2018
144 €
22. Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
10.7.2018
144 €
23. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Senec)
11.7.2018
96 €
24. Súdna prax po prijatí Civilného sporového poriadku - aktuálne otázky… (Bratislava)
12.7.2018
144 €
25. Manažment reklamácii – ako efektívne odpovedať na reklamácie a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
26. Uznávanie a výkon rozsudkov medzi členskými štátmi Európskej únie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
27. Personalistické pohovory II (výstupný, disciplinárny a hodnotiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
28. Efektívna motivácia zamestnancov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
29. Skončenie pracovného pomeru z pohľadu právnej praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
30. Ako zvládnuť stres a postarať sa o seba v náročných situáciách (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
31. Obchodné zmluvy a pravidlá ich uzatvárania (pre neprávnikov) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €
32. Aktuálne zmeny v Obchodnom zákonníku s účinnosťou od 1.1.2018 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
33. Vzťahy so zahraničnými obchodnými spoločnosťami a ich pôsobenie na… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
34. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
35. Nároky zo zodpovednosti za vady v obchodnom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
36. Používanie autorských diel na internete (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
37. Autorské zmluvné právo (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
38. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
288 €
39. Práva k cudzím nehnuteľnostiam a ich zápis v katastri nehnuteľností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
40. Náhrada škody v občianskom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
41. Právne minimum podnikateľského práva SR pre zahraničných manažérov v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
42. Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
43. Nájomná a kúpna zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
44. Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
45. Osobný bankrot (aktuálne otázky novely konkurzného zákona s… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
46. Nový zákon o ochrane osobných údajov a európske nariadenie GDPR v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
47. Podielové spoluvlastníctvo (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
48. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
36 €
49. Zlepšite si reč tela (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
50. Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
51. Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
52. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
53. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
54. Emocionálne kompetencie manažéra - Emocionálna inteligencia a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
0 €
55. Právne vzťahy k nehnuteľnostiam (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
56. Spoznaj práva svojho zákazníka (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
57. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
58. Zákonník práce – vybrané problémy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
59. Vedenie rozhovorov so zamestnancami v procese prepúšťania a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
60. Zmluvné právo podľa autorského zákona a softvérové zmluvy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
61. Rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
62. Zodpovednosť za vady kúpenej a zhotovenej veci (podľa Obch. a Obč.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
63. Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
64. Príprava na pracovný pohovor (zvýšte svoje šance na úspech pri… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €
65. Zaisťovacia zmenka a jej využitie v obchodnej a inej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
135 €
66. Kataster nehnuteľností - aktuálna prax v zápisoch práv (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
67. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (Vybrané otázky, vrátane… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
68. Aplikačné problémy Obchodného registra (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
69. Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
70. Správny súdny poriadok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
71. Kúpna zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
72. Spory so slabšou stranou v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
73. Súdne rozhodnutia v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
74. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
75. Anglická terminológia súdneho konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
76. Ubráňte sa manipulácii (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
77. Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €

Kurzy na mieru

1. Cielený personálny pohovor a jeho vyhodnotenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Efektívna komunikácia v práci aj v živote (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Emocionálna inteligencia v manažmente a obchode (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Lektorské zručnosti pre manažérov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Riešenie konfliktov a rozvoj argumentačných zručností (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Time management (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
7. Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
8. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
9. Budovanie tímu a motivácia pracovníkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
10. Efektíve spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov – ústna a písomná… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
11. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Efektívne vedenie ľudí na diaľku - Distance Management (Senec)
odporúčaný rozsah 1 deň
13. Efektívny(a) asistent(ka) a sekretár(ka) (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Emocionálne kompetencie manažéra - Emocionálna inteligencia a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Hodnotiace pohovory, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov na… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
16. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
17. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
18. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
19. Time management – efektívne využívanie času (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
20. Tréning predajných zručností - motivačná komunikácia so zákazníkom,… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
21. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
22. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
23. Uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.