Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 BPM Slovakia, s.r.o., 11.03.2015, 9:35

Neustály a pomerne rýchli vývoj informačných technológií zasahuje do života každého človeka. Prudko meniace sa prostredie vo vývoji softwarových riešení a počítačových systémov so sebou nesie dôležitú otázku predchádzania ich nesprávneho používania či zneužívania.
Z právneho hľadiska je software chránený autorským právom ako výsledok tvorivej ľudskej činnosti. Tento zákon vymedzuje práva duševného vlastníctva a analyzuje situácie, v ktorých môže byť software vytváraný. Prvou z nich je problematika zamestnaneckých diel a vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Druhú oblasť predstavujú jednotlivé zmluvné typy: kúpna zmluva, zmluva o dielo, licenčná zmluva a rôzne druhy nepomenovaných zmlúv. Špecifická v otázka v oblasti softwarových práv vychádza z potenciálnej potreby dodatočných zmien softwaru. V tomto prípade však môžeme naraziť na výlučné práva autora týkajúce sa nedotknuteľnosti jeho diela.
V samotnej praxi je každé softwarové dielo takmer unikát. Jasná a presne cielená úprava autorskoprávnych vzťahov pri tvorbe softwaru je preto predpokladom dobrých obchodných vzťahov a ochrany svojich investícií. Vo všeobecnosti totiž platí, že je efektívnejšie prípadným súdnym sporom predchádzať ako ich následne riešiť.
V prípade, že Vás téma ochrany softwaru zaujíma spoločnosť BPM Slovakia s.r.o. pre Vás pripravila seminár na odbornú tému Ochrana software a softwarove zmluvy, ktorý sa bude konať dňa 20. 03. 2015 v Bratislave.
Lektori JUDr. Zuzana Adamová, PhD., a Mgr. Richard Bednárik budú hovoriť nielen k témam softwarových zmlúv ale aj k spôsobom obstarávania softwaru. Analýza zmluvných typov bude koncipovaná praktickým spôsobom s cieľom poukázania na problematické aspekty rôznych zmlúv. Záverom seminára prebehne diskusia, kde dostanú možnosť i samotní účastníci predkladať svoje otázky.


Firma BPM Slovakia, s.r.o. ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Efektívna komunikácia a vedenie ľudí na diaľku (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
2. Time management – efektívne využívanie času (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
3. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
4. Uznávanie a výkon rozsudkov medzi členskými štátmi Európskej únie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
5. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
6. Personalistické pohovory II (výstupný, disciplinárny a hodnotiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €
7. Emocionálne kompetencie manažéra - ako dostať z ľudí to najlepšie (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
198 €
8. Skončenie pracovného pomeru z pohľadu právnej praxe (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
9. Právne vzťahy k nehnuteľnostiam (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
108 €
10. Obchodné zmluvy a pravidlá ich uzatvárania (pre neprávnikov) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
156 €
11. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
12. Vzťahy so zahraničnými obchodnými spoločnosťami a ich pôsobenie na… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
13. Vedenie rozhovorov so zamestnancami v procese prepúšťania a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
14. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
15. Rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
16. Nároky zo zodpovednosti za vady v obchodnom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
17. Zodpovednosť za vady kúpenej a zhotovenej veci (podľa Obch. a Obč.… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
18. Používanie autorských diel na internete (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
19. Právo obchodných spoločností v právnickej angličtine – Company Law in… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
20. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
288 €
21. Zaisťovacia zmenka a jej využitie v obchodnej a inej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
135 €
22. Náhrada škody v občianskom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
23. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam (Vybrané otázky, vrátane… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
24. Právne minimum podnikateľského práva SR pre zahraničných manažérov v… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
25. Procesné úkony účastníkov v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
26. Účastníci konania v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
27. Správny súdny poriadok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
28. Opravné prostriedky v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
29. Spory so slabšou stranou v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
30. Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
31. Odvolanie v sporovom a mimosporovom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
32. Dovolanie v civilnom procese – teória a súdna prax (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
33. Tvorba zmlúv v právnickej angličtine s nácvikom komunikačných techník… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
34. Skúsenosti z uplatňovania Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
35. Anglická terminológia súdneho konania (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
36. Platobný rozkaz a vymáhanie pohľadávok (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
37. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
38. Ubráňte sa manipulácii (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
99 €
39. Zlepšite si reč tela (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
40. Vybrané aplikačné problémy vyplývajúce z používania nového Civilného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
41. Vznik a zánik pracovného pomeru – praktické otázky pri najímaní a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
42. Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní a zmena Exekučného… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
43. Prezentujte s istotou - tréning na zdokonalenie si neverbálnej… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
44. Praktické skúsenosti s rekodifikovaným civilným procesom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
45. Ochranné známky a doménové mená v praxi podnikateľa (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
46. Kúpna zmluva, zmluva o dielo, prepravná zmluva, zmluva o úvere,… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
47. Manažment reklamácií - ako efektívne odpovedať na sťažnosti… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
48. Ochrana spotrebiteľa v rekodifikovanom civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
49. Asertivita a jej uplatnenie v praxi manažéra (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
50. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
51. Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
52. Efektívna motivácia zamestnancov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
53. Ako jednať s rôznymi typmi ľudí (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
192 €
54. Ako zvládnuť stres a postarať sa o seba v náročných situáciách (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
55. Spoznaj práva svojho zákazníka (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
56. Aktuálne zmeny v Obchodnom zákonníku s účinnosťou od 1.1.2018 (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
57. Zákonník práce – vybrané problémy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
58. Súdna prax po prijatí Civilného sporového poriadku - aktuálne otázky… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
59. Zmluvné právo podľa autorského zákona a softvérové zmluvy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
60. Právne aspekty online marketingu (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
61. Ochrana softveru a softverové zmluva (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
62. Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
63. Komunikačné zručnosti pre pokročilých (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
64. Zmluvy podľa autorského zákona (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
65. Príprava na pracovný pohovor (zvýšte svoje šance na úspech pri… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
84 €
66. Kataster rok po novele - aktuálna prax úradov a súdov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
67. Aplikačné problémy konkurzu a reštrukturalizácie, osobné bankroty a… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
68. Aplikačné problémy Obchodného registra (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
69. Elektronická komunikácia so súdmi v civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
70. Kúpna zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
71. Nájomná zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
72. Výhoda spokojného zamestnanca - nástroj zvýšenia produktivity a rastu… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
73. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
74. Quo Vadis pracovné právo? Členovia štatutárnych orgánov a riadiaci… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
75. Emočná inteligencia - ako zvládať svoje emócie, výkonnosť pod tlakom… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
76. Kontrola a monitoring zamestnancov na pracovisku (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
77. Kataster - zápisy vecných práv - základy (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
120 €
78. Inovatívny manažér - tréning inovácie a kreativity (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
79. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
80. Riešenie konfliktných situácií pri komunikácii so zákazníkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
81. Aplikácia vybraných ustanovení Civilného sporového poriadku v praxi (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
82. Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
83. Ako komunikovať s nespokojným zákazníkom (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
168 €
84. Náhrada škody v občianskom a obchodnom práve (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
240 €
85. Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej moci (Bratislavský)
otvára sa podľa záujmu
144 €
86. Upomínacie konanie, platobný rozkaz a žaloba v civilnom procese (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
87. Náhrada škody v obchodnom práve (pre neprávnikov) (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
88. Reštartujte svoju kreativitu - tvorivé laboratórium (nielen) pre… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
198 €
89. Právo vecného bremena - aktuálne otázky (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
90. Stres manažment - ako zvládať stres a využiť ho vo svoj vlastný… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
96 €
91. Time management - ako si zvýšiť a udržať osobnú produktivitu (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
92. Emočná inteligencia pre manažérov. Ako byť šéfom, pre ktorého chcú… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
198 €
93. Vznik a zánik pracovného pomeru – aktuálne otázky a aplikačné… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
94. Obchodný register - aplikačné problémy, zrušenie a likvidácia… (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
144 €
95. Vodcovstvo/Leadership - ako vybudovať dobre fungujúci tím (Bratislava)
otvára sa podľa záujmu
336 €

Kurzy na mieru

1. Cielený personálny pohovor a jeho vyhodnotenie (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
2. Efektívna komunikácia v práci aj v živote (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
3. Emocionálna inteligencia v manažmente a obchode (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
4. Lektorské zručnosti pre manažérov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
5. Riešenie konfliktov a rozvoj argumentačných zručností (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
6. Time management (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
7. Ako komunikovať v náročných situáciách a efektívne zvládať konflikty (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
8. Ako sa zbaviť základných komunikačných chýb (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
9. Ako zvýšiť presvedčivosť prejavu a svoje prezentačné zručnosti (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
10. Asertivita v komunikácii a medziľudských vzťahoch (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
11. Budovanie tímu a motivácia pracovníkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
12. Efektíve spôsoby vybavovania sťažností zákazníkov – ústna a písomná… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
13. Efektívna komunikácia a riešenie konfliktov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
14. Efektívny(a) asistent(ka) a sekretár(ka) (Senec)
odporúčaný rozsah 2 dni
15. Emocionálne kompetencie manažéra - ako dostať z ľudí to najlepšie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
16. Emočná inteligencia - ako zvládať svoje emócie, výkonnosť pod tlakom… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
17. Emočná inteligencia pre manažérov. Ako byť šéfom, pre ktorého chcú… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
18. Hodnotiace pohovory, efektívna komunikácia a riešenie konfliktov na… (Slovensko)
odporúčaný rozsah 2 dni
19. Inovatívny manažér - tréning inovácie a kreativity (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
20. Kataster - zápisy vecných práv - základy (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
21. Kataster rok po novele - aktuálna prax úradov a súdov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
22. Kúpna zmluva v obchodnej praxi (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
23. Na čo si dať pozor pri uzatváraní obchodných zmlúv (pre neprávnikov) (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
24. Obchodný register - aplikačné problémy, zrušenie a likvidácia… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
25. Pohovory pri hodnotení a znižovaní stavu pracovníkov, vedenie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
26. Pozitívne myslenie a sebamotivácia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
27. Právne minimum pre manažérov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
28. Právne minimum pre zahraničných manažérov - základná podnikateľská… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
29. Stres manažment - ako zvládať stres a využiť ho vo svoj vlastný… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
30. Súdna prax po prijatí Civilného sporového poriadku - aktuálne otázky… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
31. Time management - ako si zvýšiť a udržať osobnú produktivitu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
32. Time management – efektívne využívanie času (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
33. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
34. Úvod do práva EÚ – pramene a princípy, ESD, jeho rozhodovacie… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
35. Uzatváranie obchodných zmlúv pre neprávnikov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 1 deň
36. Vodcovstvo/Leadership - ako vybudovať dobre fungujúci tím (Bratislava)
odporúčaný rozsah 2 dni
37. Vodcovstvo/Leadership - rozvoj manažérskych zručností (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň
38. Vznik a zánik pracovného pomeru – aktuálne otázky a aplikačné… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 1 deň

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.