Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 19.04.2016, 11:19

Spôsobilosť Slovenského metrologického ústavu

Slovenský metrologický ústav (SMU)  podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  ako orgán štátnej správy pre oblasť metrológie plní funkciu národnej metrologickej inštitúcie Slovenskej republiky v oblasti metrológie. Činnosti vykonáva v zmysle uvedeného zákona a  Zriaďovacej listiny z 1. januára 2001 v znení rozhodnutia predsedu ÚNMS SR. Na základe týchto dokumentov ústav vykonáva napríklad výskum a vývoj v oblasti metrológie, uchováva a zabezpečuje medzinárodné porovnávanie národných etalónov, meracích jednotiek a ich stupníc a odovzdávanie ich hodnôt na etalóny a iné meradlá, ktoré sa používajú v hospodárstve. Metrologické služby poskytuje v regulovanej oblasti (overovanie určených meradiel a úradné merania) a v neregulovanej oblasti (kalibrácie, merania). SMU je notifikovanou osobou s identifikačným číslom 1781 pre posudzovanie zhody meradiel podľa Smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES a 2009/23/EC.

SMU prispieva k zabezpečeniu jednotnosti a správnosti merania na území Slovenska. Svoju činnosť vykonáva na vysokej odbornej úrovni, zodpovedajúcej postaveniu národnej metrologickej inštitúcie, pričom kvalita poskytovaných služieb sa pravidelne preveruje na národnej a najmä na medzinárodnej úrovni.
SMU je signatárom prestížneho medzinárodného Dohovoru o vzájomnom uznávaní národných etalónov a kalibračných a meracích certifikátov, vydávaných národnými metrologickými ústavmi, ktorý sa označuje anglickou skratkou CIPM MRA. Na základe výsledkov medzinárodných porovnávacích meraní a preverenia systému manažérstva kvality sa kalibračné a meracie schopnosti SMU uvádzajú vo verejne prístupných tabuľkách CMC (Calibration and Measurement Capabilities), ktoré celosvetovo uznávajú národné metrologické ústavy a akreditačné orgány zastúpené v ILAC. V súčasnosti má SMU takmer 400 zápisov svojich metrologických služieb v tabuľkách CMC, pozri http://kcdb.bipm.org/
Poskytované kalibračné služby sú v súlade s normou ISO/IEC 17025:2005. Do začiatku roku 2011 bola prevažná väčšina metrologických služieb akreditovaná, od tohto obdobia sa počet akreditovaných kalibračných služieb  obmedzil, pretože kvalita kalibračných služieb sa  medzinárodne preveruje v rámci dohody CIPM MRA. Systém manažérstva kvality SMU  od roku 2002 pravidelne posudzujú členovia Technického výboru pre kvalitu (TC-Q) regionálnej metrologickej organizácie Euramet, e.V. Tento výbor vo februári 2011 posúdil a schválil systém manažérstva kvality SMU pre metrologické služby, potvrdil súlad s požiadavkami normy ISO/IEC 17025:2005 a súlad s požiadavkami ISO Guide 34 pre producentov referenčných materiálov. Od roku 2009 technickí experti zo zahraničných národných metrologických ústavov posudzujú jednotlivé kalibračné služby v rámci tzv. vzájomného posudzovania (EURAMET TC-Q PROJECT No. 1109 Peer reviews of QMSs), pričom ich kladné hodnotenie predstavuje záruku aktuálnosti zápisov do tabuliek CMC. Trend prechodu národných metrologických inštitúcií od akreditácie k vzájomnému posudzovaniu sa uskutočňuje celosvetovo s cieľom poskytovať  služby pre svojich zákazníkov v najvyššej  kvalite.


Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
3.4 - 4.4.2018
180 €
2. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
4.4 - 6.4.2018
220 €
3. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
10.4 - 11.4.2018
230 €
4. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
17.4 - 18.4.2018
230 €
5. Interný audítor pre posudzovanie požiadaviek v zmysle ISO 9001 (Bratislava)
24.4 - 26.4.2018
320 €
6. Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v… (Bratislava)
24.4.2018
100 €
7. Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov (Bratislava)
24.4.2018
130 €
8. Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 (Bratislava)
3.5.2018
109 €
9. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
15.5 - 17.5.2018
260 €
10. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
4.9 - 5.9.2018
180 €

Kurzy na mieru

1. Činnosť interných audítorov v akreditovaných skúšobných a… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
2. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
3. Interný audítor pre posudzovanie požiadaviek v zmysle ISO 9001 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 32 hodín
4. Meranie osvetlenia a autorizácia osôb na výkon overenia luxmetrov (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
6. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
odporúčaný rozsah 13 hodín
7. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
9. Montáž plynomerov - Montáž meradiel prietoku plynu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
10. Výklad normy ISO/IEC 17025: 2017 (Bratislava)
odporúčaný rozsah 8 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.