Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 19.04.2016, 11:19

Spôsobilosť Slovenského metrologického ústavu

Slovenský metrologický ústav (SMU)  podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  ako orgán štátnej správy pre oblasť metrológie plní funkciu národnej metrologickej inštitúcie Slovenskej republiky v oblasti metrológie. Činnosti vykonáva v zmysle uvedeného zákona a  Zriaďovacej listiny z 1. januára 2001 v znení rozhodnutia predsedu ÚNMS SR. Na základe týchto dokumentov ústav vykonáva napríklad výskum a vývoj v oblasti metrológie, uchováva a zabezpečuje medzinárodné porovnávanie národných etalónov, meracích jednotiek a ich stupníc a odovzdávanie ich hodnôt na etalóny a iné meradlá, ktoré sa používajú v hospodárstve. Metrologické služby poskytuje v regulovanej oblasti (overovanie určených meradiel a úradné merania) a v neregulovanej oblasti (kalibrácie, merania). SMU je notifikovanou osobou s identifikačným číslom 1781 pre posudzovanie zhody meradiel podľa Smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2004/22/ES a 2009/23/EC.

SMU prispieva k zabezpečeniu jednotnosti a správnosti merania na území Slovenska. Svoju činnosť vykonáva na vysokej odbornej úrovni, zodpovedajúcej postaveniu národnej metrologickej inštitúcie, pričom kvalita poskytovaných služieb sa pravidelne preveruje na národnej a najmä na medzinárodnej úrovni.
SMU je signatárom prestížneho medzinárodného Dohovoru o vzájomnom uznávaní národných etalónov a kalibračných a meracích certifikátov, vydávaných národnými metrologickými ústavmi, ktorý sa označuje anglickou skratkou CIPM MRA. Na základe výsledkov medzinárodných porovnávacích meraní a preverenia systému manažérstva kvality sa kalibračné a meracie schopnosti SMU uvádzajú vo verejne prístupných tabuľkách CMC (Calibration and Measurement Capabilities), ktoré celosvetovo uznávajú národné metrologické ústavy a akreditačné orgány zastúpené v ILAC. V súčasnosti má SMU takmer 400 zápisov svojich metrologických služieb v tabuľkách CMC, pozri http://kcdb.bipm.org/
Poskytované kalibračné služby sú v súlade s normou ISO/IEC 17025:2005. Do začiatku roku 2011 bola prevažná väčšina metrologických služieb akreditovaná, od tohto obdobia sa počet akreditovaných kalibračných služieb  obmedzil, pretože kvalita kalibračných služieb sa  medzinárodne preveruje v rámci dohody CIPM MRA. Systém manažérstva kvality SMU  od roku 2002 pravidelne posudzujú členovia Technického výboru pre kvalitu (TC-Q) regionálnej metrologickej organizácie Euramet, e.V. Tento výbor vo februári 2011 posúdil a schválil systém manažérstva kvality SMU pre metrologické služby, potvrdil súlad s požiadavkami normy ISO/IEC 17025:2005 a súlad s požiadavkami ISO Guide 34 pre producentov referenčných materiálov. Od roku 2009 technickí experti zo zahraničných národných metrologických ústavov posudzujú jednotlivé kalibračné služby v rámci tzv. vzájomného posudzovania (EURAMET TC-Q PROJECT No. 1109 Peer reviews of QMSs), pričom ich kladné hodnotenie predstavuje záruku aktuálnosti zápisov do tabuliek CMC. Trend prechodu národných metrologických inštitúcií od akreditácie k vzájomnému posudzovaniu sa uskutočňuje celosvetovo s cieľom poskytovať  služby pre svojich zákazníkov v najvyššej  kvalite.


Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
23.1 - 25.1.2018
375 €
2. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných laboratóriách (Bratislava)
24.1 - 25.1.2018
230 €
3. Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v… (Bratislava)
6.2 - 7.2.2018
100 €
4. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
6.2 - 8.2.2018
220 €
5. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
6.2 - 7.2.2018
180 €
6. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
7.2 - 9.2.2018
320 €
7. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
13.2 - 14.2.2018
275 €
8. Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia (Bratislava)
21.2 - 22.2.2018
275 €
9. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
13.3 - 15.3.2018
375 €
10. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
17.4 - 18.4.2018
230 €

Kurzy na mieru

1. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných laboratóriách (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
2. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
3. Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
4. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
6. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
7. Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
odporúčaný rozsah 13 hodín
9. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
10. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.