Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Slovenský metrologický ústav, 07.09.2010, 8:15

Slovenský metrologický ústav (SMU) poskytuje ako jednu zo služieb odborné kurzy a semináre pre pracovníkov z oblasti metrológie, systému manažérstva kvality a pracovníkov skúšobných a kalibračných laboratórií SR. Kurzy sú určené pre začiatočníkov i skúsených pracovníkov v danej oblasti.

Kurzy majú za cieľ poskytnúť účastníkom dostatočné informácie pri zavádzaní a zlepšovaní metrologického systému resp. systému kvality vo vlastnej firme. Program odborných kurzov je doplnený o praktické ukážky v špecializovaných laboratóriách SMU.

Ako vzdelávacia ustanovizeň má v rámci svojej ponuky 13 modulových akreditovaných kurzov. Akreditácia bola udelená Ministerstvom školstva SR na základe posúdenia obsahovej skladby vybraných vzdelávacích aktivít.

Vzdelávacie stredisko SMU pripravuje kurzy a semináre podľa evidencie predbežného záujmu o príslušnú vzdelávaciu aktivitu. Záujemca o kurz zasiela poštou, e-mailom alebo faxom stručnú žiadosť o zaradenie do vybraného kurzu. Bližšie informácie o aktuálne ponúkaných odborných vzdelávacích aktivitách a podmienkach účasti nájdete na stránke www.smu.sk v časti vzdelávanie: • Všeobecná metrológia a legislatíva • Oblasť systému manažérstva kvality a akreditácie • Metrológia veličín: Centrum dĺžky a času, Centrum hmotnosti a tlaku, Centrum prietoku, Centrum elektriny, Centrum ionizujúceho žiarenia, Centrum chémie, Centrum termometrie, fotometrie a rádiometrie • Spracovanie výsledkov merania • Akreditácia laboratórií, certifikačných a inšpekčných orgánov

Miesto konania kurzov Slovenský metrologický ústav vykonáva kurzy spravidla vo svojich prednáškových priestoroch a laboratóriách. V prípade záujmu organizácie o zaškolenie vlastných pracovníkov vo väčšom počte (min. 15 osôb), je možné dohodnúť vykonanie kurzu aj v priestoroch objednávateľa.

Občerstvenie

Pre účastníkov kurzu sa zabezpečuje občerstvenie, ktorého cena je súčasťou účastníckeho poplatku.

Ubytovanie

Ubytovanie môže SMU zabezpečiť len pre obmedzený počet účastníkov kurzu za predpokladu, že sú voľné ubytovacie kapacity. Informácie o ubytovaní v priestoroch ústavu získa účastník na tel. č. 02/60294972 alebo na emailovej adrese: hulikova@smu.gov.sk

Vydávanie dokladov

Absolventom akreditovaných kurzov sa vydáva Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou podľa § 8 odst. 1 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní. Tento doklad je vystavený na meno absolventa. Jeho súčasťou je aj konštatácia o výsledku vykonanej skúšky.

Absolventom neakreditovaných kurzov sa vydáva potvrdenie o absolvovaní kurzu, v ktorom sa uvádza jeho časový rozsah a podstatné okruhy obsahového zamerania. U kurzov, ktoré sú ukončené písomným testom alebo skúškou sa uvádza aj konštatovanie o jej výsledku.

RNDr. Eleonóra Palouová vedúca vzdelávacieho strediska SMU tel.: 02/ 60294 527, fax: 02/ 60294 233 mobil: 0902 220 721 e-mail: palouova@smu.gov.sk www.smu.sk Karloveská 63, 842 55 Bratislava 4


Firma Slovenský metrologický ústav ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
23.1 - 25.1.2018
375 €
2. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných laboratóriách (Bratislava)
24.1 - 25.1.2018
230 €
3. Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v… (Bratislava)
6.2 - 7.2.2018
100 €
4. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
6.2 - 8.2.2018
220 €
5. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
6.2 - 7.2.2018
180 €
6. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
7.2 - 9.2.2018
320 €
7. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
13.2 - 14.2.2018
275 €
8. Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia (Bratislava)
21.2 - 22.2.2018
275 €
9. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
13.3 - 15.3.2018
375 €
10. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
17.4 - 18.4.2018
230 €

Kurzy na mieru

1. Činnosť manažéra kvality v akreditovaných a kalibračných laboratóriách (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
2. Manažérstvo merania a zabezpečenie metrológie vo firme – pre… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
3. Metrológia a meranie ionizujúceho žiarenia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
4. Metrológia elektrického odporu, prúdu a napätia (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
5. Metrológia teploty a postupy kalibrácie (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
6. Metrológia tlaku a postupy kalibrácie meradiel tlaku (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín
7. Metrologická legislatíva pre overovačov záznamových zariadení v… (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
8. Metrologické zabezpečenie meradiel (Bratislava)
odporúčaný rozsah 13 hodín
9. Montáž elektromerov a meracích transformátorov napätia a prúdu (Bratislava)
odporúčaný rozsah 16 hodín
10. Montáž meračov pretečeného množstva vody a meračov tepla (Bratislava)
odporúčaný rozsah 24 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.