Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Academia Istropolitana Nova, 16.10.2012, 11:27

Regionálna politika EÚ je v programovom období 2014-2020 podporená návrhom rozpočtu v objeme 376 mld. Eur. S cieľom zlepšiť koordináciu a harmonizáciu využívania fondov EÚ je podaný návrh na vytvorenie spoločného strategického rámca pre využívanie všetkých fondov – Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR), Európskeho sociálneho fondu (ESF), Kohézneho fondu (KF), Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka (EPFRV) a Európskeho fondu námorného a rybného hospodárstva (EFNRH). Strategickým dokumentom pre čerpanie štrukturálnych fondov je stratégia Európa 2020.

Európska komisia navrhuje, aby členské štáty a regióny sústredili zdroje zo štrukturálnych fondov a národných rozpočtov na menší počet tematických priorít ako v minulom období, ktoré by však mali korešpondovať s cieľmi stratégie Európa 2020. To znamená, že Slovensko, ktoré má v súčasnosti 11 operačných programov bude musieť v budúcom období ich počet pravdepodobne znížiť. Ustupuje sa od administratívno-formálneho hľadiska čerpania fondov v prospech zamerania sa na dosahovanie stanovených cieľov v programovom období 2014-2020. Zvýšený výkon bude podporený zavedením predbežnej podmienenosti pred rozdeľovaním financií a dodatočnej podmienenosti, ktorá sa bude odvíjať od napĺňania indikátorov stanovených v dokumente Európa 2020. Plánuje sa aj zjednotenie zásad riadenia a kontroly a zjednodušenie pravidiel oprávnenosti.

Namiesto 3 územných cieľov pre čerpanie štrukturálnych fondov z obdobia 2007-2013 sa plánujú iba dva ciele. Prvé dva ciele budú zjednotené do cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti. Druhý cieľ Európska územná spolupráca zostáva nezmenený. Prostriedky  pre cieľ Investovanie do rastu a zamestnanosti sa rozdelia medzi 3 kategórie regiónov NUTS II (kraje), na menej rozvinuté, ktorých HDP na obyvateľa je menšie ako 75% priemerného HDP v EÚ–27, na prechodné, kde je HDP medzi 75-90% priemerného HDP v EÚ-27 a viac rozvinuté, kde je viac ako 90% priemerného HDP v EÚ-27.

Z každého fondu sa plánuje: posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií; zlepšenie prístupu k informáciám a k informačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality; zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, poľnohospodárskeho sektora, rybného hospodárstva a akvakultúry;  podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch; podpora prispôsobenia sa zmenám klímy, predchádzanie a riadenie rizík; ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov; podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach; podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily; podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe; investovanie do vzdelávania, zručností a celoživotného vzdelávania; zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a efektivity verejnej správy.

Zároveň sa očakáva silnejšie monitorovanie a vyhodnocovanie projektov aj programov. Ideálne by boli jasné a merateľné ciele a indikátory, na ktorých sa členské štáty s Komisiou vopred dohodnú a budú ich používať na porovnávanie pokroku v jednotlivých krajinách. Využívanie štrukturálnych fondov na poskytovanie pôžičiek je vnímané ako spôsob, akým sa dá maximalizovať vplyv verejných zdrojov a podporiť finančne trvalo udržateľnejšie investície. Ďalej sa plánuje posilnenie územného rozmeru. EK plánuje obzvlášť zamerať svoju pozornosť na mestá a ich okolie a na zvýšenie zapojenia miestnych a regionálnych úradov do operačných programov. Plánuje sa podpora miestneho rozvoja pomocou vytvárania partnerstiev na rôznych úrovniach a medzi rôznymi aktérmi.

Všetky uvedené skutočnosti aj plánované zmeny v čerpaní štrukturálnych fondov sa prejavia nielen na úrovni operačných programov, ale premietnu sa aj do prípravy a implementácie konkrétnych projektov. Z týchto dôvodov plánuje AINova zmeny v organizácii kurzov zameraných na prípravu a riadenie projektov.  Kurzy budú kopírovať jednotlivé fázy projektového cyklu, budú pritom zohľadňovať nové pravidlá prijaté v programovom období 2014-2020. Kurzy budú rozdelené na časovo kratšie úseky pre ľahšiu dostupnosť pre potenciálnych účastníkov školení a zároveň pôjdu ešte viac do hĺbky problematiky. Viac informácií o kurzoch Tvorby a manažmentu projektov získate na www.ainova.sk alebo priamo na zuza@ainova.sk.

Zuzana Štefániková, projektová manažérka/lektorka AINova

Použité zdroje:
www.euractive.sk
www.mindop.sk
www.nsrr.sk
www.europa.eu


Firma Academia Istropolitana Nova ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Anglický jazyk pre mládež a dospelých (Svätý Jur)
otvára sa polročne
192 €
2. Profesionálna angličtina pre SK PRES/ Professional English for SK… (Svätý Jur)
otvára sa podľa záujmu
420 €

Kurzy na mieru

1. Anglický jazyk pre mládež a dospelých (Svätý Jur)
odporúčaný rozsah 24 dní

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.