Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 Ing. Vladimír Švec – OHSAS, 10.08.2016, 7:46

Neustála zmena všetkých základných predpisov, medzi ktoré patria aj predpisy o BOZP, OPP a pracovnom prostredí, Vás určite v nemalej miere zaťažuje. Máte záujem zbaviť sa tohoto bremena ? Ponúkame Vám zodpovedné vedenie kompletnej agendy BOZP, Ochrany pred požiarom a Pracovnej zdravotnej služby a jej flexibilnú aktualizáciu. Cena za uvedenú činnosť je 2eur/osobu. Nad 50 zamestnancov podľa dohody. Ďalej vykonávame : Špeciálne činnosti - školenia kuričov - 50 eur/osobu - školenia obsluhy motorových vozíkov - základné 80 eur/osobu, opakované 10 eur/osobu - školenie mobilných zamestnancov (referentských vodičov) - 20 eur/osobu - školenia pracovníkov obsluhujúcich a opravujúcich vyhradené plynové zariadenia - 60 eur/osobu - školenia pracovníkov obsluhujúcich a opravujúcich vyhradené tlakové zariadenia - 60eur/osobu - školenie pilčíkov 70 eur/osobu - školenia zástupcov zamestnancov - 30 eur/osobu + manažment zdarma - školenie vo výškach a nad voľnou hĺbkou aj s použitím OOPP - školenia manažérov a vedúcich zamestnancov - v rámci paušálu - pravidelné školenia zamestnancov - v rámci paušálu - školenia pracovníkov v laboratóriách  a  pracovníkov  pracujúcich s jedmi, žieravinami a látkami zdraviu škodlivými - v rámci paušálu, inak 20 eur/osobu - vykonávanie auditov BOZP  a certifikácia podľa OHSAS 18001 - vypracovanie  posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov pre prácu s chemickými faktormi, mutagénnymi faktormi, biologickými faktormi, fyzikálnymi faktormi (hluk, prach, vibrácie, atď) - vypracovanie prevádzkových poriadkov kotolní a  prevádzkových poriadkov vyhradených technických zariadení - vypracovanie evidencie a harmonogramu revízií vyhradených technických zariadení - vykonávanie koordinátora bezpečnosti na stavbách - školenie lešenárov  školenia obsluhy poľnohospodárskych a cestných strojov  odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení       ( elektrické, plynové, tlakové, zdvíhacie)  služby elektrotechnika špecialistu  predaj, revízie a opravy  hasiacich prístrojov, hydrantov  certifikáciu a audit podľa ISO 9001, ISO 14 000  všetky služby protipožiarnej ochrany Vstupný balík BOZP spracovanie dokumentácie  jednorázový poplatok vstupný balík BOZP  200 EUR - vypracovanie politiky BOZP - program realizácie politiky BOZP - menovací dekrét zástupcov zamestnancov/komisie + školenie - vypracovanie analýzy rizík a hodnotenia nebezpečenstiev - plán obmedzenia neodstrániteľných ohrození - vypracovanie zoznamu používaných ochranných osobných pracovných prostriedkov (smernica OOPP) - pokyny na zákaz požívania alkoholu a fajčenia na pracovisku - vypracovanie osnovy vstupného  a pravidelného školenia zamestnancov - zoznam zakázaných prác ženám a mladistvým - vypracovanie prílohy BOZP ku zmluve pre dodávateľské organizácie - vypracovanie harmonogramu zdravotných prehliadok - vypracovanie harmonogramu kontrol, revízií a skúšok pracovných prostriedkov - vypracovanie programu vzdelávania BOZP - pokyny  pre prvú pomoc (traumatologický plán) - vypracovanie vnútorného predpisu o oznamovaní udalostí a zavedenie evidencie a registrácie úrazov + kniha udalostí - havarijný plán Vstupný balík OPP  150 EUR - vypracovanie požiarneho štatútu - vypracovanie požiarneho evakuačného plánu - požiarne poplachové smernice - menovacie dekréty členov protipožiarnej hliadky ( PPH) - určenie členov PPH a ich aktuálny zoznam - smernice pre činnosť PPH - tematický a časový plán odbornej prípravy PPH - tematický a časový plán školenia zamestnancov - prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (ZNVP) - prevádzkové protipožiarne poriadky a operatívne karty pre miesta ZNVP - prevádzkové pokyny pre kontrolu požiarnych uzáverov - zavedenie požiarnej knihy - záznam z cvičného požiarneho poplachu - pomoc pri označení bezpečnostnými tabuľkami (príkazy, zákazy, pokyny) Ceny  sú orientačné a upravujú sa podľa miestnych podmienok prevádzok, ich počtu  a rizikovosti. Ing. Vladimír Švec - OHSAS, Nitra, IČO: 43170382 DIČ: 1028548411 autorizovaný technik BOZP, technik PO, auditor OHSAS 18001, revízny technik TZ a PZ, odborník na jedovaté chemické látky a pesticídy mobil : 0915 894 486 , e - mail : ohsas@mail.telekom.sk www.ohsas.eu.sk člen Slovenskej asociácie pre BOZP a pre OPP

Neustála zmena všetkých základných predpisov, medzi ktoré patria aj predpisy o BOZP, OPP a pracovnom prostredí, Vás určite v nemalej miere zaťažuje.
Máte záujem zbaviť sa tohoto bremena ?
Ponúkame Vám zodpovedné vedenie kompletnej agendy BOZP, Ochrany pred požiarom a Pracovnej zdravotnej služby a jej flexibilnú aktualizáciu.
Cena za uvedenú činnosť je 2eur/osobu. Nad 50 zamestnancov podľa dohody.
Ďalej vykonávame :
Špeciálne činnosti
- školenia kuričov - 40 eur/osobu
- školenia obsluhy motorových vozíkov - základné 50 eur/osobu,
opakované 10 eur/osobu
- školenie mobilných zamestnancov (referentských vodičov) - 20 eur/osobu
- školenia pracovníkov obsluhujúcich a opravujúcich vyhradené plynové zariadenia - 50 eur/osobu
- školenia pracovníkov obsluhujúcich a opravujúcich vyhradené tlakové zariadenia - 50eur/osobu
- školenie pilčíkov 50 eur/osobu
- školenia zástupcov zamestnancov - 30 eur/osobu + manažment zdarma
- školenie vo výškach a nad voľnou hĺbkou aj s použitím OOPP
- školenia manažérov a vedúcich zamestnancov - v rámci paušálu
- pravidelné školenia zamestnancov - v rámci paušálu
- školenia pracovníkov v laboratóriách a pracovníkov pracujúcich s jedmi, žieravinami a látkami zdraviu škodlivými - v rámci paušálu, inak 20 eur/osobu
- vykonávanie auditov BOZP a certifikácia podľa OHSAS 18001
- vypracovanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov pre prácu s chemickými faktormi, mutagénnymi faktormi, biologickými faktormi, fyzikálnymi faktormi (hluk, prach, vibrácie, atď)
- vypracovanie prevádzkových poriadkov kotolní a prevádzkových poriadkov vyhradených technických zariadení
- vypracovanie evidencie a harmonogramu revízií vyhradených technických zariadení
- vykonávanie koordinátora bezpečnosti na stavbách
- školenie lešenárov

 školenia obsluhy poľnohospodárskych a cestných strojov
 odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení
( elektrické, plynové, tlakové, zdvíhacie)
 služby elektrotechnika špecialistu
 predaj, revízie a opravy hasiacich prístrojov, hydrantov
 certifikáciu a audit podľa ISO 9001, ISO 14 000
 všetky služby protipožiarnej ochrany

Vstupný balík BOZP
spracovanie dokumentácie jednorázový poplatok
vstupný balík BOZP 200 EUR
- vypracovanie politiky BOZP
- program realizácie politiky BOZP
- menovací dekrét zástupcov zamestnancov/komisie + školenie
- vypracovanie analýzy rizík a hodnotenia nebezpečenstiev
- plán obmedzenia neodstrániteľných ohrození
- vypracovanie zoznamu používaných ochranných osobných pracovných prostriedkov (smernica OOPP)
- pokyny na zákaz požívania alkoholu a fajčenia na pracovisku
- vypracovanie osnovy vstupného a pravidelného školenia zamestnancov
- zoznam zakázaných prác ženám a mladistvým
- vypracovanie prílohy BOZP ku zmluve pre dodávateľské organizácie
- vypracovanie harmonogramu zdravotných prehliadok
- vypracovanie harmonogramu kontrol, revízií a skúšok pracovných prostriedkov
- vypracovanie programu vzdelávania BOZP
- pokyny pre prvú pomoc (traumatologický plán)
- vypracovanie vnútorného predpisu o oznamovaní udalostí a zavedenie evidencie a registrácie úrazov + kniha udalostí
- havarijný plán

Vstupný balík OPP 150 EUR
- vypracovanie požiarneho štatútu
- vypracovanie požiarneho evakuačného plánu
- požiarne poplachové smernice
- menovacie dekréty členov protipožiarnej hliadky ( PPH)
- určenie členov PPH a ich aktuálny zoznam
- smernice pre činnosť PPH
- tematický a časový plán odbornej prípravy PPH
- tematický a časový plán školenia zamestnancov
- prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (ZNVP)
- prevádzkové protipožiarne poriadky a operatívne karty pre miesta ZNVP
- prevádzkové pokyny pre kontrolu požiarnych uzáverov
- zavedenie požiarnej knihy
- záznam z cvičného požiarneho poplachu
- pomoc pri označení bezpečnostnými tabuľkami (príkazy, zákazy, pokyny)

Ceny sú orientačné a upravujú sa podľa miestnych podmienok prevádzok, ich počtu a rizikovosti.

Ing. Vladimír Švec - OHSAS, Nitra, IČO: 43170382 DIČ: 1028548411
autorizovaný technik BOZP, technik PO,
auditor OHSAS 18001, revízny technik TZ a PZ,
odborník na jedovaté chemické látky a pesticídy
mobil : 0915 894 486 , e - mail : ohsas@mail.telekom.sk
www.ohsas.eu.sk
člen Slovenskej asociácie pre BOZP a pre OPP


Firma Ing. Vladimír Švec – OHSAS ponúka vzdelávacie aktivity


Kurzy pre verejnosť

1. Aktualizačná Odborná príprava revíznych technikov, osôb na opravu a… (Nitra)
11.9.2020
80 €
2. Aktualizačná odborná príprava kuričov, obsluhy, plynových a tlakových… (Nitra)
otvára sa polročne
70 €
3. Školenie obsluhy motorových vozíkov (Slovensko)
otvára sa podľa záujmu
35 €
4. Vzdelávanie osôb pracujúcich s chemickými faktormi (Nitra)
otvára sa polročne
35 €
5. Odborná príprava obsluhy vyhradených zariadení plynových a tlakových (Nitra)
otvára sa podľa záujmu
70 €
6. Vzdelávanie osôb pracujúcich s biologickými faktormi (Slovensko)
otvára sa ročne
35 €
7. Odborná príprava osôb na opravu vyhradených zariadení plynových a… (podľa dohody)
otvára sa podľa záujmu
80 €
8. Vzdelávanie mobilných zamestnancov (referentských vodičov) (Nitra)
otvára sa polročne
35 €
9. Kurz obsluhy motorových reťazových píl (Nitra)
otvára sa polročne
100 €
10. Školenie lešenárov (Nitra)
otvára sa polročne
35 €
11. Školenie na prácu vo výškach s použitím osobných záchytných… (Nitra)
otvára sa polročne
35 €

Kurzy na mieru

1. Aktualizačná Odborná príprava revíznych technikov, osôb na opravu a… (Nitra)
odporúčaný rozsah 8 hodín
2. BOZP pri poľnohospodárskej a lesníckej práci (Slovensko)
odporúčaný rozsah 4 dni
3. Kurz obsluhy motorových reťazových píl (Nitra)
odporúčaný rozsah 8 hodín
4. Odborná príprava chladiarov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 8 hodín
5. Odborná príprava izolatérov (podľa dohody)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
6. Odborná príprava obsluhy vyhradených zariadení plynových a tlakových (Nitra)
odporúčaný rozsah 8 hodín
7. Odborná príprava osôb na opravu vyhradených zariadení plynových a… (podľa dohody)
odporúčaný rozsah 12 hodín
8. Školenie lešenárov (Nitra)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
9. Školenie na prácu vo výškach s použitím osobných záchytných… (Nitra)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
10. Školenie obsluhy motorových vozíkov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 8 hodín
11. Školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP (Nitriansky)
odporúčaný rozsah 3 hodiny
12. Vzdelávanie mobilných zamestnancov (referentských vodičov) (Nitra)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
13. Vzdelávanie osôb pracujúcich s biologickými faktormi (Slovensko)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
14. Vzdelávanie osôb pracujúcich s chemickými faktormi (Nitra)
odporúčaný rozsah 4 hodiny
15. Základný kurz bezpečnostných technikov (Slovensko)
odporúčaný rozsah 176 hodín

Žiadne položky.

Žiadne položky.

Žiadne položky.