Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 MENTIS s.r.o., 14.05.2012, 15:16

V roku 2005, keď sa slovenskí účtovníci po prvýkrát stretli s tzv. „účtovným systémom založeným na zásadách" (principles based accounting system), možno očakávať nemalé komplikácie. Najmä preto, že na rozdiel od doterajšieho systému používaného na Slovensku IFRS nie sú vo svojej podstate „účtovným" systémom. Už z ich názvu vyplýva, že ako systém sú IFRS zamerané na konečný výsledok (report), nie však na postup použitý na jeho zostavenie. Preto nepredpisujú žiadnu štandardnú účtovnú osnovu, súvahu alebo výsledovku a nikde v cca. 900,000 slovnom texte nie je ani zmienka o niečom, čo by sa dalo prirovnať k slovenskej súvzťažnosti účtov. Často sa preto zdá, že IFRS sú systémom, ktorému akoby chýbal návod na použitie. Práve na takéto komplikované situácie sa prednáška zameriava. Nielen tým, že obsahuje viac ako 140 praktických príkladov, ale aj tým, že účastníkom dáva široký priestor pre otázky a prediskutovanie problémov, s ktorými sa stretávajú v praxi.

V našich školeniach sa najskôr venuje všeobecným otázkam spojeným s použitím IFRS a US GAAP v kontexte globalizácie obchodu a kapitálových trhov s výslednou konvergenciou účtovných noriem. Následne sa systematicky venuje všetkým dôležitým otázkam spojeným s výročnou správou a ostatným výkazom podľa oboch systémov, ktoré zároveň porovnáva.

Prednáška sa najskôr venuje všeobecným otázkam spojeným s použitím IFRS a US GAAP v kontexte globalizácie obchodu a kapitálových trhov s výslednou konvergenciou účtovných noriem. Následne sa systematicky venuje všetkým dôležitým otázkam spojeným s výročnou správou a ostatným výkazom podľa oboch systémov, ktoré zároveň porovnáva. Jednitlivé dôležité témy:

 • RS a US GAAP versus Slovenské národné štandardy
   
 • koncepčný rámec
   
 • prvky účtovníctva
   
 • účtovné zásady
   
 • zdroje IFRS a US GAAP
   
 • peniaze a krátkodobé investície
   
 • pôžičky a pohľadávky
   
 • zásoby a výroba
   
 • časové rozlíšenie
   
 • hmotný majetok - triedy a skupiny, ocenenie, odpisy
  a odpisovanie, znehodnotenie, ostatné náležitosti
   
 • nehmotný majetok - triedy a skupiny, ocenenie, ostatné náležitosti, leasing, akvizícia a goodwill
   
 • finančné nástroje a deriváty (základy)
   
 • záväzky - základy, krátkodobé, dlhodobé
   
 • vlastný kapitál
   
 • výsledovka - skladovateľné a neskladovateľné položky, výnosy, náklady, zisk a strata, výskum a vývoj
   
 • uznanie výnosov, špeciálne prípady
   
 • segmenty a obchodné jednotky
   
 • cudzie meny
   
 • daň z príjmov
   
 • zmeny a chyby.

Buďte pripravený, Medzinárodné účtovné štandardy a Medzinárodné štandardy finančného výkazníctva budú čoraz dôležitejšie pri ekonomickom vykazovaní jednotlivých spoločností, respektívne slovenských pobočiek medzinárodných firiem. Ukážeme Vám ako nato.