Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

 MENTIS s.r.o., 14.05.2012, 13:25

V roku 2009 zasiahla aj Slovensko celosvetová kríza. Do tohto roku spoločnosti rástli a nepoznali, čo môže spôsobiť kríza na ich biznis. Až v tomto roku, keď začal klesať odbyť, začali sa slovenské spoločnosti viac zameriavať na efektívnosť výroby a hľadať vnútrofiremné rezervy. Pre firmy, ktoré hľadali východiská z krízy a chceli optimalizovať svoje spoločnosti sme pripravili aktuálne témy školení a poradenstva, ktoré pomohli manažmentu dostať sa čo najrýchlejšie z poklesu výroby a mohli obnoviť svoj rast. Z vysoko špecializovaných školení vyberáme pár na ukážku:

1. HODNOTENIE EKONOMICKEJ POZÍCIE FIRMY - FINAČNÁ ANALÝZA

2. UDRŽATEĽNÝ RAST A FINANČNÁ STABILITA FIRMY

3. RIADENIE CASH FLOW A LIKVIDITY FIRMY

4. EFEKTÍVNE RIADENIE FIRMY V ČASE KRÍZY

5. EKONOMIKA A RIADENIE VÝKONNOSTI FIRMY

6. UKAZOVATELE VÝKONNOSTI, MANAŽÉRSKY REPORTING A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

7. OPTIMALIZÁCIA PROCESOV S DôRAZOV NA POSUDZOVANIE EFEKTÍVNOSTI RIADENIA EKONOMIKY FIRMY

8. PODNIKATELŠKÝ PLÁN A HODNOTENIE EFEKTÍVNOSTI A FINANČNEJ STABILITY PROJEKTU

9. EKONOMIKA PRE NEFINANČNÝCH MANAŽEROV

 

 1. HODNOTENIE EKONOMICKEJ POZÍCIE FIRMY (finančná analýza)

Cieľ vzdelávania:

                Cieľom je, aby účastníci seminára po jeho absolvovaní poznali základné princípy efektívneho riadenia firmy, finančné pojmy, orientovali sa v účtovných výkazoch a využívali získané finančné a ekonomické informácie v praxi.

Cieľová skupina:

                Seminár je určený finančným analytikom a nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou a identifikáciou faktorov finančných porúch a rizík podnikateľských aktivít.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

Obsah / program prednášky:

 • Účtovníctvo -  nástroj ekonomických informácií
  •  Účtovné výkazy – ich analýza a využitie v praxi
  •  Účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
  •  Logické väzby medzi finančnými výkazmi ( tribilančný systém)
 • Finančná a ekonomická pozícia firmy
  • Finančná analýza – nástroj rozhodovacieho procesu
  • Rozhodujúce ekonomické ukazovatele (ukazovatele likvidity, aktivity, rentability, zadlženosti) a ich interpretácia
  • Udržateľný rast firmy – parametre ovplyvňujúce jeho rast
  • Analýza pracovného kapitálu
  • Analýza výkazu ziskov a strát
  • Analýza cash flow
  • Ukazovatele efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia)
  • Analýza a riadenie nákladov firmy
 • SWOT analýza firmy – nástroj pre finančné riadenie a plánovanie
 • Controlling – nástroj riadenia firmy
  • Vymedzenie controllingu – vývojové stupne controllingu, jeho organizácia, kompetencie, úlohy
  •  Základné zložky controllingového systému
  •  Zavádzanie nového  moderného riadiaceho systému – controlling pohľadávok, zásob, likvidity, investícií

 

 

2. UDRŽATEĽNÝ RAST A FINANČNÁ STABILITA FIRMY

Cieľ vzdelávania:

                Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi komplexného hodnotenia finančnej stability firmy a predpokladov jej ďalšieho vývoja. Získané praktické poznatky a analytické zručnosti je možné využiť pre reálne posúdenie ekonomickej pozície firmy, jej udržateľný rast a identifikáciu prípadných rizík vzniku finančných porúch.

Cieľová skupina:

                Seminár je určený finančným analytikom a nefinančným manažérom (podnikateľom) na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú hodnotením ekonomickej pozície firmy, posudzovaním úveruschopnosti  firmy,  obchodnou stratégiou, monitorovaním vývoja ekonomickej pozície firmy na princípoch včasného varovania.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

Obsah / program prednášky:

 • Charakteristika udržateľného rastu firmy
  • Analýza parametrov, ktoré ovplyvňujú udržateľný rast firmy, vplyv vývoja prevádzkovej a finančnej leverage na jej likviditu a solventnosť.
  • Definovanie ukazovateľov a informácie o efektívnom využití vlastných zdrojov
   • Altmanov model
   • Diskriminačná funkcia
   • DuPont analýza
  • Charakteristika „prevodových mostíkov“ medzi súvahou a výkazom ziskov a strát
 • Kapitálová a finančná stabilita firmy
 • Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú ekonomickú pozíciu firmy
 • Analýza vývoja reprodukcie prevádzkového cyklu firmy s dopadom na jej výslednú rentabilitu
 • Vybrané ukazovatele bilančnej štruktúry (bilančná rovnováha)
 • Analýza zameraná na hodnotenie základných faktorov ovplyvňujúcich likviditu, štruktúru obežných aktív  a časovú previazanosť aktív a pasív firmy s dopadom na jej výkonnosť a efektívnosť
 • Predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej  závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti.

 

3. RIADENIE CASH FLOW A LIKVIDITY

Cieľ vzdelávania:

                Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s princípmi efektívneho riadenia cash flow a riadením likvidity firmy. Analytické schopnosti a zručnosti je možné využiť pre reálne riadenie finančných tokov firmy, jej udržateľného rastu a identifikáciu možných rizík.

Cieľová skupina:

                Seminár je určený podnikateľom, finančným analytikom a manažérom, ktorí sa zaoberajú riadením finančných tokov firmy,  monitorovaním a vyhodnocovaním zdravia finančných tokov firmy a pre pracovníkov zabezpečujúcich operatívne a strategické finančné riadenie.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

Obsah / program prednášky:

 • Účtovníctvo – zdroj ekonomických informácií
  • Druhy účtovných výkazov
  • Účtovná závierka v jednoduchom a podvojnom účtovníctve
  • Väzby medzi finančnými výkazmi (tribilančný systém)
 • Cash flow
  •  Metódy vykazovania peňažných tokov
  •  Grafické vyjadrenie vzťahu cash flow
  •  Komponenty cash flow (čistý zisk, odpisy a amortizácia, úvery, prevádzkový kapitál, kapitálové výdaje)
  • Príklady skutočností, ktoré ovplyvňujú cash flow
  • Na čo slúži cash flow?
  • Cash flow analýza
 • Cash flow ako ukazovateľ
  • Ponímanie Výkazu cash flow a ukazovateľov cash flow
  • Charakteristika ukazovateľov na báze cash flow
 • Analýza likvidity
  •  Ukazovatele likvidity a ich interpretácia
  •  Ako sa zisťuje likvidita firmy ?
  •  Kedy dochádza k posilneniu / oslabeniu likvidity ?
  •  Likvidné riziko – hlavné príčiny vzniku

 

 

4. EFEKTÍVNE RIADENIE FIRMY V ČASE KRÍZY

Cieľ vzdelávania:

                Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s parametrami ekonomickej stability firmy, hodnotením ekonomického zdravia firmy, analýzou finančných porúch v reprodukcii prevádzkového cyklu firmy a reprodukcii jej vlastného kapitálu.

Cieľová skupina:

Seminár je určený finančným analytikom, nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, riadením a monitorovaním finančných tokov firmy a strategickým finančným riadením v zložitom ekonomickom prostredí súčasnej doby.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).              

Obsah / program prednášky:

 • Ekonomická pozícia firmy
  • Ukazovatele likvidity, aktivity, rentability, zadlženosti a ich interpretácia
  • Parametre ovplyvňujúce udržateľný rast firmy a vplyv vývoja prevádzkovej a finančnej leverage na likviditu a solventnosť firmy
  • Ukazovatele efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model a diskriminačná funkcia)
 • Pracovný kapitál - Indikátor zdravia finančných tokov
  • Ekonomická interpretácia pracovného kapitálu  a jeho štruktúra
  • Faktory ovplyvňujúce pracovný kapitál
  • Ukazovatele poskytujúce informáciu o schopnosti firmy zabezpečiť reprodukciu jej prevádzkového cyklu a cash-flow
 • Analýza Výkazu ziskov a strát a Výkazu cash flow
 • Princípy analýzy výkazu ziskov a strát a Výkazu cash flow z hľadiska reálneho posúdenia výkonnosti firmy
 •  Ukazovatele na báze cash flow
 •  Vzťahy medzi výkazom ziskov a strát a bilančnou štruktúrou a výkazom cash flow
 •  O čom informuje vývoj cash flow a aké faktory ho ovplyvňujú – parametre finančnej stability
 • Postavenie ekonomickej pozície firmy v období krízy
  • Fázy finančných porúch
  • Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich jednotlivé etapy finančných porúch
 • Priority riadenia v čase krízy
  •  Dôležité ponaučenia vyplývajúce z ekonomickej krízy

 

5. EKONOMIKA A RIADENIE VÝKONNOSTI FIRMY

Cieľ vzdelávania:

                Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom celkový a prehľadný výklad z oblasti ekonomiky a riadenia výkonnosti firmy.

Cieľová skupina:

Seminár je určený finančným analytikom, manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa podieľajú na riadení firmy - na zabezpečovaní jej finančnej a kapitálovej stability firmy a vykonávajú strategické ekonomické rozhodnutia.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).         

Obsah / program prednášky:

 • Podnikanie v trhovej ekonomike
  •  Faktory vplývajúce na činnosť firmy
  •  Ciele firmy – stratégia, maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty
  •  Životný cyklus firmy
 • Účtovníctvo -  nástroj ekonomických informácií
  •  Účtovné výkazy – ich analýza a využitie v praxi
  •  Čítanie účtovných výkazov a väzby medzi nimi
 • Finančná analýza – nástroj rozhodovacieho procesu
  • Základné ekonomické kategórie – zisk, tržby a ich význam pre riadenie firmy
  • Prevádzkový cyklus
  • Ekonomické ukazovatele (ukazovatele likvidity, aktivity, rentability, zadlženosti) a ich interpretácia
  • Analýza pracovného kapitálu , Výkazu ziskov a strát a Výkazu peňažných tokov
  • Ukazovatele efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia)
  • Analýza a riadenie nákladov firmy
  •  SWOT analýza firmy
 • Controlling a finančné plánovanie
  •  Controlling ako nástroj efektívneho riadenia nákladovosti firmy
  •  Finančné plánovanie – proces tvorby plánu a proces spracovania informácií
 • Balanced Scorecard (BSC) – systém merania výkonnosti firmy
  •  Charakteristika BSC
  •  Využitie BSC
  •  Ukazovatele systému BSC

 

 

6. UKAZOVATELE VÝKONNOSTI, MANAŽÉRSKÝ REPORTING A INTERPRETÁCIA VÝSLEDKOV

 

Cieľ vzdelávania:

                Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi k hodnoteniu vývoja ekonomických a finančných ukazovateľov firmy ako východiska pre reálne posúdenie ekonomickej pozície firmy, jej finančnej a kapitálovej stability a vnútorného potenciálu ekonomicky udržateľného rastu.

Cieľová skupina:

Seminár je určený pre pracovníkov ekonomických útvarov firiem na rôznej úrovni riadenia, ktorí sa zaoberajú finančnou a kapitálovou stabilitou firmy, obchodnou stratégiou, identifikáciou faktorov možných finančných porúch a rizík budúcich podnikateľských aktivít.  Seminár je zameraný na tie vybrané ukazovatele a vzťahy medzi nimi, ktoré sú využiteľné pre firmy bez ohľadu na ich veľkosť a odvetvie.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).       

Obsah / program prednášky:

 • Interpretácia rozhodujúcich ekonomických ukazovateľov
  • Ukazovatele likvidity, aktivity, rentability, zadĺženosti a ich interpretácia
 • Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich udržateľný rast firmy
  • Parametre ovplyvňujúce udržateľný rast firmy, vplyv vývoja prevádzkovej a finančnej leverage na likviditu a solventnosť firmy
  • Definovanie ukazovateľov efektívnosti využitia vlastných zdrojov (Altmanov model, diskriminačná funkcia)
  • Stručná charakteristika vzťahov medzi súvahou a výkazom ziskov a strát (DuPont analýza)
 • Pracovný kapitál firmy
  • Ukazovatele poskytujúce informáciu o schopnosti firmy zabezpečiť reprodukciu jej prevádzkového cyklu a cash – flow
  • Vývoj pracovného kapitálu ako faktora súčasnej a budúcej finančnej stability firmy
  • Interpretácia ukazovateľov charakterizujúcich jednotlivé etapy možných finančných kríz
 • Manažérsky reporting
 •  Rôzne podoby manažérskej výsledovky
 •  Hodnotenie bonity firmy

 

7. Optimalizácia procesov s dôrazom na posudzovanie efektívnosti riadenia ekonomiky firmy

Cieľ vzdelávania:

                Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov so základnými princípmi optimalizácie procesov, správnym nastavením organizačnej štruktúry firmy, ktorá zodpovedá interným a externým procesom z pohľadu výkonu činnosti firmy na základe súčasných trendov a s dôrazom na posudzovanie zdravia firmy.

Cieľová skupina:

Seminár je určený pracovníkom nefinančných korporácií, ktorí sa zaoberajú analýzami procesov – koordináciou činností jednotlivých útvarov, ktoré v maximálnej miere spĺňajú požiadavky efektívneho riadenia firmy, ale aj finančným analytikom a nefinančným manažérom, ktorí sa zaoberajú strategickým finančným riadením.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu). 

Obsah / program prednášky:

 • Východiská efektívneho procesného riadenia
  • Úlohy, ciele a prínosy efektívneho manažmentu procesov
  • Priame a nepriame prínosy efektívneho procesného riadenia
 • Modelovanie procesov
  • Fázy modelovania procesov
  • Optimalizácia procesov a prístupy k meraniu ich výkonnosti
  • Organizačná štruktúra a princípy jej projektovania                                                      
 • Efektívne riadenie ekonomiky firmy
  • Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú ekonomickú pozíciu firmy
 • Analýza vývoja reprodukcie prevádzkového cyklu firmy s dopadom na jej výslednú rentabilitu
 • Analýza zameraná na hodnotenie základných faktorov ovplyvňujúcich likviditu, štruktúru obežných aktív  a časovú previazanosť aktív a pasív firmy s dopadom na jej výkonnosť a efektívnosť
 • Efektívne strategické riadenie firmyBalanced Scorecard (BSC)
  •  Charakteristika a využitie BSC
  •  Tvorba vlastného BSC

 

 

8. PODNIKATEŠKÝ PLÁN A HODNOTENIE EKONOMICKEJ EFEKTÍVNOSTI A FINANČNEJ STABILITY PROJEKTU

Cieľ vzdelávania:

                Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s prístupmi prípravy podnikateľského plánu v číselnej a textovej forme pre potreby komerčných bánk a obchodných partnerov (získanie úveru, získanie kapitálovej účasti, získanie dotácií alebo vytvorenie imidžu u zákazníkov), a to s prihliadnutím na finančnú stabilitu firmy a ekonomickú efektívnosť projektu.

Cieľová skupina:

Seminár je určený malým a stredným podnikateľom, finančným analytikom a nefinančným manažérom na strednom a vrcholovom stupni riadenia, ktorí sa zaoberajú spracovaním podnikateľských plánov nevyhnutných pri komunikácii so svojimi obchodnými partnermi a komerčnými bankami s cieľom získať úver na financovanie podnikateľských zámerov.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

Obsah / program prednášky:

 • Podnikateľský plán
  •  Druhy podnikateľských plánov a systémový model podnikateľského plánu
  •  Úlohy podnikateľského plánu
  •  Obsahová štruktúra podnikateľského plánu  (číselné a textové spracovanie)
  •  SWOT analýza firmy a projektu
  •  Najčastejšie chyby podnikateľského plánu
 • Finančná analýza a hodnotenie projektu
  •  Kritériá hodnotenia ekonomickej efektívnosti
  •  Zdroje financovania projektu
  •  Peňažné toky projektu
 • Riadenie rizika projektu
  • Analýza citlivosti
  • Bod zvratu

 

 

9. EKONOMIKA PRE NEFINANČNÝCH MANAŽÉROV

Cieľ vzdelávania:

                Cieľom seminára je, aby účastníci získali poznatky ako využívať ekonomické informácie v praxi, orientovali sa v účtovných výkazoch – Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow – a poznali vzájomné väzby medzi finančnými výkazmi. Rozhodujúcim cieľom seminára je poskytnúť účastníkom zrozumiteľnú metódu tvorby pomerových ukazovateľov, ktoré im poskytnú reálnu informáciu o finančnej pozícii firmy.

Cieľová skupina:

Seminár je určený začínajúcim pracovníkom, resp. pracovníkom s krátkodobou odbornou praxou - finančným analytikom  a podnikateľom, ktorí sa zaoberajú posudzovaním zdravia firmy, monitorovaním ukazovateľov a ich využívaním pri riadení firmy.

Seminár je možné organizovať aj pre uzavretú skupinu (termín, miesto a obsah je možné dohodnúť podľa požiadavky záujemcu).

Obsah / program prednášky:

 • Podstata podnikania
  •  Ciele firmy – stratégia, maximalizácia zisku a jeho trhovej hodnoty
  •  Životný cyklus firmy
  •  Prevádzkový cyklus
  •  Podnikateľský zámer – zjednodušená stratégia firmy
  •  Cenová politika - techniky určenia cien a typy cien
 • Účtovné výkazy - základné zdroje informácií o reálnej pozícii firmy
 • Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz cash-flow
 •  Logické väzby medzi účtovnými výkazmi
 • Finančná analýza a základné princípy posudzovania finančných ukazovateľov
 • Metódy hodnotenia ekonomickej efektívnosti
 • Sústava finančných ukazovateľov - ukazovatele likvidity, ukazovatele aktivity, ukazovatele rentability, ukazovatele zadĺženosti a ich interpretácia
 • Prístupy k hodnoteniu vývoja vybraných ukazovateľov pre rozhodovanie o ekonomickom a finančnom riadení firmy
 • Finančná pozícia firmy
 • Analýza ukazovateľov, ktoré charakterizujú finančnú pozíciu firmy
 • Predpoklady rastu, stagnácie, rizika zvýšenia neudržateľnej finančnej  závislosti, ohrozenia kapitálovej stability, straty likvidity a solventnosti
 • Riešenie a ekonomická interpretácia prípadovej štúdie
 • Silné a slabé stránky ekonomického vývoja firmy (SWOT analýza)
 • Hodnotenie bonity firmy
 • Identifikácia možných rizikových faktorov zníženia finančnej stability firmy