Novinky z oblasti firemného vzdelávania pod jednou strechou

Najväčšia chyba pri motivácii ľudí.

Chcete od svojich ľudí vyšší výkon a nové veci? Vysvetľujete im, motivujete ich, tlačíte na nich a oni stále nič? V tomto článku vám popíšem najväčšiu chybu pri motivácii ľudí a tiež vám poradím, ako sa jej vyhnúť. ​**Najčastejšia a najrozšírenejšia chyba pri motivácii iných ľudí je, keď si myslíme, že sú rovnakí, ako sme my.** Preto im hovoríme veci, ktoré sú dôležité pre nás. Ale tie veci často nie sú dôležité pre nich. Práve naopak, naše argumenty ich vydesia, odradia, alebo nahnevajú.

 Albisa s.r.o., 17.08.2016, 12:45

Program NEW VISIONS in HR 2016 naberá na rozmeroch !

Jesenná konferencia NEW VISIONS in HR bude bezpochyby patriť k najinšpiratívnejším eventom v oblasti ľudských zdrojov v roku 2016. Pôjde o jedinečnú príležitosť stretnúť TOP expertov z oblasti HR zo Slovenska a zahraničia a načerpať tak počas jedného dňa maximum know how a nových kontaktov. Tohtoročný 9. ročník konferencie sa uskutoční 14. septembra v priestoroch Grand Hotel Pressburg.

 In Form Slovakia, s.r.o., 12.08.2016, 17:26

služby BOZP a OPP

Neustála zmena všetkých základných predpisov, medzi ktoré patria aj predpisy o BOZP, OPP a pracovnom prostredí, Vás určite v nemalej miere zaťažuje. Máte záujem zbaviť sa tohoto bremena ? Ponúkame Vám zodpovedné vedenie kompletnej agendy BOZP, Ochrany pred požiarom a Pracovnej zdravotnej služby a jej flexibilnú aktualizáciu. Cena za uvedenú činnosť je 2eur/osobu. Nad 50 zamestnancov podľa dohody. Ďalej vykonávame : Špeciálne činnosti - školenia kuričov - 40 eur/osobu - školenia obsluhy motorových vozíkov - základné 50 eur/osobu, opakované 10 eur/osobu - školenie mobilných zamestnancov (referentských vodičov) - 20 eur/osobu - školenia pracovníkov obsluhujúcich a opravujúcich vyhradené plynové zariadenia - 50 eur/osobu - školenia pracovníkov obsluhujúcich a opravujúcich vyhradené tlakové zariadenia - 50eur/osobu - školenie pilčíkov 50 eur/osobu - školenia zástupcov zamestnancov - 30 eur/osobu + manažment zdarma - školenie vo výškach a nad voľnou hĺbkou aj s použitím OOPP - školenia manažérov a vedúcich zamestnancov - v rámci paušálu - pravidelné školenia zamestnancov - v rámci paušálu - školenia pracovníkov v laboratóriách  a  pracovníkov  pracujúcich s jedmi, žieravinami a látkami zdraviu škodlivými - v rámci paušálu, inak 20 eur/osobu - vykonávanie auditov BOZP  a certifikácia podľa OHSAS 18001 - vypracovanie  posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov pre prácu s chemickými faktormi, mutagénnymi faktormi, biologickými faktormi, fyzikálnymi faktormi (hluk, prach, vibrácie, atď) - vypracovanie prevádzkových poriadkov kotolní a  prevádzkových poriadkov vyhradených technických zariadení - vypracovanie evidencie a harmonogramu revízií vyhradených technických zariadení - vykonávanie koordinátora bezpečnosti na stavbách - školenie lešenárov  školenia obsluhy poľnohospodárskych a cestných strojov  odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení       ( elektrické, plynové, tlakové, zdvíhacie)  služby elektrotechnika špecialistu  predaj, revízie a opravy  hasiacich prístrojov, hydrantov  certifikáciu a audit podľa ISO 9001, ISO 14 000  všetky služby protipožiarnej ochrany Vstupný balík BOZP spracovanie dokumentácie  jednorázový poplatok vstupný balík BOZP  200 EUR - vypracovanie politiky BOZP - program realizácie politiky BOZP - menovací dekrét zástupcov zamestnancov/komisie + školenie - vypracovanie analýzy rizík a hodnotenia nebezpečenstiev - plán obmedzenia neodstrániteľných ohrození - vypracovanie zoznamu používaných ochranných osobných pracovných prostriedkov (smernica OOPP) - pokyny na zákaz požívania alkoholu a fajčenia na pracovisku - vypracovanie osnovy vstupného  a pravidelného školenia zamestnancov - zoznam zakázaných prác ženám a mladistvým - vypracovanie prílohy BOZP ku zmluve pre dodávateľské organizácie - vypracovanie harmonogramu zdravotných prehliadok - vypracovanie harmonogramu kontrol, revízií a skúšok pracovných prostriedkov - vypracovanie programu vzdelávania BOZP - pokyny  pre prvú pomoc (traumatologický plán) - vypracovanie vnútorného predpisu o oznamovaní udalostí a zavedenie evidencie a registrácie úrazov + kniha udalostí - havarijný plán Vstupný balík OPP  150 EUR - vypracovanie požiarneho štatútu - vypracovanie požiarneho evakuačného plánu - požiarne poplachové smernice - menovacie dekréty členov protipožiarnej hliadky ( PPH) - určenie členov PPH a ich aktuálny zoznam - smernice pre činnosť PPH - tematický a časový plán odbornej prípravy PPH - tematický a časový plán školenia zamestnancov - prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (ZNVP) - prevádzkové protipožiarne poriadky a operatívne karty pre miesta ZNVP - prevádzkové pokyny pre kontrolu požiarnych uzáverov - zavedenie požiarnej knihy - záznam z cvičného požiarneho poplachu - pomoc pri označení bezpečnostnými tabuľkami (príkazy, zákazy, pokyny) Ceny  sú orientačné a upravujú sa podľa miestnych podmienok prevádzok, ich počtu  a rizikovosti. Ing. Vladimír Švec - OHSAS, Nitra, IČO: 43170382 DIČ: 1028548411 autorizovaný technik BOZP, technik PO, auditor OHSAS 18001, revízny technik TZ a PZ, odborník na jedovaté chemické látky a pesticídy mobil : 0915 894 486 , e - mail : ohsas@mail.telekom.sk www.ohsas.eu.sk člen Slovenskej asociácie pre BOZP a pre OPP

 Ing. Vladimír Švec – OHSAS, 10.08.2016, 7:46

Sympózium a AOP revíznych technikov, osôb na opravu a obsluhu vyhradených zariadení plynových a tlakových

Program : o Nové právne predpisy a zmeny právnych predpisov v oblasti VPZ a VTZ od 1.1.2016 a ich uplatňovanie v revíznej a servisnej činnosti a pri obsluhe o Technické normy a zmeny technických noriem v oblasti vyhradených plynových zariadení od 1.1.2016 a ich uplatňovanie v revíznej a servisnej činnosti a pri obsluhe o Technické normy a zmeny technických noriem v oblasti vyhradených tlakových zariadení od 1.1.2016 a ich uplatňovanie v revíznej a servisnej činnosti a pri obsluhe o Diskusia Lektormi budú pracovníci Technickej inšpekcie a.s. Nitra. Miesto konania : Agroinštitút Nitra, Akademická 4, Aula A1 Čas : 08,00 – 16,00 hod. Termín konania : 30.09.2016 Uzávierka prihlášok : 25.09.2016 Účastnícky poplatok (bez DPH) : 50,00 eur nezávisle od počtu osvedčení a preukazov účastníka (organizátor nie je platiteľ DPH) Účastníkom, ktorí získali osvedčenie na činnosť resp. preukaz na obsluhu, alebo absolvovali aktualizačnú odbornú prípravu po 30.09.2011, bude na osvedčenie resp. preukaz potvrdená aktualizačná odborná príprava v zmysle Zák.124/2006Z.z. len po predložení prihlášky potvrdenej lekárom Názov a adresa prijímateľa platieb : Mgr. Gabriela Švecová, Na Priehon 64, 949 05 Nitra Peňažný ústav : ČSOB a.s., č. účtu : 4017441580/7500 IBAN SK16 7500 000000 4017441580 konštantný symbol : 0308 variabilný symbol : 22015 Do správy pre prijímateľa nezabudnite uviesť názov platiteľa alebo IČO ! Po zaplatení Vám bude zaslaný daňový doklad. Prihlášky e-mailom zasielajte na adresu : ohsas@mail.telekom.sk Písomné prihlášky zasielajte na adresu : Ing. Vladimír ŠVEC - OHSAS, Na Priehon 64, 949 05 Nitra Prosíme o dôsledné a čitateľné vyplnenie prihlášky. Tešíme sa na stretnutie s Vami. PRIHLÁŠKA na aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16 ods. 8 ) zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov na činnosť podľa § 16, §17 a § 18 vyhlášky č. 508/2009 Z.z.v znení neskorších predpisov 1) Organizácia** ................................................................................................................................... (názov, adresa) IČO: ................................DIČ: ................................. 2) Prihlasovaný (meno, priezvisko, titul) Dátum narodenia: ........................................ Trvalý pobyt:.................................................................................................. Tel.:........................ E-mail:.................................... 3) Druh vzdelávania AOP* 4)Druh a rozsah: §16 revízny technik/ §17 obsluha/ §18 oprava plynové zariadenia / tlakové zariadenia Čísla pôvodného preukazu/osvedčenia: V ............................................. dňa .................................. –––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––––––––––––––––– Podpis prihlasovaného odtlačok pečiatky a podpis zástupcu prihlasujúcej organizácie** Prihlásený je zdravotne spôsobilý vykonávať obsluhu, kontrolu, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy vyhradených technických zariadení.* V .......................................... dňa.......................... …………………………………….. odtlačok pečiatky a podpis lekára * nehodiace sa prečiarknite ** ak prihlásený nie je zamestnaný, nevyplňuje sa

 Ing. Vladimír Švec – OHSAS, 10.08.2016, 7:44

Zapojte sa do Týždňa celoživotného učenia na Slovensku / 17 - 23. októbra 2016.

Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do projektu Týždeň celoživotného učenia (TCU). Veríme, že túto príležitosť využijete a aj Vaša organizácia a jej aktivity sa stanú pevnou súčasťou TCU. Každoročne ho tvoria dni otvorených dverí, ukážkové hodiny, konferencie, otvorené prednášky, semináre, workshopy a pod.

 AIVD – Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, 09.08.2016, 17:58

KOMUNIKÁCIA – DÔLEŽITÝ PREDPOKLAD ÚSPECHU V ŽIVOTE!

Efektívna komunikácia je jednou zo základných podmienok úspechu v zamestnaní, dobrých vzťahov na pracovisku, ale i spokojnosti a šťastia v súkromnej oblasti. V každodenných situáciách musíme komunikovať verbálne aj neverbálne so zákazníkmi, kolegami, nadriadenými, rodinou alebo priateľmi. Nesprávne komunikovanie môže vyvolať konflikty, zvýšenú pracovnú záťaž a v konečnom dôsledku zlú klímu na pracovisku.

 Univerzita Mateja Bela, 09.08.2016, 8:44

MARKETING, MANAŽMENT, OBCHOD

Referát ďalšieho vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prichádza s ponukou kurzov zameraných na oblasť MARKETING, MANAŽMENT A OBCHOD. Kurzy sú určené manažérom, zamestnancom a jednotlivcom, ktorí majú záujem sa rozvíjať vo vyššie uvedených oblastiach. Kurzy sa zaoberajú nasledovnou problematikou:

 Univerzita Mateja Bela, 09.08.2016, 8:34

Európske jazyky

Referát ďalšieho vzdelávania Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici organizuje moderný jazykový kurz, v ktorom sa využíva metóda interkomprehenzie. Kurz prebieha prezenčnou a dištančnou formou. Je rozdelený do piatich na seba nadväzujúcich, ale zároveň nezávislých modulov. Hlavným cieľom kurzu je získať prehľad o štruktúre a systémoch európskych jazykov a osvojiť si postupy, vďaka ktorým je možné bez predchádzajúceho hĺbkového štúdia cudzieho jazyka porozumieť inojazyčnému písanému textu.

 Univerzita Mateja Bela, 09.08.2016, 8:21

Akú daň platia za úspech ženy na roztrhanie?

Počas leta sa nielen dobre oddychuje, ale aj plánuje. Neskôr akoby na to nebol čas. Jeseň zvyčajne neprichádza, ona prepukne. A to so všetkým, čo k tomu patrí: zhon, rozrobené projekty, uzávierky, čerpanie budgetov.

 MEGA Education s.r.o., 05.08.2016, 13:41